Mis in de Saint Joseph
21 mei 2016

‘De kracht van het gebed’


Voor de viering speelt de Regiments Fanfare Garde Grenadiers en
Jagers.


OPENINGSLIED:
       Dit is de dag

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht
heeft Hij ons licht aangeheven.

Gloria na Dios Kreador, Rei di shelu i tera;
Dios, nos refugio den kende nos alma ta spera.
Ban profesá, yunan di un Tata stimá,
huntu nos fe berdadero.

Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.
En zo voortaan eren Gods heilige Naam.
En Hem in waarheid aanbidden.


BEGROETING

V:     In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
A:     Amen.
V:     De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u
        Allen.
A:     En met uw Geest.
SCHULDBELIJDENIS

V:     Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren.

V:     Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm U over ons.
A:     Heer, ontferm U over ons.
V:     Christus, die gekomen zijt voor de zondaars,
        ontferm U over ons.
A:     Christus, ontferm U over ons.
V:     Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
A:     Heer, ontferm U over ons.

V:     Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
A:     Amen.

LIED Señor pidi pardon (door het koor ‘Sranan Rosoe’)

OPENINGSGEBED

God, uw genade maakt ons van zondaars tot rechtvaardigen, van ongelukkige tot gelukkige mensen. Keer U niet af van uw werken, keer U niet af van uw gaven en laat de kracht tot volharding niet ontbreken, nu wij door het geloof zijn gerechtvaardigd. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U en de heilige Geest, leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen.

EERSTE LEZING        Jakobus 5, 13-20

Heeft iemand van u te lijden? Laat hij bidden. Is iemand welgemoed? Laat hij een loflied zingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden. Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkaar, opdat gij genezing moogt vinden. Het vurig gebed van een rechtvaardige vermag veel. Elia was een mens van gelijke aard als wij. Hij bad met aandrang dat het niet zou regenen en er viel geen regen op het land, drie jaar en zes maanden lang. Hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en het land bracht zijn vrucht voort. Broeders en zusters, als iemand onder u van de waarheid afdwaalt en een ander hem tot inkeer brengt, weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg bekeert, zijn ziel zal redden van de dood en tal van zonden zal bedekken.

LIED Een smekeling zo kom ik tot uw troon (Psalm 119)

Een smekeling, zo kom ik tot uw troon:
leg met uw woord beslag op mijn gedachten
opdat ik in het licht der waarheid woon.
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten
Leer mij uw wet, die goed is waar en schoon,
dan loof ik U bij dagen en bij nachten.

Al uw geboden zijn gerechtigheid.
Ik prijs uw woord met juichende gezangen.
Uw rechterhand geleide mij altijd;
naar uw geboden richt ik al mijn gangen.
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd,
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen.

Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap, en had de weg verloren.
Zoek, Heer, uw knecht.Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.

Allen gaan staan

EVANGELIE       Marcus 10, 13-16

In die tijd brachten de mensen kinderen bij Jezus met de bedoeling dat Hij ze zou aanraken. Maar bars wezen de leerlingen ze af. Toen Jezus dat zag, zei Hij verontwaardigd: ‘Laat die kinderen toch bij Me komen, en houdt ze niet tegen, want van hen die zijn zoals zij behoort het Koninkrijk Gods. Voorwaar ik zeg u: wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind, zal er zeker niet binnengaan’. Daarop omarmde Hij ze en zegende hen terwijl Hij hun de handen oplegde.

HOMILIE

VOORBEDEN

COLLECTE

Tijdens de collecte speelt de Regiments Fanfare Garde Grenadiers en Jagers.

GEBED OVER DE GAVEN

Almachtige God en Schepper, aanvaard de gaven waarmee Gij ons overvloedig hebt gezegend. Gij hebt ze ons geschonken voor ons onderhoud in dit aardse bestaan. Maak ze in uw goedheid dienstbaar voor het eeuwig leven. Door Christus onze Heer. Amen.

