Voor eerdere diensten klik hier:

Zondag Trinitatis 11 juni 2017 in de Lutherse kerk te Heusden 

(Ten onrechte verkeerde ik in de stellige mening dat het Vaderdag was. Excuses!)


Organist: Joop de Zwart

Orgelspel
 
Afkondigingen en aansteken van de kaarsen.

Stilte

Wij zijn hier aanwezig in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.  
Amen

Onze Hulp is in de Naam van de Heer              
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Verootmoediging
Goede God, wij vertrouwen op Uw Woord,
daarom zijn wij hierheen gekomen.
Wij bidden U voor allen die daartoe niet in staat zijn.

Lieve God, Uw genade is groter dan ons tekortschieten.
Daarop vertrouwen wij,
als wij vragen om vergeving,
als wij U vragen om al wat ons aan zorgen en vragen,
aan verdriet en onrust, aankleeft, van ons weg te nemen,
opdat wij U in alle vrijheid als Uw kinderen kunnen aanbidden.


Heer, vergeef ons al wat wij misdeden
en laat ons weer in vrede leven
Amen

Zo lief had God deze wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft aan het verderf ontkomt, en eeuwig leven hebben mag!

Introïtus: Ons introïtuslied is lied 612


Laten wij de Heer aanroepen om ontferming met de nood van deze wereld, - die is groot, van Teheran tot Bunschoten – van Kaboul tot Londen, maar laten wij dan toch ook Zijn Naam prijzen, omdat er aan Zijn barmhartigheid geen einde komt!Zondagsgebed:
Heilige God en Vader, Drievoudige, Drie-Ene,
U aanbidden wij, U loven wij, U danken wij.
Wees met ons in dit uur van de Geest,
in dit uur van ons leven met U.
Wij durven dit bidden door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

Lezing Eerste
Testament: Joël 2: 27 – 3: 2

Joël is een van de zogenaamde kleine profeten, en dat slaat dan niet op zijn gestalte, of om het belang van wat hij zegt, het slaat vooral op de lengte van de tekst die is overgeleverd. Het land heeft vreselijk te lijden gehad van sprinkhanenplagen, nooit was het zo erg, er is een hongersnood, en een deel van het volk ervaart dit als een straf van God. De profeet roept hen dan ook op tot bekering! Maar dan ook ècht, van binnen uit. En God heeft dan medelijden, Hij is genadig, Hij belooft een goede oogst, en Hij laat de profeet zeggen:

27. Jullie zullen beseffen dat Ik te midden van Israël ben! Ik ben (de) Aanwezig(e), jullie God, verder is er geen, en Mijn volk zal in eeuwigheid niet voor schut staan!
3:1 Ja, wat gebeurt er: daarna giet Ik Mijn Geest uit over alle levende wezens, zodat jullie zonen en dochters Gods wil verkondigen (=profeteren), en jullie bejaarden (Goddelijke) dromen dromen, jullie elite aan jonge mannen visioenen zien…
2. En ook over de dienstknechten en dienstmeisjes giet Ik Mijn Geest uit in die dagen.

Laten wij zingen van die belofte, die voor ons geldt en ooit ook in Israël vervuld zal worden: lied 611:1-3

Epistellezing: 2 Corinthe 13: 11-13
11. Voor het overige, broeders en zusters, wees blij, maak alles weer in orde, laat je bemoedigen,
wees eensgezind, leef in vrede, en God,
die de liefde en vrede Zelf is, zal mèt jullie zijn.

12. Heet elkaar welkom met een heilige kus;
alle heiligen heten jullie welkom.

13. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de vriendschap en hulp van de Heilige Geest mèt jullie allemaal!

De Psalmist zingt ons voor: Halleluja!
Loof God om Zijn krachtige daden, loof Hem om Zijn oneindige goedheid! (ps. 150:2)  HALLELUJA!


Wij zingen lied  827

 

Het Heilig Evangelie: Mattheüs 28: 16-20

In dit hoofdstuk lees je hoe de vrouwen de opstanding verkondigen aan de leerlingen, en hoe de overheid de Opstanding wil stilzwijgen, en de wachters bij het graf opdragen te zeggen dat ze in slaap gevallen waren, en dat de leerlingen het lichaam van Jezus gestolen hadden. Daarmee willen ze de blijde boodschap ontkrachten.  

