12 januari 2007 - Oosterkerk te Aalten. 

Huwelijk René Lensink en Petra Liemborg

Aan de vlam van de Paaskaars worden de lichten op tafel aangestoken.

Voorbereiding:
De gemeente gaat staan als het bruidspaar binnenkomt en de muziek stopt, en gaat weer zitten als het bruidspaar eenmaal zit.Woorden van welkom

Lieve mensen allemaal,
Gekomen langs velerlei wegen zijn wij hier nu bijeen om Gods zegen te vragen over het huwelijk van Petra en René.
In het stadhuis zijn al een aantal belangrijke woorden gesproken door bruid en bruidegom over hun verbintenis voor het leven, en ook door de ambtenaar van de burgerlijke stand, die hun voornemens heeft gehoord en opgetekend, en hun huwelijk heeft voltrokken, zodat het rechtskracht heeft voor de wet, maar in de kerk komt God aan het woord.
Hij spreekt hier, en Zijn woord ligt opengeslagen op de avondmaalstafel!
Zijn Zoon Jezus laat Zijn licht schijnen in onze duistere wereld en u bent hier allen welkom om u door dat woord van God te laten bijlichten en Zijn zegen te ontvangen.
Allereerst natuurlijk Petra en René, maar ook de bruidsmeisjes: Tamara, Willianne en Manuela. Jullie zijn nu een echt gezin.
Uiteraard ontbreken hier de huwelijksgetuigen niet. Het zijn familieleden en goede vrienden: Petra’s nichtje Angela en René’s zusje Margreet vertegenwoordigen de familie, en Jannie Awater en Jan-Willem van Eerde de vrienden… Ze zijn èchte vrienden.
Aan familieleden trouwens geen gebrek, want het bruidspaar heeft broers en zussen en de daarbij horende aangetrouwde familieleden. En ouders, niet te vergeten! We zijn blij dat we u hier mogen begroeten. Weest hartelijk welkom.
Petra’s moeder is ons helaas ontvallen, maar degenen die haar gekend hebben, herinneren zich haar als een lieve vrouw. Tot haar gedachtenis ontsteken wij een kaarsje aan het licht van de Paaskaars, die het symbool is van Jezus’ overwinning op de dood. En omdat we weten hoe belangrijk voor Petra haar Oma is geweest, steken we voor haar ook een lichtje aan. En natuurlijk willen we Barry, Petra’s eerste kindje daarbij niet vergeten.
Ook hij hoort er bij en krijgt een lichtje.
In de kerk zie ik nog meer mensen dan ik genoemd heb, maar wees er van overtuigd dat u hier zonder uitzondering met open armen ontvangen wordt.
Fijn dat u er bent!

Mijn vrouw en ik zijn voor u onbekenden. Wij begrijpen dat u zich afvraagt waar wij beiden zo opeens vandaan komen. En ik zal het u vertellen.
Petra en haar zusje Helma waren op dezelfde Hervormde lagere school als onze twee oudste dochters. En er was een levendig verkeer over en weer in hun jonge jaren, vooral omdat we zeer dichtbij elkaar woonden. Daarom heeft het kaarsje voor moeder Liemborg ook voor ons een bijzonder betekenis.
Petra heeft het huwelijk van onze oudste dochter bijgewoond, en toen dacht ze: zoiets wil ik ook, als ik nog eens mocht trouwen… Vandaar dat René en Petra  ons hebben gevraagd.

En nu beginnen we onze dienst met woorden die niet van mij zijn, maar die aan de Geest van onze Heer ontsproten zijn:

Genade zij U, barmhartigheid en vrede, in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen

Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Dit is een bijzondere dag. Laten we daarvan zingen:


Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.
En zo voortaan eren Uw heilige Naam.
en Hem in waarheid aanbidden.

Laten we de Heer aanroepen om ontferming met de nood van deze wereld,  en laten wij Zijn Naam prijzen, want Zijn barmhartigheid heeft geen einde.

