Voor eerdere diensten klik hier:

Zondag Rogate 5-5-2013 10 uur 
in Abrahams schoot, Langendijk 74 te Gorcum

Organist: Peter Veen.

Orgelspel 

Afkondigingen en aansteken van de kaarsen.

Stilte.

Wij zijn hier aanwezig in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.  
Amen

Onze Hulp is in de Naam van de Heer              
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Heer, vergeef ons al wat wij misdeden
en laat ons weer in vrede leven.
Amen

Zo lief had God deze wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft aan het verderf ontkomt, en eeuwig
leven hebben mag!

Introïtus: psalm 105: 1 en 2Laten we de Heer aanroepen om ontferming met de nood van deze wereld, - oorlog, honger, vervolging... -
maar laten wij dan ook Zijn Naam prijzen,
omdat er aan Zijn barmhartigheid geen einde komt!Zondagsgebed:
Heer, die ons door Uw genade in de vrijheid hebt gesteld, help ons om door de gaven van Uw goede Geest die vrijheid te gebruiken tot de dienst aan U en aan de naaste, door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

Lezing Oude Testament : Psalm 67
1. Voor de Koorleider, een loflied met begeleiding van snaarinstrumenten…
2. God geve ons genade en zegene ons, Hij moge ons gunstig gezind zijn. Refrein.
3. Zodat men op aarde Uw weg, Uw manier-van-doen, kent,
onder alle vreemde volkeren Uw uitredding.
4. Uw volk zal U prijzen, God. 
Uw volk zal U prijzen!
5. Vol vreugde zullen de volkeren het feestlied zingen,
Want U hebt Uw volk een juiste plek gegeven.
Ja, de volkeren op de aarde geeft U leiding.
6. Uw volk zal U prijzen, God.
Uw volk zal U prijzen!
7. De aarde zal vruchtbaar zijn,
God – ónze God – zegent ons.
8. God zegent ons en alle uiteinden der aarde betonen Hem respectvol eer.

Wat een heerlijke gedachte! 

Ons loflied is nummer 117 uit TussenTijds: de dag gaat open voor het Woord des Heren… = Lied 217


... Zijn Geest geleide ons en onze aarde naar de voltooiing.

Van die voltooiing spreekt onze lezing uit de Epistel: Openbaring 21:10-12 en 22-27 (HB)
De beschrijving van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer; en ook de zee was verdwenen. Toen kwam één van de zeven engelen, naar Johannes toe en zei: "Kom, ik zal u de bruid van het Lam laten zien, Zijn vrouw." Wij lezen:

10 Hij droeg mij in de geest naar een grote, hoge berg en liet mij de heilige stad Jeruzalem zien, die van God uit de hemel naar beneden kwam. De stad schitterde als God Zelf.
11 Er kwam een gloed vanaf als van een zeer dure edelsteen, als van een kristalheldere diamant.

12 De stad was omgeven door een dikke, hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een engel. Op de twaalf poorten stonden de namen van de twaalf stammen van Israël. Er waren drie poorten aan elke kant…

(Dan volgt een lange beschrijving van al die poorten met edelstenen en parels en al...)

22 Ik zag in de stad geen tempel, want de Here, de Almachtige God, en het Lam werden er overal vereerd.
23 De stad had geen zon- of maanlicht nodig, want zij werd verlicht door de schittering van God en het Lam is haar lamp.
24 De volken zullen in haar licht leven en de koningen van de aarde zullen hun rijkdom er naar toe brengen.
25 Haar poorten zullen de hele dag openstaan; zij zullen nooit worden gesloten, omdat er geen nacht zal zijn.
26 De rijkdom en de pracht van de volken zal in de stad worden gebracht.   
27 Maar er komt niets lelijks of slechts in; walgelijke mensen en leugenaars blijven er buiten. Alleen de mensen die in het levensboek van het Lam staan mogen die stad binnengaan.

Psalmwoord Zij die tot de Heer riepen in hun benauwdheid, moeten de Heer (nu) loven om Zijn goedertierenheid en om Zijn wonderen aan de mensenkinderen betoond. (ps 107: 6a, 8).