We lezen verder en dan wordt er gesproken over een reisje naar Galilea, en een zekere berg. Maar niemand weet welke berg, en hoe het dan zit met Galilea… dat past niet bij het verhaal van bijv. Lukas. Sommigen hebben als oplossing dat een wijk van Jeruzalem zo heette… en dan zou de hemelvaart tóch vanaf de Olijfberg plaats hebben gevonden.

We weten het gewoon niet, en dat moeten we maar aanvaarden… We lezen dus: 

16. De elf leerlingen trokken toen naar Galilea, naar de berg waar Jezus met ze afgesproken had.
17. En toen ze Hem zagen, bogen ze eerbiedig diep voor Hem, maar toch twijfelden sommigen…

18. En Jezus, dichterbij komend, sprak hen als volgt toe: “De volle macht in de hemel en op aarde is Mij gegeven.
19. Ga er op uit, en onderwijs alle volkeren, waarbij je ze doopt tot de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
20. waarbij je ze leert alle dingen in ere te houden die Ik jullie heb opgedragen;         
En let op! Ik ben bij jullie, elk moment, totdat de tijd ten einde gaat….
Zalig die het Woord van God horen en er gehoor aan geven!

Credo
In antwoord op Gods woord willen wij ons geloof belijden door samen te zeggen:

Wij geloven in God - Schepper van hemel en aarde.
Heer over alle machten.

Die om ons van alle macht heeft afgezien,
en in Jezus de prijs heeft betaald voor onze overtredingen.

Die in eenvoud tot ons kwam,
en werd verraden en vermoord - gekruisigd...

maar Hij overwon de dood!

Na drie dagen opgestaan ten leven
verscheen Hij aan vriend en vijand,

weer in Zijn hemels rijk terug zond Hij Zijn Geest
die ieder mens bezielen wil tot leven in de Heer.

Tot  een gemeenschap van heiligen,
door een doop, door vergeving van zonden,

tot leven in  der eeuwigheid.  Amen

Preek
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest.

Onze goede broeder Maarten Luther noemde de zondag Trinitatis de Gouden zondag.
Omdat op deze zondag de Vader, de Zoon én de Heilige Geest bezongen worden, komen hier alle feestdagen nog een keer samen.
Met Kerstfeest betoont God Zich een Vader, die Zich met ons mensen vereenzelvigt, die Zich voor ons wegcijfert, zoals een goede vader doet!      
Vandaag is het Vaderdag, en we mogen die Vieren met een hoofdletter, omdat we in God ook een Vader hebben, mét een hoofdletter.
Een Vader die het geluk van Zijn kinderen voorop heeft gesteld, zoals een liefhebbende vader (en een dito grootvader) ook doet. (We hebben hier geloof ik meer grootvaders dan jonge vaders in de kerk.)
Het Paasfeest is het feest van de Zoon, die de dood heeft overwonnen, en aan wie – bij Zijn Opstanding, alle macht in de hemel en op aarde gegeven is.

Vorige week vierden we het hoge Feest van de Geest, die namens Jezus tot ons spreekt over God, en tot God over en namens ons.
De Geest, die Gods Liefde Zelf is.
Een Liefde, die in Jezus mens werd, ons leven deelde, maar die nu nóg dichterbij is gekomen, en niet meer naast ons staat, zoals Jezus, of hoog boven ons, zoals de Vader, maar die in ons wonen wil.

En dat alles bij elkaar vieren we vandaag! Geen wonder dat Maarten Luther sprak over een Gouden zondag Trinitatis.

Het is de zondag van Vader, Zoon en Heilige Geest.
We zien in de Bijbel dat er een voortgaande ontwikkeling is van de kennismaking met Gods Geest.
In Genesis 1 houdt Zij, al zwevend en zwervend over de chaotische oerwateren en de afgronden van de nog ongevormde aarde, die chaos in bedwang; Zij is in het Scheppingswoord, dat alles ordent, dat het licht, de zon en de maan, de dieren en de mensen roept.
En Zij is de levensadem Gods, die de pas geschapen mens doet ópademen…
Die leven geeft.