Kyrië en Gloria

Gebed  
Lieve God, wij danken U voor Uw goedheid en trouw de eeuwen door.       
Wij danken U dat U Petra en René voor elkaar hebt gemaakt en bij elkaar hebt gebracht.
Nu zij hier zijn om Uw zegen te vragen over hun band met elkaar, willen wij U vragen Zelf die band te zijn, zodat ze niet alleen elkaar hebben, maar ook altijd op U kunnen terug vallen. 
Dit vragen wij U door Jezus Christus onze Heer.  
Gem.: Amen.

Dienst van het Woord
Wij zoeken God in ons leven op allerlei manieren.
Door te lezen in Zijn woord, door te luisteren naar mensen die er weet van hebben, en door ruimte en tijd voor Hem te maken in ons bestaan. Omdat Hij er bij hoort. Daarvan zingt ons volgende lied, dat voor René altijd heel belangrijk is geweest…


(Gezang 170: 1 en 6) Meester, men zoekt U, wijd en zijd, komend langs velerlei wegen...

...Daarom zoekt U elk mensenkind; zoek, Herder, mij, opdat ik vind; anders zo ga ik te gronde.

Eerste lezing
  Hooglied 8: 6 – 7 
Man en vrouw zingen elkaar hier om de beurt toe hoe schoon en onmisbaar de liefde is… En hoe onmisbaar ze door de liefde voor elkaar zijn… En in de loop der tijden is dit ook het liefdeslied van de gemeente geworden over de relatie met haar God…  We lezen: (Hij zegt:)
6. Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel aan je arm: want de liefde is sterk als de dood, met de onverbiddelijkheid van het dodenrijk sluit zij ieder ander buiten.  
Haar vonken zijn bliksemschichten, vlammen van de Heer.
7. (Zij zegt:) Geen stortvloed van water kan de liefde blussen, geen rivier spoelt haar weg.
Al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde, men zou hem met verachting afwijzen.

Wij zingen een lied, dat spreekt van de band van God met de mensen. Het is een lied dat René en Petra meebrachten – ze hadden het hier in Aalten in een dienst gehoord. Een mooi lied. De organist zal het eerst nog een keer voorspelen…


Epistellezing 1 Corinthe 13 

Dit is het loflied op de liefde uit het Nieuwe Testament. Nog bekender. En ook hier gaat het over de liefde waartoe mensen zijn geroepen, en dat is een liefde die zich spiegelt aan de liefde van God zelf voor ons. We lezen:
Wanneer ik spreek in de talen der mensen en der engelen, maar liefde heb ik niet, (dan) ben ik tot een holklinkende gong of een krijsende cymbaal verworden.

En wanneer ik een toekomstopenbaring heb, en ik alle geheimenissen doorzie, en heel de verheven kennis, en wanneer ik heel het geloof heb, zodat ik bergen verplaats, maar liefde heb ik niet, (dan) ben ik niets.
En ook wanneer ik heel mijn bezit als voedsel uit zou delen, en wanneer ik mijn lichaam op het spel zou zetten - opdat ik aanzien verwerven zou -  maar liefde heb ik niet (dan) heb ik er niets aan.

De liefde is grootmoedig,
welwillend is de liefde
ze is niet fanatiek, schept niet op, is niet arrogant....
ze geeft geen aanstoot, ze zoekt zichzelf niet, ze lokt niet uit,
schrijft het kwaad niet op je rekening.

Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar verheugt zich méé in de waarheid.

Alles verdraagt ze geduldig, alles vertrouwt ze, alles hoopt ze, alles verduurt ze.

De liefde valt nooit door de mand.
Als het gaat om profetieën - die zullen hun zin verliezen.
Als het gaat om talen - die zullen ophouden.
Als het gaat om verheven kennis - die zal de zin verliezen...

