Voor eerdere diensten klik hier:

Vesper voor zondag 13 na Trinitatis 9-9-2017  in de Lutherse kerk te  Zeist
Organist: Brian Lamb

Orgelspel
 
Afkondigingen en aansteken van de kaarsen.

Stilte

Lied 194

Confiteor

Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,
en laat ons weer in vrede leven.
Amen.

Zo lief had God deze wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft aan het verderf ontkomt, en eeuwig leven hebben mag!

Wij zingen biddend Lied 215:7Lofprijzing:
Om Uw Genade willen wij Uw lof zingen.
Om Uw Schepping willen wij U danken.
Om Uw liefde willen wij U beminnen.
Om Uw goedheid prijzen wij Uw Naam:
Psalm 105: 1 en 18Niet alleen de lofzang past ons, maar ook is het goed om als de avond gaat vallen samen te luisteren naar wat God ons te zeggen heeft.
Laten wij lied 722:3 zingen als gebed om de Heilige Geest
.


Lezing en korte uitleg.

Hoor!
Luister!

Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest!

Hoor! Luister!

Dat is een gebod! Het eerste gebod, zegt Jezus. Het staat in de gebiedende wijs.

Shema’ Jizraëel. Adonai Elohenoe, Adonai Echad.
Luister, Israël! De Heer onze God, de Heer is Uniek!
(Deut. 5:1 en 6:4)

Luister, daar begint het allemaal mee.

Al in een begin, niet het absolute begin, als dat er ooit was, want daar hadden wij niets mee te maken, maar: in een begin, - zo start ons verhaal van hemel, zee en aarde, dieren en mensen, - in een begin riep God iets! Hij riep: “Laat er licht zijn!” Er moet licht zijn! En omdat Hij het zei, omdat Hij het riep in die woeste chaos, die alles bedekte waar wij mee te maken zouden krijgen, daarom wás het er. Bestond het.
Als God spreekt, komt er iets tot stand.

Op de voorkant van de nieuwe Bijbelvertaling stond het al afgebeeld. (En ik meen dat Willem Barnard dat prachtig onder woorden heeft gebracht. God riep het Oor, en het werd Licht. Een taalgrapje is dat ‘Oor’ het Hebreeuwse woord voor Licht is.)


Voordat er zelfs maar licht is, is er een Stem die roept. Een Stem die roept om gehoord te worden. Een Stem die roept om gehoorzaamd te worden. En het gebeurt!

En dan nemen we even een heel grote stap van het eerste ontstaan van onze wereld, onze werkelijkheid, naar het aarzelend ontstaan van het volk Israël. Na de uittocht.
Op de berg, waar Mozes namens dat volk-in-wording, namens die slaven, die misschien nog maar vaag iets wisten van de God van hun voorvaderen, op die berg waar Mozes was opgeroepen om te horen wat er van hen verwacht werd, daar was het eerste wat de Heilige liet zeggen: Luister, Israël!
Dàt was een gebod. Luister! En waarom moesten ze luisteren? Wat viel er te horen? Dit: “De Heer, jullie God, is Uniek.” Hij is Enig in Zijn soort. De Heer is Een, vertalen we, alsof het over een rekensommetje gaat. Alsof Hij niet alomvattend is en ongelooflijk veelzijdig. Daar gaat het niet om. Het nieuwe, het bijzondere, dat waar het om gaat, is: deze God, deze Heer, is Uniek. Niet te vergelijken met al die goden die ze daar in Egypte hadden leren kennen. Niet te vergelijken met al die goden die Abraham, en Izaäk en Jacob onderweg hadden gekend in de lange tocht van Ur (Z.O. Irak) via het land dat Abraham beloofd werd voor later, naar Egypte…

God de Heer. Schepper van Hemel en Aarde, van alles wat we zien, en van alles wat we niet kunnen zien. Dat is Hij ook! En toch houdt Hij Zich actief bezig met mensen.

Luister, Israël.  Daar begint het mee, voor het volk dat op weg is naar het Beloofde Land. En als je luistert, als je werkelijk luistert, dan valt alles op zijn plaats. Als je echt luistert, dan zul je vanzelf niet anders willen dan de Heer je God van harte liefhebben, met heel je ziel, en met heel je kunnen

Vroeger leerden wij te spreken over de Wet, de 10 Geboden. Alsof er staat: je moet en je zult en je moet en je mag verder niets. Nu lezen mensen het Hebreeuws met nieuwe ogen, en we ontdekten dat we beter kunnen spreken van de Tien Levenswoorden. Woorden die het leven, het samenleven, mogelijk maken.

Luister! Dat is inderdaad een gebod. Luister! Wanneer je wilt dat een man echt hoort wat je wilt vertellen, dan weet je als vrouw, dat je dan met nadruk moet zeggen: Let op, dit is belangrijk voor me, ik wil dat je hier naar luistert. Zo is dit ook het  bevel dat aan alles vooraf gaat. Luister! Luister goed…

………………………………………………………………………………………….
En dan zijn er nog twee geboden. De sabbat moet je heilig zijn. Dat is de eerste. En dat is niet in het belang van God, dat is niet de enige dag waarop Hij naar ons luistert, of waarop Hij tot ons spreekt. Maar Hij wil om te beginnen dat wij, na zes dagen hard werken, een dag vrij hebben, om op ons gemak met Hem om te gaan. Dat is in óns belang. In onze 24uurs economie wordt dat vergeten. En dat gaat ons zuur opbreken. Mensen raken namelijk niet alleen God kwijt, maar ook zichzelf, als ze alleen maar werken en werken en werken.