HALLELUJA!

Wij genieten nu van het stralende voorjaar, en wij verheugen ons op de zomer, die wij zo lang hebben verwacht, maar eens… eens komt de grote zomer, Gods feestelijke tijd van volheid en goedheid.
Daarvan willen wij zingen.
Ons lied is gezang 288:1, 3, 4 en 8 Eens komt de grote zomer... = Lied 747


Het Heilig Evangelie staat geschreven bij: Johannes 14: 23 - 29.

Dit is het laatste deel van de rede over de laatste dingen, zoals we die vinden bij Johannes, op de avond van het Heilig Avondmaal.… Een van de leerlingen vraagt de Heer hoe het zit: dat zij Hem straks wél zullen zien, en anderen niet… (dat had Hij namelijk net verteld…)

23. Jezus nam het woord en zei tegen hem:
”Als iemand van Mij houdt zal die Mijn woord strict in ere houden en dan zal Mijn Vader van haar / hem houden, en We zullen naar die persoon toekomen, en We zullen handelen dat alleen die  het ziet.
24. Wie niet van Mij houdt, houdt Mijn woorden niet in ere, en het woord dat jullie horen is niet het Mijne, maar (dat) van Mijn Vader die Mij stuurde.

25. Deze dingen heb Ik met jullie besproken terwijl Ik nog bij jullie ben,
26. maar de Helper, de Heilige Geest, die de Vader in Mijn Naam zal sturen, Die zal jullie alle dingen onderwijzen en zal jullie alle dingen die Ik jullie gezegd heb in herinnering brengen.
27. Vrede laat Ik jullie na, Mijn vrede geef Ik jullie. Niet zoals de wereld geeft geef Ik aan jullie;
jullie moeten je hart niet wanhopig laten worden, of bang.
28. Jullie hoorden dat Ik jullie zei: Ik ga nu weg en Ik kom (weer) bij jullie terug.
Als jullie al die tijd van Mij hielden was je nu blij dat Ik naar de Vader ga, want de Vader is groter dan Ik.
29. En nu heb Ik jullie gesproken vóórdat het gebeurt, opdat jullie vertrouwen mogen hebben, wannéér het gebeurt.

Zalig die het Woord van God horen en er gehoor aan geven!


Credo:  In antwoord op Gods Woord willen wij samen ons geloof belijden:

Wij geloven in God - Schepper van hemel en aarde.
Heer over alle machten

Die om ons van alle macht heeft afgezien
en in Jezus de prijs heeft betaald voor onze over-tredingen.

Die in eenvoud tot ons kwam,
en werd verraden en vermoord - gekruisigd...

maar Hij overwon de dood!

Na drie dagen opgestaan ten leven
verscheen Hij aan vriend en vijand;

weer in Zijn hemels rijk terug zond Hij Zijn Geest
die ieder mens bezielen wil tot leven in de Heer.

Tot  een geméénschap van heiligen,
door één doop, door vergeving van zonden,

tot leven in  der eeuwigheid.  Amen


Preek
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest.

Lieve gemeente van vrije mensen,

Wat mogen wij dankbaar zijn voor onze vrijheid naar lichaam en geest! Het is de vijfde mei 2013, en dat betekent dat wij al 68 jaar,al drie generaties lang in vrede leven, hier in dit land. Ik ben zelf nog een kind van de oorlog, maar in vrijheid ben ik opgegroeid, evenals onze kinderen en kleinkinderen, en ik ben mij zeer bewust van de offers, de grote offers, die dat heeft gekost.
Het is goed dat wij gisteravond hebben stilgestaan bij de slachtoffers, maar het is ook goed en zelfs nodig dat wij niet blijven omkijken in pijn en wrok, maar vooruitkijken, en spreken van genade en verzoening, hoe moeilijk dat soms ook mag zijn voor mensen die persoonlijke verliezen hebben geleden.

