Mis aan de Grot

'Gezonden om Gods liefde te verkondigen'


15 mei 2015

Voor en tijdens de intredeprocessie van de concelebranten speelt de Regiments Fanfare Garde Grenadiers en Jagers.

BEGROETING

SCHULDBELIJDENIS

V.: Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren 
wij ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren.

A.: Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat ik 
gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, 
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote 
schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd 
maagd, alle engelen en heiligen en u, broeders en 
zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 

V.: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze 
zonden vergeven en ons geleiden naar het eeuwig 
leven. 
A.: Amen.

GEBED

God, Redder van de mensen, Gij hebt door de heilige maagd Maria, de ark van het nieuwe verbond, het gezin van Elisabeth zegen en vreugde gebracht; wij bidden U: laat ons geleid door de inspiratie van de Geest, Christus uitdragen naar onze broeders en zusters en U eren met onze lofzang en door een goed gedrag. Door onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Allen gaan zitten

EERSTE LEZING Exodus 3, 7-14

De HEER sprak: 'Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord; Ik ken hun lijden. Ik ben afgedaald om hen te bevrijden uit de macht van Egypte, om hen weg te leiden uit dit land, naar een land dat goed en ruim is, een land dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Kanašnieten, Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. De roep van de IsraŽlieten is nu tot Mij doorgedrongen en Ik heb ook gezien hoe de Egyptenaren hen onderdrukken. Ga er dus heen, Ik zend u naar de farao. U moet mijn volk, de IsraŽlieten, uit Egypte leiden.' Maar Mozes sprak tot God: 'Wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan, en dat ik de IsraŽlieten uit Egypte zou leiden?' God antwoordde hem: 'Ik zal u bijstaan, en dit is het teken dat Ik het ben die u zendt: als u het volk uit Egypte hebt geleid, zult u Mij vereren op deze berg.'
Maar Mozes sprak opnieuw tot God: 'Als ik nu bij de IsraŽlieten kom en hun zeg: "De God van uw vaderen zendt mij naar u", en zij vragen: "Hoe is zijn naam?" Wat moet ik dan antwoorden?' Toen sprak God tot Mozes: 'Ik ben die er is.' En Hij zei: 'Dit moet u de IsraŽlieten zeggen: "Hij die er is zendt mij naar u." '

LIED: Psalm 103

Vz. Barmhartige Heer, genadige God.
Allen: Barmhartige Heer, genadige God.

Ja, wat de hemel is voor de aarde,
dat is zijn liefde voor hen die geloven.


Zover als het oosten van het westen vandaan is,
zover van ons af werpt Hij al onze zonden.

Hij kent ons toch. Hij is niet vergeten
dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde.

Mensen, hun dagen zijn als het gras,
zij bloeien als bloemen in het open veld.
Dan waait de wind en zij zijn verdwenen.

Maar duren zal de liefde van God
voor allen die zijn verbond bewaren,
zijn woord behartigen en het volbrengen.

Allen gaan staan

EVANGELIE: Lucas 1, 39-45

Na enkele dagen vertrok Maria met spoed naar het bergland, naar een stad van Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen, en begroette Elisabet. Meteen toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabet werd vervuld met heilige Geest. Ze riep met luide stem: 'Gezegend ben jij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot. Waar heb ik het aan te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij komt? Op het moment dat je groet mij in de oren klonk, sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot. Gelukkige vrouw, zij die gelooft! Wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan.'

HOMILIE

VOORBEDE

OFFERANDE

De Regiments Fanfare Garde Grenadiers en Jagers brengt muziek en daarna zingen we:

LIED: Wij groeten U, o Koningin

Wij groeten u, o Koningin, o Maria,
U moeder vol van teed're min, o Maria:

Refrein: Groet haar, o Cherubijn, prijs haar, o Serafijn,
Prijst met ons uw Koningin:
Salve, salve, salve Regina.

O moeder van barmhartigheid, o Maria,
En troost in alle bitterheid, o Maria.

Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria.
Leid Gij ons op de weg der deugd, o Maria.

Toon ons 't uur van onze dood, o Maria.
De zoete vrucht van uwe schoot, o Maria.

GEBED OVER DE GAVEN

Heer onze God, de heilige Geest heeft de heilige maagd Maria gevormd tot een nieuw-geschapen mens; daardoor heeft zij, die geheel vervuld was van hemelse dauw, de vrucht kunnen voortbrengen die ons het heil schenkt, Jezus Christus, uw Zoon. Mogen door diezelfde Geest onze gaven geheiligd worden. Door Christus, onze Heer. Amen.

Allen gaan staan

PREFATIE

Vg.: De Heer zal bij u zijn.
Allen: De Heer zal u bewaren.
Vg.: Verheft uw hart.
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Vg: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.

