Mis in de Saint Joseph

'Wie is mijn broeder?'16 mei 2015

Voor de viering speelt de Regiments Fanfare Garde Grenadiers en Jagers.

OPENINGSLIED: Dit is de dag

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht
heeft Hij ons licht aangeheven.

Waren wij dood door de zonde verminkt en verloren,
doven van harte, verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot, Hij overmande de dood.
wij zijn in Jezus herboren.

Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.
En zo voortaan eren Gods heilige Naam.
En Hem in waarheid aanbidden.

BEGROETING

V: In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
A: Amen.
V: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u 
Allen.
A: En met uw Geest.

SCHULDBELIJDENIS

V: Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren.

V: Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm U over ons.
A: Heer, ontferm U over ons.
V: Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm U over ons.
A: Christus, ontferm U over ons.
V: Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
A: Heer, ontferm U over ons.

V: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
A: Amen.

OPENINGSGEBED

God, Gij hebt uw kerk willen maken tot sacrament van heil voor alle volkeren om tot het einde der tijden Christus' verlossingswerk voort te zetten. 
Verlevendig in het hart van uw gelovigen het besef van hun roeping tot redding van de hele mensheid, zodat alle volken worden tot n groot gezin en uitgroeien tot n volk voor U. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. 
Amen.


EERSTE LEZING Genesis 4, 1-16

De mens had gemeenschap met zijn vrouw Eva; zij werd zwanger en bracht Kan ter wereld, en zij sprak: 'Door de gunst van de HEER heb ik een mannelijk kind voortgebracht.' Vervolgens baarde zij Abel, zijn broer. Abel werd schaapherder en Kan landbouwer. 
Na verloop van tijd bracht Kan een offer aan de HEER van de vruchten van de grond. 
Ook Abel bracht een offer, de eerstgeborenen van zijn beste schapen. 
De HEER zag genadig neer op Abel en zijn offer, maar op Kan en zijn offer sloeg Hij geen acht. 
Een wilde woede greep Kan aan, en zijn gezicht werd grimmig. De HEER zei tegen Kan: 'Waarom bent u woedend, en waarom staat uw gezicht zo grimmig? Als u het goede doet, is er opgewektheid; maar doet u het goede niet, dan loert de zonde als belager aan uw deur, klaar om u te grijpen. Zult u hem de baas kunnen blijven?' 
Daarop zei Kan tegen zijn broer Abel: 'Laten we gaan wandelen.' Buiten viel Kan zijn broer aan en vermoordde hem. 
De HEER zei tegen Kan: 'Waar is uw broer Abel?' Hij antwoordde: 'Ik weet het niet. Ben ik dan de hoeder van mijn broeder?' 
En Hij zei: 'Wat hebt u gedaan? Hoor, het bloed van uw broer roept uit de grond naar Mij! 
Daarom zult u vervloekt zijn, verbannen van de grond die zijn mond heeft geopend om uit uw hand het bloed van uw broer te ontvangen! 
De grond die u bewerkt zal niets meer opbrengen; een zwerver en een vagebond zult u zijn op de aarde!' 
Kan zei tegen de HEER: 'Die straf is te zwaar om te dragen. U jaagt mij weg van de bebouwde grond, en ik zal ver van U vandaan moeten blijven. 
Ik zal een zwerver en een vagebond zijn op de aarde, en iedereen die mij ontmoet kan mij doden.' 
Maar de HEER antwoordde: 'Nee! Wie het ook is die Kan doodt, hij zal zevenvoudig boeten!'

En de HEER gaf Kan een merkteken, om te voorkomen dat ieder die hem ontmoette hem zou doden. 
Daarna trok Kan weg uit de nabijheid van de HEER en vestigde zich in het land Nod, ten oosten van Eden.

TUSSENZANG Zingt een nieuw lied alle landen

Refrein:
Zingt een nieuw lied, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.

Zingt een nieuw lied voor de Heer, alle landen.
Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn naam.
Treedt in zijn tempel met uw offeranden,
kondigt zijn roem bij de heidenen aan.

Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen.
Aarde en lucht komen vers uit zijn hand,
schoonheid en kracht vergezellen Hem beide:
wild is de zee en tevreden het land.

Roept tot de volkeren: God is de Koning,
Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht,
Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel,
alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd.

Juicht wat in zee leeft, of leeft op de velden:
ziet, uw Verlosser gaat komen, weest blij!
Wuift alle bomen der wouden, verwelkomt
juichend uw Koning, want Hij is nabij!

Allen gaan staan


EVANGELIE Lucas 10, 25-37

Daar kwam een wetgeleerde naar Hem toe om Hem op de proef te stellen. 
'Rabbi,' zei hij, 'wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?' 
Hij zei tegen hem: 'Wat staat er in de wet geschreven? Hoe leest u dat?' Hij gaf ten antwoord: 
'U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.' 
Hij zei tegen hem: 'Juist geantwoord! Doe dat en u zult leven.'
Maar hij wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: 'Ja maar, wie is mijn naaste?' 