Later
is het de Geest die profeten bezielt, die hen Gods woorden doet spreken, die poëten Gods lof doet zingen, die priesters Gods zegen doet uitspreken en die waar doet worden.

Maar bij Joël is er méér. Daar lezen we de belofte dat die Geest op héél het volk zal neerdalen, omdat heel het volk een priesterlijk volk zal zijn. En dan zal alles anders wezen.
Niet de ouders, maar de kinderen vertellen over Gods wil, niet de jongeren dromen van een mooie toekomst, waarin ze van alles waar zullen maken, maar de ouden van dagen, en de jonge mannen, díé gaan met open ogen visionair door het leven, ziende hoe God met hen is.

Dat alles geldt ook voor de slaven en de arbeiders, en in Israël waren die vaak niet-Joods. Dus ook wij zijn inbegrepen!

In het Evangelie, en in het Pinksterverhaal van de Handelingen, zijn het niet de theologen die de goede boodschap van Gods genade verkondigen, maar de leken, de ongeletterdenZij hebben een Woord voor de wereld, en ja, daar zit de wereld vaak niet op te wachten, net zo min als die wereld wacht op God… maar tóch!

Het Pinksterfeest staat niet op zich, we kunnen we niet losmaken van het Paasfeest.
Dat was in het Oude Testament al zo, toen deze feesten eerst nog nadrukkelijk met de oogst van het land verbonden waren.
Eerst het lammeren van de kudde, en 50 dagen later de oogst van het land. In Jezus is dat verband nog sprekender geworden; met Goede Vrijdag is de graankorrel in de aarde gevallen en gestorven, met Pasen breekt het nieuwe leven, de nieuwe schepping, door, en met Pinksteren wordt de rijke vrucht daarvan openbaar. Het gaat maar door!

De Geest van Pinksteren is de Geest van de opgestane en ten hemel gevaren Christus.
Hij beloofde immers Zijn Geest te sturen wanneer Hij van de aarde verhoogd zou zijn.
Wij hoorden hoe, in het Evangelie, Jezus zegt: Ga er op uit, en onderwijs alle volkeren, waarbij je ze doopt tot de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest!

De meeste vertalingen gebruiken het woordje ‘in’ na het werkwoord dopen.
Als je iemand doopt in Gods Naam, dan doop je namens God. Een mooie gedachte, maar dat is toch niet wat er hier staat. Ook vind je een enkele keer dopen óp Gods Naam.
Dan is die Naam het fundament van de doop. Ook mooi, maar het staat hier niet.
We hebben het er uitgebreid over gehad, thuis, maar we kwamen tot de slotsom dat het wezenlijk gaat om een beweging.
Je doopt iemand naar God toe. Je doopt iemand tot de Naam, zodat die persoon de Aanwezigheid van de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest, bereikt; zodat de dopeling echt in contact komt met de Aanwezige in al Zijn en Haar vormen, waarin wij Hem, Haar, mogen kennen.
Dat is een contact dat niet beperkt is tot het moment van de doop, maar het is een voortgaande beweging, die zich heel je leven mag voortzetten, waarbij je de Ander steeds meer, steeds beter, en op steeds meer manieren leert kennen en liefhebben.
Het is het begin van een relatie, een relatie die verder uitgebouwd moet worden, doordat beide partijen daar tijd en energie aan besteden.
Maar zo gaat het met iedere relatie! 

Voor déze relatie is het wezenlijk dat we doen wat Jezus Zijn leerlingen heeft geleerd: God en je naaste liefhebben in woord en daad!
Dan zullen we ervaren dat het waar is wat de Heer zei: “Ik ben bij jullie, elk moment, totdat de tijd ten einde gaat…”
Want God hééft ons lief, ieder van ons, zoals we hier zijn, en ieder van ons die hier nu even niet aanwezig is. Hij, Zij, houdt van je.

De Reformatie heeft ons weer bewust gemaakt van Gods droom over een priesterlijk volk, dat geen behoefte heeft aan priesters die tussen hen en God bemiddelen.
Jezus is onze Hogepriester, meer is er niet nodig. Zijn Geest, Gods Geest, spreekt in ons en tot ons van Gods grote daden.