Het volk dat in Egypte slaaf was, wordt dus in meer dan een opzicht vrij gemaakt. Het krijgt vrije tijd. Ongehoord in die situatie! En het volgende gebod is: Eer je vader en je moeder, dan zal het je goed gaan in het Beloofde Land. Letterlijk staat er: Zie hen als gewichtige mensen. Belangrijke mensen. Van hen kun je namelijk nog wat leren. Respect dus! Waarom is dàt zo belangrijk, dat dit in de gebiedende wijs moet? Het ‘waarom’ is iets wat het volk in de loop van de geschiedenis leert. Namelijk: dat God Zich niet opstelt als de Grote Baas, maar dat Hij, soms Zij, Zich door de mensen laat leren kennen als de Vader, de Moeder.

‘Onze Vader’, leert Jezus ons zeggen. De vader en moeder zijn – tot Jezus in ons leven komt, het beeld van God in ons midden. Vandaar, dat het zo belangrijk is. Een hele verantwoordelijkheid dus: daarnaar te leven. Je daarvan bewust te zijn. Dat respect is het cement van de samenleving, zowel voor de ouders als voor de kinderen. En al die andere regels, die vloeien gewoon voort uit die liefde voor God… omdat Hij zo goed is.

Dan is het ook niet vreemd dat de Heilige verwacht dat we onze naaste zullen liefhebben als onszelf. Dat spreekt vanzelf, als je God liefhebt, als je luistert naar die Stem

Dat gold voor het volk Israël, en Jezus leert ook ons zó te leven, zó te denken, zó te danken.

Want wij maken deel uit van de volgende stap van die ontwikkeling van de schepping van onze wereld. De toekomst ligt in onze handen… Heb God en je naaste lief met al wat je hebt en kunt… dat is het begin…

Luister goed: ik lees u uit Marcus: 12: 28-34  waar Jezus de mensen allerlei verhalen vertelt om God dichterbij hun alledaagse leven te brengen. Maar waren er mensen gekomen uit de chique priesterstand, die Hem op woorden wilden vangen, zodat ze Hem het spreken onmogelijk konden maken. Hij gaf hen lik op stuk. Ik lees:

28. Een van de klerken van de Wet die er bij was komen staan toen hij hen hoorde debatteren, vroeg Jezus, omdat hij zag dat Hij hen prima antwoord gaf: ‘Welk gebod komt vóór alle andere?
29. Jezus antwoordde: “Vooraf gaat: ‘Hoor, Israël, de Heer onze God, de Heer is EEN!
30. En: Je zult de Heer je God liefhebben met heel je hart en met heel je ziel’ en met heel je verstand ‘en met heel je kunnen’.
31. Het volgende is dit: ‘Je zult je naaste liefhebben als jezelf.’ Geen ànder gebod is belangrijker dan deze (twee).”
32. De klerk van de Wet zei tegen Hem: ‘Goed zo, Meester, het is waar wat U zegt: ‘Een is Hij en er is geen ander naast Hem.’
33. En het: ‘Hem liefhebben met je hele hart en je hele verstand en met al wat je kunt’ en het ‘liefhebben van je naaste zoals jezelf’ dat stelt heel wat meer voor dan alle grote brandoffers en gewone offers.

34. En Jezus, die zag dat hij met gevoel geantwoord had, zei tegen hem: “Niet ver ben je van het koninkrijk van God”.
En niemand waagde het meer Hem te ondervragen…

Moment van stilte


Orgelmuziek
: Flor Peeters: Méditation (Overweging) uit zijn Intieme Stonden Op.17


Voorbeden
Lieve God, wij danken U dat U om mensen geeft. Heel onze aarde is maar een stofje in de Melkweg, die een vlekje is in het zichtbare heelal. Toch bent U hier aanwezig, en kent U ieder van ons, bent U met ieder van ons begaan, en weet U wat ons bezig houdt, wat onze zorgen zijn. Wij roepen tot U om hulp voor al die mensen die in nood zijn door de grote natuurrampen, die in Azië, in de Cariben, Mexico en de VS plaats vinden en nog onderweg zijn. Help ook ons om te doen wat we kunnen, in aandacht, liefde, geld en gebed.

Psalm 145b

Goede God, wij danken U voor Uw Stem die ons roept, die ons oproept om naar Uw Woord te luisteren. Help ons om door Uw Geest en Haar gaven te groeien in geloof en liefde, in energie en volharding, zodat wij mensen worden naar Uw beeld en gelijkenis, zoals Jezus ons voordeed.

Psalm 145b
  

Trouwe God, wij danken U voor Uw Liefde tot op het kruis, Uw Liefde die wij in Jezus leren kennen, door Uw Geest en Haar gaven in ons midden, in ons leven
Hoor ons als wij U danken voor de vreugdevolle momenten in ons leven! Wij danken en bidden U voor pastor Lotterman en zijn vrouw, die vandaag mogen vieren dat ze 40 jaar getrouwd zijn! Maar wij bidden U ook voor onze koster en zijn vrouw. Teun Lekkerkerker is deze week geopereerd, en wij leggen zijn leven in Uw liefdevolle handen. Ook voor de artsen en verplegenden bidden wij U.

Psalm 145bIn de stilte van dit moment bidden voor onze geliefden, voor alles wat weegt op onze ziel…

En met Jezus durven wij dankbaar bidden:


Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Rijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
En vergeef ons onze schulden,
Zoals wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van het kwade


Slotlied 814.


Zegen:

Gods zegen draagt ons door dood en doop heen naar het leven in eeuwigheid.
Gods Geest geeft ons de woorden van eeuwig leven in de mond, en de moed in ons hart om die te spreken.
Gods geliefde Zoon gaat aan onze zij, wanneer we hier vandaan gaan.

  Zo zijn we dan gezegende mensen,
in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen


Collecte bij de uitgang


Orgelmuziek. Festival Voluntary Op.87 ook van Flor Peeters