Het is waarlijk passend U dank te zeggen, het is waarlijk goed uw heerlijkheid uit te spreken, heilige Vader, nu wij de heilige maagd Maria gedenken die de apostelen voorging in de verkondiging van Christus. Want zij werd geleid door de heilige Geest, toen zij Christus in haar schoot met spoed naar zijn Voorloper heeft gedragen en deze ontmoeting heeft Johannes vervuld met heiligheid en vreugde. Door dezelfde Geest gedreven verkondigden Petrus en de overige apostelen
onbevreesd het evangelie aan alle volkeren als bron van heil en nieuw leven. Maar ook nu bemoedigt de heilige maagd door haar voorbeeld de brengers van de blijde boodschap, ondersteunt zij hen met haar liefde en staat hen bij met haar onophoudelijk gebed, zodat zij in heel de wereld verkondigen dat Christus onze Heiland is. Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U en zingen vol vreugde:

HEILIG, HEILIG

Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten! Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, Hosanna in den hoge.EUCHARISTISCH GEBED

Vg.: Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven, met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer.

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: 'Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt'.

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en gaf hem aan zijn leerlingen met deze woorden: 'Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken'.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Allen: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.
Vg.: Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U omdat Gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. 

Zo delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en wij smeken U dat wij door de heilige Geest worden vergaderd tot ťťn enige kudde.

Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over 
de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, 
ťťn heilig volk met Franciscus, onze Paus, de 
bisschop van Lourdes, Nicolas, met alle 
bisschoppen en met allen die uw heilig 
dienstwerk verrichten.

Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat.
Wij vragen U, ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met Maria, de Moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de heilige Bernadette, en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus, uw Zoon.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. 

Allen: Amen

ONZE VADER

V.: Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn 
goddelijk woord onderricht durven wij zeggen:

A.: Onze Vader, die in de hemel zijt;
Uw naam worde geheiligd;
Uw rijk kome;
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
En vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven;
En leid ons niet in bekoring;
maar verlos van het kwade.

V.: Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze 
dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij 
mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. 
Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw 
Zoon.

A.: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de 
Heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

GEBED OM VREDE

V.: Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 
'Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u', let niet op onze 
zonden maar op het geloof van uw kerk; vervul uw 
belofte: geef vrede in uw naam en maak ons ťťn. Gij, 
die leeft in eeuwigheid.
A.: Amen 

V.: De vrede des Heren zij altijd met u.
A.: En met uw geest

D.: Wenst elkaar de vrede

LAM GODS

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
Ontferm u over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
Ontferm u over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
Geef ons de vrede.

COMMUNIE

Tijdens de communie speelt de Regiments Fanfare Garde Grenadiers en Jagers. Daarna zingen wij:

LIED: God groet U zuiv're bloeme

God groet U, zuiv're bloeme, Maria maged fijn.
Gedoog dat ik u roeme, lof moet U altijd zijn.
Als gij niet waart geboren, o reine maged vrij,
wij waren allen verloren, aan u beveel ik mij!

O roze zonder doren, o violette zoet.
O bloeme blauw in 't koren, neem mij in uw behoed.
Vol liefde en gestadig ootmoedig zo zijt gij.
Och wees mij toch genadig, aan u beveel ik mij!

Met recht zijt gij verheven al boven d''engelenschaar.
Al ben ik hier gebleven, mijn hart is bij u daar.
Och wil mij toch geleiden, staat gij mij altoos bij,
en wil van mij niet scheiden, aan u beveel ik mij!

SLOTGEBED

Heer, wij bidden U: laat uw Kerk gevoed door het goddelijk sacrament en vervuld van de heilige Geest zich met vreugde richten tot alle volkeren, zodat zij zich verheugden over de verlossing bij het vernemen van haar woord van heil en Christus leren kennen als de Redder van alle volkeren. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

ZENDING EN ZEGEN

Allen gaan staan

V.: De Heer zij met u.
A.: En met uw geest.

V.: De Naam des Heren zij gezegend.
A.: Van nu af tot in eeuwigheid.

V.: Onze hulp is in de naam des Heren
A.: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

V.: Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.
A.: Amen.

D.: Gaat nu allen heen in vrede.
A.: Wij danken God.

LIED: Te Lourd' op de bergen

Te Lourd' op de bergen verscheen in een grot,
vol glans en vol luister de Moeder van God.
Ave, ave, ave Maria! Ave, ave, ave Maria! 

Zij riep Bernadette, een nederig kind,
'Wie zijt Gij' vroeg 't meisje, die U daar bevindt?'
Ave, ave, ave Maria! Ave, ave, ave Maria!

'Ik ben de onbevlekte en zuivere maagd:
gans vrij van de zonde heb ik God behaagd.'
Ave, ave, ave Maria! Ave, ave, ave Maria!

Toen deed zij ontspringen een heldere fontein,
met helende wat'ren, als waar medicijn.
Ave, ave, ave Maria! Ave, ave, ave Maria!