Want onvolkomen kennen wij, en onvolkomen openbaren wij de toekomst.
Maar wanneer de voleinding komt verliest het onvolkomene zijn zin.
Toen ik heel klein was
        sprak ik als iemand die heel klein is,
        dacht ik als iemand die heel klein is;
nu ik volwassen geworden ben, heb ik een eind gemaakt aan wat je doet als je heel klein bent.

Want nu zien we door middel van een spiegel - onduidelijk...
dan van aangezicht tot aangezicht (oog in oog)
nu ken ik onvolkomen,
dan zal ik werkelijk kennen, zoals ik ook werkelijk gekend word.

Nu dan: er blijft geloof, hoop, liefde - die drie!
Maar de beste daarvan is: de liefde.

Aankondiging van de Evangelielezing  (Men gaat staan)
p: Het evangelie staat geschreven bij Johannes, hoofdstuk 15 vers 12 – 17.
Allen: 

Evangelielezing Johannes 15: 12-17 
Jezus spreekt deze woorden vlak voor Hij gevangen wordt genomen. Het is Zijn geestelijk testament, zou je kunnen zeggen.
12. Dit is wat Ik jullie opdraag: dat jullie elkaar oprecht liefhebben, zoals Ik jullie ook oprecht liefheb.
13. Niemand heeft oprechter liefde dan wanneer iemand zijn leven over heeft voor zijn vrienden.
14. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik jullie opdraag.
15. Ik noem jullie geen dienaren meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet; maar jullie heb Ik aangesproken als vrienden, Ik heb immers alle dingen die Ik van Mijn Vader gehoord heb aan jullie bekend gemaakt.
16. Niet jullie hebben Mij uitgezocht, maar Ik heb jullie uitgezocht, en Ik heb gemaakt dat jullie gíngen, en vrucht voortbrengen, en dat jullie vrucht duurzaam mag zijn, zodat – wat jullie de Vader ook mogen vragen in Mijn Naam – Hij het jullie geeft.
17. Deze dingen draag Ik jullie op: (op)dat jullie elkaar oprecht liefhebben.
Zalig die het woord van God horen en er gehoor aan geven!

Lof zij U, o Here!

Geloofsbelijdenis (nog steeds staande)
In antwoord op Gods Woord willen wij samen ons geloof belijden en zeggen:
Wij geloven in God, de Almachtige,
                Schepper van hemel en aarde.
Vader van mensen,
        Moeder van kinderen, Die ons welzijn zoekt.
Broeder, leraar en vriend, in Jezus mens geworden
        om ons leven te delen en te redden,
om voor ons te sterven op het kruis en op te staan,
om een eind te maken aan alle zinloosheid van het bestaan.

Geest en inspirator, bijstand en kracht,
        voor allen die in God geloven willen.

Daarom durven wij geloven in Liefde en Trouw,
in warmte en vergeving, in doop en opstanding,
in heden en toekomst.
Voor onszelf, en voor elkaar,
in deze gemeente en wereldwijd.
Amen.

Preek
GENADE ZIJ U EN VREDE VAN GOD ONZE VADER EN VAN JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER, DOOR DE HEILIGE GEEST.

Lieve Petra en René, lieve mensen die om hen geven,
Vanmorgen hebben we heel veel gehoord over liefde.      
Wat liefde is, wat liefde doet, wat liefde niet doet, en toch is het hier geen Hilversum 3, en hebben we het niet over verliefdheid, zoals in de meeste liefdesliedjes wel het geval is.  Vanmorgen hebben we het over liefde voor volwassen mensen.
Een boer zoekt een vrouw die voor hem zorgt, een vrouw zoekt een man, een echte vent die voor haar zorgen kan,  die een vader kan zijn voor haar kinderen, en God brengt ze bij elkaar.      
Dat klinkt mooi, en dat is mooi, maar het is geen sprookje, het is werkelijkheid, die we hier en nu voor God bevestigen.
Waar we ‘Amen’ op zeggen, en anders waren we nu niet hier. In de kerk.
We komen langs velerlei wegen, we hebben verschillende achtergronden en ervaringen, zoals we hier zitten, en toch zijn we hier bij elkaar gekomen om de liefde. Om de liefde tussen René en Petra te vieren, en om de Liefde van God voor ons allemaal, voor iedereen die hier is.

