Mis in de Saint Joseph
Zaterdag 13 mei 2023


Voor de viering speelt het Koperkwintet van de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’


OPENINGSLIED: Wij groeten U, o Koningin.

Wij groeten u, o Koningin, o Maria,U moeder vol van teed’re min, o Maria:
Refrein: Groet haar, o Cherubijn, prijs haar, o Serafijn,
Prijst met ons uw Koningin:Salve, salve, salve Regina.

O moeder van barmhartigheid, o Maria, En troost in alle bitterheid, o Maria.
Groet haar, o Cherubijn, prijs haar, o Serafijn,
Prijst met ons uw Koningin:Salve, salve, salve Regina.

Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria.Leid Gij ons op de weg der deugd, o Maria.
Groet haar, o Cherubijn, prijs haar, o Serafijn,
Prijst met ons uw Koningin:Salve, salve, salve Regina.


BEGROETING
B: In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
A: Amen.
B: Vrede zij u.
A: En met uw Geest.

OPENINGSWOORD

SCHULDBELIJDENIS
B: Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren.
A: Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. 
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, 
voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

B: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
A: Amen.

KYRIE

EER AAN GOD (gebeden)

Eer aan God in den Hoge, en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. 
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader, 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus, Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. 
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 
met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. 
Amen

GEBED

Heer, nu wij de gedachtenis eren van de heilige maagd Maria, 
vragen wij U op haar voorspraak dat ook wij uit de volheid van uw genade mogen ontvangen. 
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, 
God, door de eeuwen der eeuwen. 
Amen.

EERSTE LEZING Handelingen 16: 1-10

Uit de Handelingen van de Apostelen.

In die dagen kwam Paulus te Derbe en Lystra.
Er was daar een leerling, Timóteüs genaamd, de zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Omdat hij bij de broeders van Lystra en Ikonium een goede naam had, wenste Paulus hem als reisgezel. Omwille van de Joden, die in die streek woonden, liet hij hem besnijden, want iedereen wist dat zijn vader een Griek was. In de steden waar zij doorkwamen, kondigden zij voor de gelovigen de besluiten af, die genomen waren door de apostelen en oudsten in Jeruzalem. Zo werden de gemeenten versterkt in het geloof en ze namen met de dag in omvang toe. 
Daarna trokken ze door Frygië en de landstreek Galatië, omdat zij door de heilige Geest ervan weerhouden waren het woord te verkondigen in Asia. 
In Mysië gekomen, maakten zij aanstalten om naar Bitynië te reizen, maar de Geest van Jezus stond hun dit niet toe. Zij trokken dus door Mysië en gingen naar Troas. 
Daar had Paulus ‘s nachts een visioen: er stond een Macedoniër voor hem, die hem smeekte: 
'Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp.' 
Na zijn visioen zochten wij onmiddellijk een gelegenheid naar Macedonië te vertrekleen, want we maakten er uit op, dat God ons geroepen had om hun het Evangelie te verkondigen.
Zo spreekt de Heer
Wij danken God.

LIED Wees Gegroet, o Sterre

Wees gegroet o Sterre, wees gegroet van verre.
Aan de Hemel blinkt uw licht in het bange vergezicht.
Wees gegroet, wees gegroet Maria.

Als de golven stijgen, hoger hoger dreigen,
Schijn dan veilig voor ons uit,
gun de zee geen droeve buit.
Wees gegroet, wees gegroet Maria.

Als in donk’re luchten wij naar u verzuchten,
Laat de wolken heind ‘en ver voor u vluchten, Morgenster.
Wees gegroet, wees gegroet Maria.


Allen gaan staan
ALLELUIA-VERS
Alleluia. Jezus Christus, getrouwe Getuige, Eerstgeborene van de doden; 
Gij hebt ons liefgehad en van de zonden verlost in uw bloed. Alleluia.

EVANGELIE Johannes 15: 18-21
D. De Heer zij met u.
A. En met uw geest.
D. Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer, Jezus Christus, volgens Johannes - 
Lof zij u, Christus.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Als de wereld u haat, bedenkt dan dat zij Mij eerder heeft gehaat dan u. 
Als gij van de wereld zoudt zijn, zou de wereld liefhebben wat haar toebehoort.
Daar gij echter niet van de wereld zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitgekozen, daarom haat de wereld u. 
Herinnert u wat Ik u gezegd heb: een dienaar staat niet boven zijn heer.
Als ze Mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen.
Als ze mijn woord onderhouden hebben, zullen ze ook het uwe onderhouden. 
Maar dit alles zullen zij u vanwege mijn Naam aandoen, want Hem die Mij gezonden heeft kennen zij niet.”
Zo spreekt de Heer - 
Wij danken God.

HOMILIE


VOORBEDEN


COLLECTE.

Tijdens de collecte speelt het Koperkwintet van de Regimentsfanfare‘Garde Grenadiers en Jagers’. 
De collecte is voor het heiligdom.

