Voor eerdere diensten klik hier:

Vesper aan de vooravond van de vierde zondag na Trinitatis 8-7-2017  in de Lutherse kerk te  Zeist
Organist: Eddy Vliem

Orgelspel
 
Afkondigingen en aansteken van de kaarsen.

Stilte

Lied 194


Verootmoediging

V. Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,
G. en laat ons weer in vrede leven.
V. Amen.

Zo lief had God deze wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft aan het verderf ontkomt, en eeuwig leven hebben mag!

Wij zingen: Psalm 72a
(2x)


Voordat we samen lezen willen we Gods Geest vragen ons daarin voor te gaan, en ons daarin te leiden. Dat doen we door samen te zingen:

Lied 333


Lezing Romeinen 8: 18 – 23 BGT en korte inleiding.
De brief aan de Romeinen is waarschijnlijk omstreeks 56 te Korinthe geschreven, toen Paulus op het punt stond zijn werkzaamheid als apostel in Klein-Azië en Griekenland af te sluiten, en te bekronen door de opbrengst van een collecte onder de door hem bekeerde christenen over te brengen naar Jeruzalem. Daar vandaan wilde hij naar Rome gaan, daar enige tijd verblijven en zijn voorgenomen reis naar Spanje voorbereiden. Om zijn komst aan te kondigen, dicteerde hij Tertius deze brief. Hijzelf zou pas veel later in Rome aankomen, als gevangene.

Paulus benut de kans om voor de Romeinen `zijn evangelie' uiteen te zetten.
Het heil komt alleen door Gods genadig handelen in Christus en de daarbij passende houding van het geloof, waarbij de verkondiging van de goede boodschap het hulpmiddel is.
De rechtvaardiging door het geloof bevrijdt de mens van alles wat zijn redding in de weg staat: van het goddelijk vonnis, van de macht van de zonde en de wet en zelfs van de dood, het loon van de zonde. Daar horen we hier iets van terug.

Hierna, maar dat lezen we niet meer, zoekt Paulus een antwoord op de vraag: hoe heeft God dit heilsplan in de geschiedenis uitgevoerd?
Voor hem komt dit neer op de kwellende vraag: hoe valt de weigering van een groot deel van het Joodse volk om in Jezus de Messias te erkennen, te rijmen met Gods uitverkiezing van Israël?
Wat de christen onderscheidt van andere mensen is boven alles de gave van de Geest (
pneuma). In het gebruik van deze term steunt Paulus op het Bijbelse spraakgebruik; daarom duidt bij hem de tegenstelling `Geest - vlees' niet op een tegenstelling binnen de mens, maar vóór alles op het contrast tussen God en het schepsel, dat zijn scherpste uiting vindt in de zonde, maar door de verlossing in Christus, door de gave van de Geest, wordt overwonnen.
Het nieuwe is dat de `Heilige Geest' de Geest is van de verheerlijkte Christus, die Haar, evenals de Vader en mét de Vader, zendt en die in zekere zin met Jezus wordt vereenzelvigd.
Aan de Geest van Christus worden alle werkingen van macht en genade en alle uitingen van leven in de gemeente toegekend. De christen ontvangt Haar door het geloof en de doop…

Dit alles schrijft Paulus aan een gemeente die zwaar wordt vervolgd. Wij zouden kunnen denken aan de vervolgde Christenen in Egypte en in Afrika, in Noord-Vietnam en India, in heel het Midden-Oosten, op dit moment. Van die vervolgingen en het lijden heeft Paulus zelf ook een ruim aandeel gekregen in zijn leven, dus hij kan inderdaad spreken van ‘wij’ en ‘ons’.

Maar hij moedigt hen en ons aan om verder te kijken dan de beperkingen van het hier-en-nu.
Christus heeft Zich voor ons opgeofferd, en Hij leeft in eeuwigheid. Mét Hem zullen wij, als Gods kinderen mogen leven, als dit leven ten einde loopt. Dat is de hoop waardoor hij verder kan, hoe zwaar en onzeker het leven ook mag zijn.
Laten wij dat voorbeeld volgen, niet alleen als wij lezen, maar ook als wij straks naar huis gaan.
Ik lees u: Romeinen 6: 18 – 25 uit de Bijbel in Gewone taal.

18 Dit weet ik zeker: hoe zwaar ons lijden ook wordt, het brengt ons eeuwige leven niet in gevaar.

19 Alles op aarde wordt bedreigd door de macht van de dood.
20 Dat is niet de schuld van de aarde, maar het is de straf van God voor de slechtheid van de mensen.

Toch is er hoop!
21 Want ooit wordt de aarde bevrijd.
Dan komt er een eind aan de macht van de dood. De aarde verlangt hevig naar dat moment van bevrijding.
Dàn zal God aan Zijn kinderen het eeuwige leven geven.
En dan zullen zij voor altijd op aarde leven.
Ook aan ons lijden komt een einde!

22 Nu is het leven op aarde nog vol pijn en ellende.

23 Dat geldt ook voor ons leven. God heeft ons de Heilige Geest al gegeven, maar we wachten nog op een lichaam dat nooit zal sterven.
Dat is het grootste geschenk dat God ons zal geven. Dan zullen we leven als Gods kinderen. Maar tot die tijd hebben we het moeilijk en zwaar.
Moment van stilte…

Muziek

Voorbeden
Goede God en Vader, wij danken U voor Uw Aanwezigheid in ons leven, in Uw Zoon, in Uw Geest.
Wees zo bij allen die ons dierbaar zijn.
Wees tastbaar, hoorbaar, zichtbaar in mensen van goede wil.
Wij bidden U voor allen die worden vervolgd om het geloof, en help ons uit te dragen dat U in mensen geloven wilt, dat U van ons allen houdt.   

Heer, blijf bij ons, als het duistert,
en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk,
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met Uw genade en goedheid,
met Uw troost en zegen,
met Uw Woord en Sacrament.
Blijf bij ons wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van angst voor pijn en dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven
in tijd en eeuwigheid.

Stil gebed -
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd
Uw Rijk kome
Uw Wil geschiede,
zoals in de hemel zo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade,


Luthers lied 375:3 (2e regel naar keuze zusterlijk of broederlijk!)Zegen
De Aanwezige zegent ons,     
Hij houdt ons in Zijn hoede,
genadig is Hij het licht van ons leven,
zo maar, voor niets....
Hij ziet ons voor onschuldig aan,
schenkt ons leven en welzijn.
Omdat Hij van ons houdt.
  Zo zegent ons de Vader, de Zoon,
in de Heilige Geest. Amen.

Lied 886 (Nederlands)Daarna was er koffie met cake, want Reinie is de 9e jarig!