Wie vasthoudt aan wrok bindt zichzelf vast aan de ander tegen wie hij of zij een wrok koestert.
Dan ben je niet vrij om te vergeven, of, nog sterker, om Jezus' woorden in ere te houden en de naaste lief te hebben zoals wij onszelf liefhebben.
De naaste te zien als mensen van God, die nét zo van de genade leven als wijzelf.
Niet meer en niet minder
Misschien is vier mei niet het moment om de doden van de tegenpartij te eren en te gedenken, maar het is wel een dag waarop wij voor allen die omkwamen in welke oorlog dan ook kunnen bidden. Dat is namelijk wel een voorwaarde om verder te kunnen, om het verleden te laten waar het hoort te zijn: in het verleden, en om ruimte te scheppen voor een toekomst van en met God.
En met al Gods kinderen samen.
In het licht van Gods heerlijkheid
Wij lazen daar zojuist van.
Allereerst in het loflied uit psalm 67, dat spreekt van een stabiele situatie van vrede, zoals wij die kennen: vrede bij de gratie Gods.
De psalm begint met de bekende zegenbede uit Numeri 6: God geve ons genade en zegene ons, Hij moge ons gunstig gezind zijn…
Maar niet opdat wij een Godzalig leven mogen leiden, maar opdat iedereen op aarde Gods manier van doen mag leren kennen, opdat alle volkeren, die niets van God weten of willen weten, zullen horen van de uitredding, van de Exodus, uit Egypte en uit de Ballingschap…

Maar er zijn ook volkeren die God wel kennen, Gods volk met name, en dat zal Hem prijzen. Altijd en overal!

Gods genade en zegen – laten wij gemakshalve zeggen dat dit een beweging van Boven naar beneden is – wordt gevolgd door een omgekeerde beweging: de lofzang van beneden naar Boven.
En die lofzang, dat feestlied, wordt overgenomen aan de randgebieden, tot aan het einde van de wereld die wij kennen, laten wij zeggen: tot in Mongolië en Noord-Korea toe, waar nu  nog de Christenen vreselijk worden vervolgd. En met de Joden zal het daar niet beter zijn. 
Maar ook daar zal eenmaal hardop en vol vreugde worden gezongen omdat God de volkeren op aarde leidt
En wat zingen ze dan?
Zij zingen: U hebt Uw volk de juiste plek gegeven!
De juiste plek. Een rechtvaardige plaats.
Ik kom daarop terug.

De psalmist zingt verder: God zegent deze wereld dat de aarde vruchtbaar is en overvloed geeft.
God, ónze God, zegent ons, zingt de psalmist.
En alle uiteinden der aarde betonen Hem respect en eer.
Ach, mocht die dag toch snel dichterbij komen…
Nu moeten Christenen in die landen, daar aan de rand van de ons bekende wereld, hun liederen nog fluisteren, uit angst voor hun overheden, voor verraders, voor de dood.
En tóch zijn ze er, hoe sporadisch ook. Zij komen bijeen en ze loven God! Ze zijn zo dapper!!!

Laten wij hier dagelijks voor hen bidden, dat is toch het minste wat wij kunnen doen, hier in onze vrijheid waar anderen voor gesneuveld zijn, waar vreemde mensen voor gevochten hebben, die voor een deel van de andere kant van de wereld zijn gekomen om het goede te doen…
Omgekeerd strijden en sterven onze jongens en meisjes, onze mannen en vrouwen verweg in oorlogen van anderen. U hebt gisteren generaal van Uhm gehoord! 
Laten wij dan ook bidden voor onze eigen militairen, die verschil maken in Afghanistan, Soedan, Somalië, Burundi, en al die andere landen.
Voor hen en voor de veteranen, die door deze ervaringen soms sterk zijn veranderd, vaak aangetast, en die na terugkomst moeilijk passen in onze maatschappij.
Ook zonder te sneuvelen zijn velen van hen slachtoffer geworden van deze oorlogshandelingen… Zij, én hun gezin... 

Vier en vijf mei zijn niet los van elkaar verkrijgbaar, net zomin als de eeuwige heerlijkheid, waarvan ook het boek Openbaring spreekt, is te krijgen zonder het kruis.