De Fransen hebben de roep dat ze erg veel weten over liefde. Of dat terecht is, ik weet het niet, maar ze hebben wel een gezegde dat me raakte: als je jong bent is de wereld vol mannen en vrouwen, maar als je eenmaal de ware gevonden hebt, is de wereld vol mensen.   
Want als de echte liefde in het spel is, dan is er voor andere mensen geen ruimte als man of vrouw,  maar wel als mens.
We lazen dat ook in het Hooglied, waar de  man zegt
: de liefde is sterk als de dood, net zo onverbiddelijk als het dodenrijk sluit zij ieder ander buiten. Haar vonken zijn als bliksemschichten, een geweldig vuur… 
Nu, dat houdt iedereen op afstand die daar niet binnen is. En zo hoort het ook.
Hij smeekt zijn lief dan: 
Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel aan je arm.

Dat klinkt goed, maar wat betekent het?
Zo’n zegel was een van je belangrijkste bezittingen, want met je zegel kon je duidelijk maken wie je was. Het was een combinatie van paspoort, digi-ID, handtekening en sofinummer.
Als iemand jouw zegel heeft, kan die persoon al jouw zaken regelen. Dat je zo’n zegel dus heel goed bewaart spreekt vanzelf. Op je hart, onder je kleren, of in een tas of een soort armband aan je arm. Later heb je zegelringen.

Hij zegt: laat mij voor jou zo kostbaar zijn als een zegel.
Je bent de enige voor me. Ik wil geen ander.

En zij zegt: 
Geen stortvloed van water kan de liefde blussen, geen rivier spoelt haar weg.
Al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde, men zou hem met verachting afwijzen.

Liefde kun je niet kopen, kun je niet verdienen.
Liefde moet royaal gegeven worden, zonder tegenprestatie. Zonder dat je iets van iemand verwacht.
Vroeger werden we als kind opgevoed met: als je niet netjes doet wat we van je willen, houden we niet van je.
Het werd niet met zoveel woorden gezegd, maar dat voelde je toch wel zo…
Pas als je volwassen bent, kun je begrijpen hoe vals en gemeen dat is. Want zo werkt liefde niet.
In elk geval werkt Gods liefde zo niet, en dat is toch het beste voorbeeld voor onze liefde.
Nu zeggen mensen wel eens: 1 Corinthe 13, dat is zó mooi, zó ideaal, zó verheven, dat kunnen wij mensen niet bereiken. Dat is alleen maar voor God.
Ik geloof dat niet.
Wij kennen Petra al heel lang, en wat díe allemaal voor haar kinderen heeft over gehad, dat is geweldig. Dit is een vrouw als uit Spreuken 31. En meer.
René mag zich al gelukkig prijzen als ze maar half zo veel van hem zou houden als van de kinderen, en dat zit wel goed, want we hebben ze samen gezien, en aan de liefde ontbreekt het niet.
Liefde zoals in 1 Corinthe 13, namelijk liefde die zichzelf niet zoekt, echte liefde probeert het beste te vinden voor de ander, ook als dat ten koste gaat van jezelf.
En mensen kunnen dat.
Mensen als Petra, mensen als René, die zijn beloften niet zomaar aflegt, en ze zeer ernstig neemt.
Nee, ik geef toe, het gaat met de liefde niet vanzelf, af en toe zou je je liefste achter het behang willen plakken, laat staan je kinderen, want ze kunnen allemaal net zo vervelend zijn als… jij zelf.
Maar we hoeven het ook niet alleen te doen.
Want Gods liefde is niet alleen een voorbeeld, het is ook een kracht die in ons werkt.
Die liefde is de Geest die Jezus bezielde, de Heilige Geest die er altijd is voor de kerk, de gemeente, voor alle mensen die er om vragen in Jezus’ naam…
En als je dat weet kun je ook iets met die opdracht van  onze Heer Jezus: heb elkander lief zoals Ik jullie liefheb. Zoals God jullie liefheeft.
Zoals Jezus Zijn leven over heeft voor ons, dàt is het toppunt van liefde. Hij noemt ons Zijn vrienden, als wij Zijn geboden houden. Als wij van elkaar houden.
En Zijn vrienden vertelt Hij hoeveel God van ons houdt.
God houdt niet pas van ons, als wij Zijn wil doen.
Hij houdt volkomen van ons. Wie we ook zijn. En wat we ook doen. Dat betekent natuurlijk niet dat Hij alles goed en leuk vindt wat we doen. Dat liefde blind is, is een sprookje. Dat slaat op verliefdheid.
Maar God hoopt wel dat Zijn liefde aanstekelijk is. En dat we mee gaan doen. Dat we niet zijn knechten willen zijn, maar juist Zijn kinderen. Zelfs: Zijn vrienden en vriendinnen.

