Slotviering Militaire Bedevaart 2016

Muziek: Koor

Muziek: Koperkwintet

Welkom

Aalm. H. Joosen:

We zijn hier samen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Het was het Tweede Vaticaans Concilie dat ons ‘het Volk Gods onderweg´ noemde.
In de bijbel immers zijn heel wat mensen voortdurend onderweg.
Denk aan de drie wijzen,
Jezus zelf die optrok naar de hoofdstad Jeruzalem
en denken we aan Abraham die de stem van zijn hart volgde
en zijn heil elders zocht om een nieuwe toekomst op te bouwen
met die ene God in zijn doen en laten.

Ook wij waren deze dagen onderweg.
Op pelgrimage, zoals dat zo sjiek heet.
Misschien deed je het om iets te vragen aan Maria,
misschien om je geloof en vertrouwen sterker te maken.
Maar misschien heeft het je ook meer oog gegeven
voor de mensen om je heen.
Dat je ze eens op een andere manier hebt leren kennen,
het goed hebt gehad met elkaar en daarnaast,
en da's mooi meegenomen,
dat je je ook meer bewust bent geworden
van je eigen pelgrimstocht door het leven.
En medemenselijkheid opent daarbij deuren.
Mijn collega (Gert-Jan Jorissen) laat daarover zijn gedachten gaan.

Openingsgebed

Eeuwige,
U bent een God van goedheid en vrede,
U hebt het beste met ons voor,
U bent met ons begaan.
Kom aanwezig hier en nu bij ons,
nu wij samen even willen stilstaan bij onze pelgrimage,
nu wij even willen stilstaan bij U.
Wij vragen het u door Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer.
Amen

Muziek: Koperkwintet

Evangelielezing: lucas 13: 10-17

Hij gaf op sabbat onderricht in een synagoge.Er was daar ook een vrouw die al achttien jaar bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan. Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar: ‘U bent verlost van uw ziekte,’ en hij legde haar de handen op. Meteen ging ze rechtop staan en loofde God. Maar de leider van de synagoge werd boos omdat Jezus op sabbat genas en zei tegen de menigte: ‘Er zijn zes dagen om te werken. Kom dus op die dagen om u te laten genezen en niet als het sabbat is!’ Maar de Heer zei: ‘Huichelaars! Maakt niet ieder van jullie op sabbat zijn os of ezel los van de voederbak om hem te laten drinken? Mocht deze vrouw, die een dochter is van Abraham en al achttien jaar door Satan geboeid werd gehouden, mocht zij op sabbat niet uit deze boeien worden losgemaakt?’ Toen hij dat zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd, maar de hele menigte was verheugd over de machtige daden die door hem werden verricht.

Muziek: Koor


Deur naar Barmhartigheid: Miep Gies.

In juli 1942 trok het gezin Frank de deur van hun leven achter zich dicht en verdween achter de boekenkast die naar het Achterhuis aan de Prinsengracht leidde. Het was Miep Gies en haar team die pal stonden voor hun medemensen toen zij uitgesloten, vervolgd en vermoord werden. Met gevaar voor eigen leven openden zij de deur die het begin vormde van het wereldberoemde dagboek  waarin Anne Frank als puber de zoektocht startte naar zichzelf en de barmhartigheid in een wereld die dat niet was. Het nationaal-socialisme immers wilde het Joodse geluid ausradieren – uitgummen – als ware het nooit geweest. Door verraad werd Anne letterlijk een nummer, verliest ze het van de onbarmhartigheid, maar komt uiteindelijk door anderen weer in het volle levenslicht te staan; haar dagboek vertelt haar verhaal verder. Over haar hulp schreef Miep Gies later: ´Ik ben geen held (…) Mijn verhaal is het verhaal van heel gewone mensen in een buitengewoon verschrikkelijke tijd. Het is aan alle gewone mensen in de hele wereld om dat te voorkomen.´ Die gewone mensen – dat zijn wij.

In juli 1942 trok het gezin Frank de deur van hun leven achter zich dicht en verdween achter de boekenkast die naar het Achterhuis aan de Prinsengracht leidde. Het was Miep Gies en haar team die pal stonden voor hun medemensen toen zij uitgesloten, vervolgd en vermoord werden. Met gevaar voor eigen leven openden zij de deur die het begin vormde van het wereldberoemde dagboek  waarin Anne Frank als puber de zoektocht startte naar zichzelf en de barmhartigheid in een wereld die dat niet was. Het nationaal-socialisme immers wilde het Joodse geluid ausradieren – uitgummen – als ware het nooit geweest. Door verraad werd Anne letterlijk een nummer, verliest ze het van de onbarmhartigheid, maar komt uiteindelijk door anderen weer in het volle levenslicht te staan; haar dagboek vertelt haar verhaal verder. Over haar hulp schreef Miep Gies later: ´Ik ben geen held (…) Mijn verhaal is het verhaal van heel gewone mensen in een buitengewoon verschrikkelijke tijd. Het is aan alle gewone mensen in de hele wereld om dat te voorkomen.´ Die gewone mensen – dat zijn wij.

Deur naar Barmhartigheid: Paus Franciscus

Muziek: Koperkwintet

Ruben Versteeg en de heer Cor Hollaer vertelden over hun ervaringen tijdens de Lourdesreis.

Muziek: Koor

Voorbeden

Zegening van meegebrachte devotionalia

Marialied: Wij groeten U, o koningin
Wij groeten U, o koningin, o Maria:
U Moeder vol van teed're min, o Maria:

Groet haar, o cherubijn; prijs haar, o serafijn,
prijst met ons uw Koningin:
Salve, salve, salve, Regina.

O Moeder van barmhartigheid, o Maria:
en troost in alle bitterheid, o Maria. Refrein.

Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria:
leid gij ons op de weg der deugd, o Maria. Refrein.

Toon ons in 't uur van onze dood, o Maria:
de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria. Refrein.

Onze Vader en Weesgegroet

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd,
uw Rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwaad.

Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met U,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Dankwoord van de Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier

Zegenbede

Muziek: Koperkwintet

Bij het uitgaan zingt het koor.

Er wordt bij de deur gecollecteerd...