Zonder het kruis dat Jezus droeg, waaraan Hij stierf. Maar die eeuwige heerlijkheid is ook niet te krijgen zonder dat wij ons eigen kruis opnemen, in het volgen van Jezus, in het doen van Zijn wensen, met voorbijgaan aan onze eigen noden en verlangens. En dat kan zwaar vallen. Heel zwaar! 
In Filippenzen 2:3 wordt ons aangeraden om in alle bescheidenheid de ander hoger te achten dan onszelf. Precies zoals Jezus telkens en overal de Vader hoger acht dan Zichzelf. Hoger in rang, maar vooral: hoger en beter in kwaliteit. Hij ziet in de Vader kwaliteit die Hij, in Zijn menselijk bestaan, niet heeft, waar Hij niet aan kan tippen.
En daarom mogen wij voor Hem blij zijn dat Hij straks, na Zijn vreselijk lijden, naar de Vader gaat. Hij wéét dat. Hij heeft er alle vertrouwen in. 
Daarom mogen wij ook met een gerust hart onze dierbare doden in Gods handen leggen, en weten dat zij het daar onvoorstelbaar veel beter hebben dan hier bij ons. Ook al zouden wij hen zo graag nog hier bij ons hebben. Maar dat is wel een beetje egoïstisch, zoals we zien in Jezus' woorden.

Wij blijven ook niet alleen achter in ons gemis: er komt een helper. De Geest die God de Vader in Jezus' Naam, ter vervanging van Jezus, zenden zal.
Van die Geest zegt de Heer dat die een vrede is zoals de wereld die niet kent. De Geest is de Vrede Zelf, is het toppunt van vrede.
Wie de Geest van God mag ontvangen kent een vrede in het leven die alles àànkan. Die wanhoop en eenzaamheid opvangt, die ons onderwijst en de goede woorden geeft op het juiste moment.
Woorden van liefde en samen delen, woorden van lof omdat God het zo goed heeft gedaan in Zijn wijsheid.
Van Gods wijsheid begrijpen wij niet veel, die gaat ons verstand te boven, maar ons geloof kan er wel mee overweg. Daarom mogen wij ook geloven dat er een moment komt, nu nog onvoorstelbaar voor velen, waarop de volkeren, de andere volkeren van deze wereld, God feestelijk zullen loven om de plaats die Hij Zijn volk geeft.      
Een plaats die wordt gesymboliseerd in het Nieuwe Jeruzalem, met zijn twaalf poorten die de namen dragen van Jacobs zonen, van de twaalf stammen van Israël... 
Een stad, een plek, die van GodZelf komt.
Een lichtend voorbeeld van de schepping zoals die bedoeld is, van een samenleving, zoals die moet zijn, waar ook de koning regeert bij de gratie Gods, zo waarlijk helpe hem God Almachtig!
Een stad zonder tempel, zonder aparte plek om God te dienen, omdat God, en het Lam, Jezus, er Zelf wonen, leven, rondlopen

U herinnert u misschien dat de Samaritaanse vrouw aan Jezus vroeg: waar moeten wij God nu eigenlijk dienen: in Jeruzalem, zoals jullie, Joden, of hier op de berg Gerizim, zoals wij, Samaritanen, doen? Jezus antwoordt dan dat God Geest is, en dat wij Hem moeten aanbidden in geest en waarheid. Want er komt een moment dat Hij niet op de berg en ook niet in de stad Jeruzalem van Jezus' dagen wordt aanbeden.
De Heer wist wat Johannes pas veel later zou schouwen in een ver visioen…
Wanneer dat moment van het grote feest zal komen, wij weten het niet. 

Die grote zomer breekt aan op Gods tijd. Misschien vanmiddag al. Dat zou zomaar kunnen. :-) 

Maar wij hebben de taak om hier en nu op aarde een lichtend licht en een zoutend zout te zijn, om lief te hebben in woorden en daden. Om God te loven en te prijzen met onze liederen en gebeden, maar ook en vooral in onze omgang met andere mensen.

Gods Geest, die wij vieren met Pinksteren, maar die wij vandaag en alle dagen van ons leven mogen ontvangen, fluistert ons de regels en de woorden in. Geeft ons de goede gedachten, de juiste impulsen.
Laten wij naar Haar vragen, elke morgen.
En laten wij heel goed luisteren, dan weten wij elke dag hoe God door ons gediend wil zijn, en hoe wij onze vrijheid werkelijk waard zijn door die waardevol te maken voor anderen. Dan staan ook wij geschreven in het levensboek van het Lam!