René, jouw belijdenistekst is: Houd de onderlinge liefde in stand. De liefde is een kostbaar iets. Om die te bewaren moet je heel wat keren tot tien of tot honderd tellen, eerst vragen wat de ander bedoelt voordat je uitvalt, moet je niet jezelf, maar juist de ander in het middelpunt stellen. De liefde zoekt zichzelf niet.
En Gods Liefde, Gods Geest, helpt jullie daarbij.
Op Petra’s ring staat niet alleen René’s naam, en de datum, maar er staat ook: Esprit. En dat is het Franse woord voor Geest.
Zo zijn we toch weer bij die Fransen terug gekomen.
Als jullie naar jullie ringen kijken, denk dan ook daar maar aan. Draag de liefde van God en van elkaar als een zegel, als een zegelring. Het is een kostbaar geschenk.
Een geschenk van God. En een opdracht. Tot liefde.
Amen.


    
orgelspel


Laten we nu zingen een lied dat spreekt van vertrouwen. Wat de toekomst brengen moge... = Lied 913

...Waar de weg mij brengen moge,  aan des Vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.

Huwelijksinzegening 

Trouwen, dat doe je niet zomaar.
Je gaat een verbond aan met elkaar, voor het leven.
Dat betekent dat de ander op je kan rekenen, ook als je daar zelf niet voor in de stemming bent, dat je er voor elkaar bent, ook wanneer de relatie op dat moment niet gezellig of leuk is.
Dat gaat vaak uit boven wat we denken aan te kunnen, maar jullie trouwen in de kerk, omdat je ook God er bij wilt betrekken, zodat Hij jullie kracht en moed kan geven, maar ook vreugde en plezier in elkaar.
Jullie geloven in jullie liefde, vertrouwen dat die een basis zal zijn waarop jullie verder kunnen bouwen. En dat willen jullie ook.
Mag ik jullie vragen te gaan staan, elkaar de rechterhand te geven, en zo dat allen die hier aanwezig zijn het kunnen horen, je belofte van trouw aan elkaar te doen.
Petra, wil jij René aanvaarden als je man, en beloof je hem trouw te blijven in goed een kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid? Wil je hem liefhebben, met een liefde die zichzelf niet zoekt, alle dagen van je leven, en wil je je daar voor inzetten?
Petra: Ja, dat wil ik, en ik beloof mijn best te doen het te volbrengen.

René, wil jij Petra aanvaarden als je vrouw, en beloof je haar trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid? Wil je haar liefhebben, met een liefde die zichzelf niet zoekt, alle dagen van je leven, en wil je je daar voor inzetten?

René: Ja, dat wil ik, en ik beloof mijn best te doen het te volbrengen.