GEBED OVER DE GAVEN
Heer, bij deze blijde viering van de moeder van uw Zoon brengen wij U het offer van lof en dank. 
Wij bidden U: schenk ons nu ook uw heilige gaven om voortgang te kunnen maken op de weg der verlossing. 
Door Christus onze Heer. 
Amen.

Allen gaan staan


PREFATIE
B.: De Heer zij met u.
A: En met uw geest.
B.: Verheft uw hart.
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
B.: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
A: Hij is onze dankbaarheid waardig.

U danken wij, Heer en God, omwille van uw heerlijkheid 
en om heil en genezing te vinden zullen wij uw lof verkondigen voor de uitverkiezing van uw heiligen.
Op deze feestdag van de heilige maagd Maria eren wij U met de woorden van haar lofzang.

Want voor heel de aarde hebt Gij grote daden verricht, aan alle volkeren uw barmhartigheid getoond, 
toen Gij welwillend hebt neergezien op de kleinheid van uw dienstmaagd 
en haar hebt verheven tot moeder van onze Verlosser, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.
Door wie de engelen, die eeuwig staan voor uw troon, U volvreugde aanbidden. 
Koning in majesteit, laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, smeken wij U,
en dat ook onze hulde wordt gehoord als U ter eer dit lied wordt aangeheven:

SANCTUS

EUCHARISTISCH GEBED
God onze Vader, wij danken U met heel ons hart, 
want Gij hebt ons tot leven geroepen, Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer.
In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden.
Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. 
Nooit willen wij vergeten hoe Hij een werd met ons in lijden en dood. 
Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem.

God onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw heilige Geest; 
dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. 
Hij had de zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. 
In het bewust zijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, 
het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:
"Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt."
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei:
"Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, 
dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. 
Blijft dit doen om Mij te gedenken."

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Allen: Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker, verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.

Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer: 
zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; 
wij bieden U deze gaven aan, het levende Brood en de heilzame Beker, 
terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid.
Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw heilige Geest. 
Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. 
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij.

Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. 
Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. 
Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan Jean-Marc, de bisschop van Lourdes, 
aan mij, uw onwaardige dienaar, en aan allen die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart 
en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan.

Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, 
met de apostelen, martelaren, de heilige Bernadette en al uw heiligen; 
samen ook met allen ter wereld die op U hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, 
in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. 
Amen.

ONZE VADER
B.: Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen:
A.: Onze Vader, die in de hemel zijt;
Uw naam worde geheiligd; Uw rijk kome;
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

B.: Verlos ons Heer van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, 
dat wij gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust,
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus.
A.: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
Amen.

GEBED OM VREDE
B: Heer Jezus Christus, Gij hebt aan Uw apostelen gezegd: “Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u”.
Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw Kerk. 
Vervul uw belofte; geef vrede in uw Naam en maak ons één, Gij die leeft in eeuwigheid.
B: De vrede des Heren zij altijd met U.
A: En met uw geest.
D: Wenst elkaar de vrede.


AGNUS DEI


UITNODIGING TOT DE COMMUNIE
B: Zalig zij, die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. 

Zie, dit is het Lam Gods,dat wegneemt de zonden der wereld.
A: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.

COMMUNIE

Muziek...


SLOTGEBED
Heer, wij hebben uw hemelse gaven ontvangen en vragen U ootmoedig:
laat ons, die de gedachtenis eren van de heilige maagd Maria, eens aanzitten aan het eeuwig feestmaal. 
Door Christus onze Heer.
Amen.


MEDEDELINGEN


LIED: Lied van de wegzending
Refrein:
Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt.
En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen,
versterk uw broeders, versterk uw zusters.
Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt.

Gaat uit over alle landen - tot zover als de wereld reikt.
Verkondigt het Evangelie dat het alles wat leeft bereikt. 
Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt.
En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen,
versterk uw broeders, versterk uw zusters.
Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt.

En zegt: wie in Hem geloven - zijn gered voor het Koninkrijk.
De wonderen, blijde tekens zijn dan binnen uw handbereik. 
Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt.
En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen,
versterk uw broeders, versterk uw zusters.
Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt.

Verdrijf in Zijn Naam de duivels - dat het kwaad uit de wereld wijkt.
Legt handen op aan wie lijden, dat het heil tot de hemel reikt. 
Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt.
En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen,
versterk uw broeders, versterk uw zusters.
Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt.


ZENDING EN ZEGEN
B: De Heer zij met u.
A: En met uw geest
B: De naam des Heren zij gezegend,
A: Van nu af tot in eeuwigheid.
B: Onze hulp is in de naam des Heren,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

B: Zegene u de almachtige God: vader, Zoon en heilige Geest.


D: Gaat nu allen heen in vrede, alleluia, alleluia.
A: Wij danken God, alleluia, alleluia.


WILHELMUS
Wilhelmus van Nassouwe, ben ik van Duitsen bloed.
Den Vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje ben ik vrij onverveerd.
Den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.