En wij zijn geroepen om die door te vertellen.
Wij zijn geroepen om Gods lof te zingen, hier, in de eredienst, maar ook in ons dagelijks leven. Door onze manier van reageren op anderen, in heel ons bestaan.

Zoals de gemeente in Corinthe werd vermaand, zo geldt het ook voor ons, voor ons als gemeente, en voor ieder in haar en zijn persoonlijke leven… Namelijk:
Voor het overige, broeders en zusters, wees blij, maak alles weer in orde, laat je bemoedigen, wees eensgezind, leef in vrede, en God, die de liefde en vrede Zelf is, zal mèt jullie zijn.

Heet elkaar welkom met een heilige kus! (Nu, daar ontbreekt het hier niet aan! :-))
Dat wil zeggen: probeer elkaar te zien als je naaste familie – in Gods nabijheid.

De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de vriendschap en hulp van de Heilige Geest is dan mèt jullie allemaal! Amen, dat is waar!

Muziek

Gods liefde is groot en strekt zich uit tot alle mensen,
   wij kunnen daarin delen:

dag aan dag met vriendelijkheid en aandacht, geld en geduld…
Nu kunnen we er gestalte aan geven, als een goed begin, in de collecte!

Na het gebed over de gaven zingen we: lied 150b, maar nu eerst de collecten voor Kerk in Actie (in de sloppenwijken van Medellin, Colombia)! én voor de eigen gemeente. 

Gebed over de gaven:

De Heer heeft Zich aan ons gegeven,
zo willen wij ons aan Hem geven: met hart en ziel en leven.
Biddend, dat Hij ons en onze gaven aanvaardt tot eer van Zijn Naam, en dat Zijn Liefde er in weerspiegeld  moge worden.
Als we zo geven, zijn we rijk!
Heer, ontferm U over ons en onze gaven.
Amen

Lied 150b


Voorbeden
Lieve God, goede God, machtige God,
wij danken U voor Uw goedheid, voor Uw betrokkenheid, voor Uw liefde tot ons, in Jezus, in kribbe en kruis, in Opstanding en Hemelvaart, in Uw Geest en haar Gaven
Wij danken U, omdat U in Uw veelkleurigheid, en telkens weer verrassende Aanwezigheid, tóch consequent en Een bent.
Heilige, Drie-Ene, Drievuldige, Liefste

Wij willen U bidden voor allen die U zó niet kennen… wij mensen zien altijd maar een klein stukje van Uw oneindige grootheid en liefde. Help ons die met elkaar te delen.

Wees in ons een bron van liefde die niet opdroogt, zodat wij kijken met Uw ogen, horen met Uw hart, en Uw woorden spreken, doen, delen… Wij bidden U voor de kwetsbare mensen in ons leven, en voor deze kwetsbare aarde. Help ons om met liefde ermee om te gaan… Wij bidden U voor alle slachtoffers van oorlog en geweld, dat U hun leven heelt, en dat zij U mogen leren kennen als hun Heer en Heiland.

Vader in Eeuwigheid, dank voor Uw liefde, die ons wil zien als Uw kinderen. Wij bidden U vandaag voor alle vaders en grootvaders, dat U hen leidt en wijst, hoe zij hun kleinkinderen mogen leiden en onderwijzen, hoe zij de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd mogen wijzen op U, en Uw liefde.

 - Stil gebed –

Dit bidden wij U in de Geest van Jezus die ons leerde bidden:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd

Uw Rijk kome
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

En vergeef ons onze schulden,
Zoals wij aan anderen hun schuld vergeven

En leid ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van het kwadeOns slotlied is lied 675:1
Na de zegen, zingen we, in plaats van het ‘Amen’  vers 2
   

Zegen:

De gemeenschap met God,
met alle Heiligen en met elkaar
wil Uw harten en gedachten vullen, Uw doen en laten,
Uw bidden en danken. Zo zegent u God,
de Vader,
God, de Zoon, God, de Heilige Geest,
† van nu aan tot in alle eeuwigheid.
Amen

675:2