Willen jullie beloven dat jullie de kinderen die aan jullie zijn toevertrouwd en de kinderen die God jullie nog geeft een goede opvoeding zullen geven, opdat zij vrije mensen worden, die hun verantwoordelijkheid in deze wereld kunnen dragen, en die weten dat God ook hèn altijd wil dragen en bijstaan?

René en Petra: Dat beloven wij.

Bevestig je woord met het teken van jullie trouw.

P: Als dienaren  van Jezus Christus bevestigen wij jullie huwelijk in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Kniel neer en ontvang de zegen

Inzegening
p: De vrede Gods die alle verstand te boven gaat moge jullie hart en jullie verstand bewaren.

m: De Geest van God, de Geest van Liefde, die Jezus bezielde, gaat met jullie mee in deze verbintenis, en belooft Haar steun en hulp in goede en kwade dagen.

p: De kracht van God rust op jullie en sterkt jullie voor het leven dat voor je ligt.
m: Amen.
p: Sta nu op en ontvang als teken en zegel van Gods liefde deze huwelijkskaars.

Laten we het bruidspaar toezingen: Gezang 369
God, die in het begin uit aarde, naar Zijn beeld, de mensen voor elkaars geluk geschapen heeft... = Lied 788
...zo zal Hij met u zijn in leven en in dood.... – en dit geheim is groot.

Overhandigen van een bijbel door leden van de kerkeraad van de Oosterkerk.

2. Liefde is lopen, mijn hand in jouw hand.
Liefde is hopen, is gaan langs het strand.
Liefde is amen, is wolken, is wind.
Liefde is samen, is spelen als kind.

3. Liefde is zingen, is wit en is groen.
Liefde is zacht, is een kus in ’t plantsoen.
Liefde is leven, je ademt weer op.
Liefde is geven, is leven met God.
(Hanna Lam, Wim ter Burg. Tussentijds 198)

Voorbeden,
B
: Lieve God, wij danken U voor René en Petra. Twee mooie mensen. Ieder met hun eigen verleden, ieder met hun eigen kracht, hun eigen zwakheid, twee mensen, die samen verder willen gaan met U en met de kinderen.
Neem ze bij de hand, en wil er altijd voor hen zijn,
wanneer ze om U roepen.
Wilt U bij hen zijn, thuis en op het land, bij het werk en bij de rust… Zo bidden wij
:


P: En we denken aan de mensen die hier niet zijn.
Omdat ze niet meer in ons midden zijn, of liever: omdat wij ze niet meer kunnen horen en zien.
Maar waar U bent, daar zijn ook zij, en daarom zijn ze hier toch: de mensen van vroeger. Petra’s moeder, de grootouders... alle mensen die ons hebben gemaakt tot wie we zijn. En daar danken we U voor.
We bidden U voor de mensen die hier niet konden komen.
Omdat ze verplichtingen hadden ergens anders, omdat ze ziek zijn, voor oom Jaap en tante Lammie in het bijzonder…
Voor hen allen vragen we om Uw zegen en liefde.

 

P: Met Uw lieve Zoon Jezus, die ons is voorgegaan op de weg van Uw liefde, tot op het kruis en in de dood, willen we nu samen zeggen en zingen:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden,
Zoals wij aan anderen hun schuld vergeven
En leid ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van het kwade...

Orgelspel

Gij geeft het Uw beminden in de slaap... Gezang 487: 3

De gemeente staat op en ontvangt de Zegen

De Heer is voor u, om u de juiste weg te wijzen.
De Heer is achter u om u in de armen te sluiten en om u te beschermen tegen gevaar.
De Heer is onder u om u op te vangen
wanneer u dreigt te vallen.
De Heer is in u, om u te troosten  
als u verdriet hebt.
Hij omgeeft u als een beschermende muur,
wanneer anderen over u heen vallen.
De Heer is boven u om u te zegenen
in de Naam van de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.
Amen.