Mis aan de Grot

Vrijdag 12 mei 2023


OPENINGSLIED 

Wij groeten U, o Koningin
Wij groeten u, o Koningin, o Maria, U moeder vol van teed’re min, o Maria:
Refrein: Groet haar, o Cherubijn, prijs haar, o Serafijn,
Prijst met ons uw Koningin:Salve, salve, salve Regina.

O moeder van barmhartigheid, o Maria, En troost in alle bitterheid, o Maria.
Groet haar, o Cherubijn, prijs haar, o Serafijn,
Prijst met ons uw Koningin:Salve, salve, salve Regina.

BEGROETING
B: In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
A: Amen.
B: Vrede zij u.
A: En met uw Geest.


OPENINGSWOORD


SCHULDBELIJDENIS
B: Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren.
A: Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten,
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

B: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
A: Amen.

KYRIE

GEBED
God, door de onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Maria hebt Gij haar voorbereid om een waardige Moeder te worden van uw Zoon. Gij hebt haar, met het vooruitzicht op zijn dood, gevrijwaard voor al wat zondig is. Wij bidden U: laat op haar voorspraak ook ons, van zonde bevrijd, voor U verschijnen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. 
Amen.

EERSTE LEZING 

Openbaring 11, 19a; 12, 1. 3-6a.-10ab
Uit de openbaring van de apostel Johannes
Toen ging de tempel van God in de hemel open. 
Een groot teken verscheen aan de hemel: 
een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.
Zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en barensnood.
Toen verscheen aan de hemel een ander teken: 
een grote, vuurrode draak. Hij had zeven koppen en tien horens,en op zijn koppen zeven diademen.
Zijn staart vaagde een derde deel van de sterren aan de hemelweg en wierp ze op de aarde.
De draak stond vóór de vrouw die zou baren, om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard had.

Zij baarde een kind, een zoon,die alle volken zal weiden met een ijzeren staf.
Haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon.
De vrouw vluchtte naar de woestijn,
waar God voor haar een plaats had bereid om daar gevoed te worden.
En ik hoorde een stem in de hemel luid roepen:
`Nu zijn de redding en de machten het koningschap van onze God gekomen
en de heerschappij van zijn Messias.

Zo spreekt de Heer
Wij danken God.


LIED   Wees Gegroet, o Sterre

Wees gegroet o Sterre, wees gegroet van verre.
Aan de Hemel blinkt uw licht in het bange vergezicht
Wees gegroet wees gegroet Maria.

Als de golven stijgen hoger hoger dreigen.
Schijn dan veilig voor ons uit gun de zee geen droeve buit.
Wees gegroet, wees gegroet Maria.


ALLELUIA-VERS

Alleluia. Verheug u, Maria, Begenadigde, de Heer is met u; 
gij zijt gezegend onder de vrouwen. Alleluia.


EVANGELIE Johannes 15, 12-17

D. De Heer zij met u.

A. En met uw geest.

D. Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer, Jezus Christus, volgens Johannes.

A. Lof zij u Christus.


In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 
“Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad. 
Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. 
Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied. 
Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, 
maar u heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord. 
Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u, 
en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn. 
Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt. 
Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.”
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.


HOMILIE


VOORBEDE


KLAARMAKEN VAN DE ALTAARTAFEL
Er is mogelijk een collecte (voor het heiligdom).


B. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.
A. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, 
tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.


GEBED OVER DE GAVEN

Heer, aanvaard het heilzaam offer dat wij U aanbieden 
nu wij de Onbevlekte Ontvangenis van de heilige Maagd Maria gedenken. 
Geef dat wij, op haar voorspraak, bevrijd worden van alle zondeschuld, 
zoals zij gevrijwaard werd voor alle smet door uw genade die Gij haar vooruit geschonken hebt. 
Door Christus, onze Heer. 

Amen.


Allen gaan staan

PREFATIE
B: De Heer zal bij u zijn.
A: De Heer zal u bewaren.
B: Verheft uw hart.
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
B: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
A: Hij is onze dankbaarheid waardig.


Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doe aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, 
zullen wij U danken, altijd en overal. 
Gij hebt de Maagd Maria gevrijwaard voor elke smet van de eerste zonde. 
Gij hebt haar, vol van genade, aan uw Zoon gegeven als een Moeder die Hem waardig is, 
om haar te maken tot het beeld en het begin van de Kerk, zijn bruid, zondervlek of rimpel.
Want deze allerzuiverste Maagd moest ons de Zoon schenken,
het Lam zonder schuld, dat onze zonden wegneemt. 
Boven allen uitverkorenen, werd zij geroepen om voor uw volk genade te verkrijgen, 
en een voorbeeld te zijn van heiligheid. 

Daarom,met de koren van Engelen, loven en aanbidden wij U, en zingen vol vreugde:

SANCTUS


EUCHARISTISCH GEBED

God onze Vader, wij danken U met heel ons hart, want Gij hebt ons tot leven geroepen, 
Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer.
In Hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden.
Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. 
Nooit willen wij vergeten hoe Hij een werd met ons in lijden en dood. 
Onze last maakte Hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. 
Blijvend zijn wij U dank verschuldigd om Hem.

God onze Vader, wij vragen U: zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw heilige Geest; 
dat zij voor ons het Lichaam en Bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus.


Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur. 
Hij had de zijnen in de wereld bemind; nu gaf Hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. 
In het bewust zijn dat Hij van U was uitgegaan en naar U terugkeerde heeft Hij het brood in zijn handen genomen, en zijn ogen opgeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden:

"Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam,dat voor u gegeven wordt."

Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen, 
Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei:

"Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, 
want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, 
dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. 
Blijft dit doen om Mij te gedenken." 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.


Allen: Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker, 
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.


Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer: 
zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart; 
wij bieden U deze gaven aan, het levende Brood en de heilzame Beker, 
terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid.

Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw heilige Geest. 

Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. 
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. 
Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij.

Vrijmoedig in deze Geest bidden wij U, Vader, voor uw heilige Kerk. 
Bescherm haar en leid haar; geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. 
Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan Jean-Marc, de bisschop van Lourdes, 
aan mij, uw onwaardige dienaar, en aan allen die Gij als herders in uw kerkhebt aangesteld.

Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart 
en vergeet niet hen, die door de dood van ons zijn heengegaan.

Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer,
met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaren, 
de heilige Bernadette en al uw heiligen;
samen ook met allen ter wereld die op U hun vertrouwen hebben gesteld,vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, 
in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. 
Amen.

ONZE VADER

B.: Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen:
A.: Onze Vader, die in de hemel zijt;
Uw naam worde geheiligd; Uw rijk kome;
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

B.: Verlos ons Heer van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, 
dat wij gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust,
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus.
A.: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.

GEBED OM VREDE
B: Heer Jezus Christus, Gij hebt aan Uw apostelen gezegd: “Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u”.
Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw Kerk. 
Vervul uw belofte; geef vrede in uw Naam en maak ons één, Gij die leeft in eeuwigheid.

B: De vrede des Heren zij altijd met U.
A: En met uw geest.
D: Wenst elkaar de vrede...

AGNUS DEI

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE

B: Zalig zij, die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. 

Zie, dit is het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.


COMMUNIE
Tijdens de communie speelt het koperkwintet van de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’.


SLOTGEBED

Heer, onze God, uw gaven hebben wij ontvangen. 
Laat dit sacrament in ons de wonden genezen die een gevolg zijn van de schuld waarvoor Gij de heilige Maria door haar onbevlekte Ontvangenis op uitzonderlijke wijze hebt gevrijwaard. 
Door Christus onze Heer. 
Amen.

ZENDING EN ZEGEN
B: De Heer zij met u.
A: En met uw geest.
B: De naam des Heren zij gezegend.
A: Van nu af tot in eeuwigheid.

B: Onze hulp is in de naam des Heren
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

B: Zegene u de almachtige God: vader, Zoon en heilige Geest.

D: Gaat nu allen heen in vrede, alleluia, alleluia. 

A: Wij danken God, alleluia, alleluia.

LIED: Te Lourd’ op de bergen

Te Lourd’ op de bergen verscheen in een grot,
vol glans en vol luister de Moeder van God.
Ave, ave, ave Maria! Ave, ave, ave Maria!

Zij riep Bernadette, een nederig kind,
‘Wie zijt Gij’ vroeg ’t meisje, die U daar bevindt?
’Ave, ave, ave Maria! Ave, ave, ave Maria!

‘Ik ben de onbevlekte en zuivere maagd:
gans vrij van de zonde heb ik God behaagd.’
Ave, ave, ave Maria! Ave, ave, ave Maria!