Allen gaan staan

PREFATIE

V:     De Heer zij met u.
Allen:         En met uw geest.
V:     Verheft uw hart.
Allen:         Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V:     Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Allen:         Hij is onze dankbaarheid waardig.

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doe aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal door Jezus Christus onze Heer. Die met ons onbestendig lot begaan, is vlees geworden, geboren uit de maagd; die, aan het kruis gestorven, ons gered heeft van de dood die eeuwig duren zou; die opgestaan voorgoed, ons doet voortleven tot in eeuwigheid. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe met de woorden:

SANTU      door koor ‘Sranan Rosoe’

EUCHARISTISCH GEBED

God onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe Hij een werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem.

God onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewust zijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Allen:         Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid.

Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij.

Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan de bisschop van Lourdes Nicolas en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld.

Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan.

Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen ook met allen ter wereld die op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.


Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

NOS TATA

Nos Tata cu ta na cielo                 Tata stima
Duna gloria na Bo nomber             Tata stima
Pa Bo reina y manda semper         Tata stima
Riba mundo como na cielo             Tata stima

Duna pan di cada dia                    Tata stima
Pordona nos nos picánan              Tata stima
Yuda nos biba bon cu otro             Tata stima
Di tur malo warda bo yiunan         Tata stima

Pasobra Bo ta pa semper              Tata stima
Soberano den Bo reino                 Tata stima
Tur poder y gloria na Bo               Tata stima
Den tur siglo cu ta bini                 Tata stima

V:     Verlos ons Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze  dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, Uw Zoon.

Allen:         Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

GEBED OM VREDE

V:     Heer Jezus Christus, Gij hebt aan Uw apostelen gezegd: “Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u”.
        Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte; geef vrede in uw Naam en maak ons één, Gij die leeft in eeuwigheid.
V:     De vrede des Heren zij altijd met U.
Allen:         En met uw geest.
Diaken:      Wenst elkaar de vrede

LAMCHI DI DIOS
      door koor ‘Sranan Rosoe’

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE

V:     Zalig zij, die genodigd zijn aan de maaltijd      van de Heer. Zie, dit is het Lam Gods,
        dat wegneemt de zonden der wereld.

Allen:         Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

COMMUNIE

LIED Wij groeten U o Koningin

Wij groeten u, o Koningin, o Maria,
U moeder vol van teed’re min, o Maria:

Refrein:  Groet haar, o Cherubijn, prijs haar, o Serafijn, Prijst met ons uw Koningin:
                 Salve, salve, salve Regina.

O moeder van barmhartigheid, o Maria,
En troost in alle bitterheid, o Maria.

Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria.
Leid Gij ons op de weg der deugd, o Maria.

LIED Ave Maria (soliste Ethel Durham)

SLOTGEBED

Heer, wij bidden U dat de Eucharistie die wij hebben gevierd, ons ten goede mag komen. Maak ons in dit vergankelijk bestaan gevoelig voor het geestelijke en bedacht op datgene wat blijft. Door Christus onze Heer. Amen.

MEDEDELINGEN

LIED
: Lied van de wegzending     

Refrein:
Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt.
En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen,
versterk uw broeders, versterk uw zusters.
Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt.

Gaat uit over alle landen
tot zover als de wereld reikt.
Verkondigt het Evangelie
dat het alles wat leeft bereikt.       Refrein.

En zegt: wie in Hem geloven
zijn gered voor het Koninkrijk.
De wonderen, blijde tekens
zijn dan binnen uw handbereik.     Refrein.

Verdrijf in Zijn Naam de duivels
dat het kwaad uit de wereld wijkt.
Legt handen op aan wie lijden,
dat het heil tot de hemel reikt.      Refrein.

ZENDING EN ZEGEN

WILHELMUS

Wilhelmus van Nassouwe,
ben ik van Duitsen bloed.
Den Vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
Den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.