Jezus nam weer het woord en zei: 'Op reis van Jeruzalem naar Jericho viel iemand in handen van rovers. 
Ze schudden hem uit, mishandelden hem en lieten hem halfdood achter. 
Toevallig kwam er een priester langs die weg; hij zag hem, maar liep in een boog om hem heen.
Ook een Leviet die voorbijkwam en hem zag, liep in een boog om hem heen. 
Toen kwam er een Samaritaan langs die op reis was; hij zag hem en was ten diepste met hem begaan. 
Hij ging naar hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze. 
Toen zette hij hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een herberg, waar hij hem verder verzorgde. 
De volgende ochtend haalde hij twee denarin tevoorschijn en gaf ze aan de waard. "Zorg voor hem," zei hij, "en als u nog meer kosten moet maken, zal ik ze u op mijn terugreis vergoeden." 

Wie van die drie is naar uw mening de naaste geweest van de man die in handen van de rovers was gevallen?' Hij zei: 'Hij die hem barmhartigheid heeft bewezen.' Jezus zei tegen hem: 'Doe dan voortaan net als hij.'

HOMILIE

VOORBEDEN

COLLECTE

Tijdens de collecte speelt de Regiments Fanfare Garde Grenadiers en Jagers.

GEBED OVER DE GAVEN

Heer, verhoor welwillend het gebed van uw kerk en aanvaard de gaven die wij voor uw aanschijn brengen, zoals Gij het glorievol lijden van uw Zoon hebt aanvaard voor het heil van geheel de wereld. Door Christus onze Heer. Amen.

Allen gaan staan

PREFATIE

V: De Heer zij met u.
Allen: En met uw geest.
V: Verheft uw hart.
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig.

U danken wij, Heer en God, omwille van uw heerlijkheid en om heil en genezing te vinden zullen wij uw lof verkondigen voor de uitverkiezing van uw heiligen.
Op deze feestdag van de heilige maagd Maria eren wij U met de woorden van haar lofzang. 
Want voor heel de aarde hebt Gij grote daden verricht, aan alle volkeren uw barmhartigheid getoond, toen Gij welwillend hebt neergezien op de kleinheid van uw dienstmaagd en haar hebt verheven tot moeder van onze Verlosser, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.
Door wie de engelen, die eeuwig staan voor uw troon, U vol vreugde aanbidden, Koning in majesteit. 
Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken U, en dat ook onze hulde wordt gehoord als U ter eer dit lied wordt aangeheven:

HEILIG, HEILIG

Heilig, heilig, heilig de Heer.
De God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.

EUCHARISTISCH GEBED

God onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe Hij een werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem.

God onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw heilige Geest; dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.

In het bewust zijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Allen: Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer: zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; wij bieden U deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid.

Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij.

Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan de bisschop van Lourdes Nicolas en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld.

Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan.

Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen; samen ook met allen ter wereld die op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
Allen: Amen.

ONZE VADER

Onze Vader, die in de hemel zijt;
Uw naam worde geheiligd; uw rijk kome;
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schuld, 
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven;
en leid ons niet in bekoring;
maar verlos ons van het kwade. 

V: Verlos ons Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, Uw Zoon.
Allen: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de 
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

GEBED OM VREDE

V: Heer Jezus Christus, Gij hebt aan Uw apostelen 
gezegd: "Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u".
Let niet op onze zonden, maar op het geloof van
uw kerk. Vervul uw belofte; geef vrede in uw
Naam en maak ons n, Gij die leeft in eeuwigheid.
V: De vrede des Heren zij altijd met U.
Allen: En met uw geest. 
Diaken: Wenst elkaar de vrede

LAM GODS

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
Ontferm u over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
Ontferm u over ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
Geef ons de vrede.

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE

V: Zalig zij, die genodigd zijn aan de maaltijd 
van de Heer. Zie, dit is het Lam Gods, 
dat wegneemt de zonden der wereld.

Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 
maar spreek en ik zal gezond worden.

COMMUNIE

Tijdens de Communie speelt de Regiments Fanfare Garde Grenadiers en Jagers. Daarna zingt Martin Hurkens.

SLOTGEBED

Heer, heilig ons door deze maaltijd waaraan wij hebben
deelgenomen. Laat door het sacrament van uw kerk alle volken dankbaar het heil ontvangen, dat uw eniggeboren Zoon aan het kruis voor ons verworven heeft. Door Christus onze Heer. Amen.

MEDEDELINGEN

LIED: Lied van de wegzending 

Refrein:
Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt.
En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen,
versterk uw broeders, versterk uw zusters.
Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt.

Gaat uit over alle landen
tot zover als de wereld reikt.
Verkondigt het Evangelie
dat het alles wat leeft bereikt. Refrein.

En zegt: wie in Hem geloven
zijn gered voor het Koninkrijk.
De wonderen, blijde tekens
zijn dan binnen uw handbereik. Refrein.

Verdrijf in Zijn Naam de duivels
dat het kwaad uit de wereld wijkt.
Legt handen op aan wie lijden,
dat het heil tot de hemel reikt. Refrein.

ZENDING EN ZEGEN

Allen gaan staan

V.: De Heer zij met u.
A.: En met uw geest.
V.: De Naam des Heren zij gezegend.
A.: Van nu af tot in eeuwigheid.
V.: Onze hulp is in de naam des Heren
A.: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
V.: Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.
A.: Amen.

D.: Gaat nu allen heen in vrede.
A.: Wij danken God

WILHELMUS

Wilhelmus van Nassouwe,
ben ik van Duitsen bloed.
Den Vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
Den koning van Hispanje
heb ik altijd geerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.