God houdt van je. Van iedereen hier. Stuk voor stuk. En ook van iedereen die dit leest. 
Vergeet dat niet. En geef dat door. Laat het zien.
Vier je vrijheid in Christus, en in Zijn Geest.
Amen

Orgelspel.

Stilte

Alles wat wij hebben, hebben wij van God gekregen, om  door  te geven, om met velen te delen en er zo dubbel van te genieten.  Ook nu en hier kunnen we gestalte geven aan dat delen: in de Collecte...

Offerandegebed
Lieve God, U geeft U Zelf aan ons.
Wij bieden U ons eigen leven aan.
Neem het, zoals U ons geld aanneemt.
Dat het dienstig mag zijn voor U.
In de geest van Jezus - die ons voorging. Amen.

Wij zingen een lied uit de bundel: Tegen het donker van Sytze de Vries nr. 24


2. Ons hoofd geheven naar de zon,
gelaafd met leven uit de bron
van licht dat ongebroken
het duister heeft weersproken.

3.  Wat U altijd bewogen heeft,
uw mededogen met wat leeft,
is volle zon, die stralend
ons hier laat adem halen.

4.  Uw liefde rijpt ons mettertijd,
tot wij, gelouterd uit de strijd
tot U gekomen, kiezen
en ons in U verliezen.

5.  Als wij verdwalen op het uur
dat licht verbleekt, dat alle vuur
door as bedekt moet doven,
blijf dan in ons geloven!

6.  Gij houdt de hand aan onze tijd
en vlecht die in de eeuwigheid.
Aanvaard ook onze dagen,
gezuiverd en voldragen.

Voorbeden:
Laten wij danken en bidden:
Goede God, wij danken U voor de vrede en de overvloed waarin wij in ons land mogen leven, zelfs nu de crisis mensen angstig maakt en nu de mogelijkheden beperkter zijn. Wij bidden U voor allen die het dagelijks brood soms moeten missen, voor allen die hun kinderen niet kunnen geven wat zij nodig hebben naar lichaam of ziel, en wij bidden U ook voor hen en voor onszelf om die Geest die een vrede geeft die alle wereldse vrede te boven gaat.
Laat ons de Heer bidden :
G : Heer ontferm U

Hemelse Vader, wij danken U dat wij in vrede en vrijheid U mogen prijzen, dat wij luidkeels Uw lof mogen zingen. Wij bidden u voor de Christenen die hun liederen fluisteren, uit angst voor hun overheden, voor verraders, voor de dood. Geef hen moed en geloof en Uw Geest van Trouw en Liefde. Dat zij vrede in het hart hebben, in een ontrouwe wereld.
Laat ons de Heer bidden :
G : Heer ontferm U

Trouwe God, wij danken U voor de mensen die trouw waren aan hun roeping om beeld van U te zijn, en vochten voor onze vrijheid. Wij bidden voor hen, en voor de mensen die hen moesten missen.
Wij bidden ook voor onze eigen militairen, die verschil maken in Afghanistan, Soedan, Somalië, Burundi, en al die andere landen. Voor hen en voor de veteranen, die door deze ervaringen sterk zijn veranderd, vaak aangetast, en die na terugkomst dan zo moeilijk passen in onze maatschappij, en hun gezin, hun baan, hun bestaan kwijt raken. Ook zonder te sneuvelen zijn velen van hen èn hun gezin slachtoffer geworden van andermans oorlogen…
Eveneens denken wij aan allen die in Syrië, in heel het Midden-Oosten en Afrika lijden onder de oorlogen, aan gevangenen, vluchtelingen, strijders… U alleen weet wie aan de goede kant staat en wie niet. Zelf overzien wij dat vaak niet zo. 
Wij bidden ook voor de slachtoffers van het treinongeluk in België, Heer!
Laat ons de Heer bidden :
G : Heer ontferm U

Liefdevolle God,
Wij danken U voor Jezus, die onze plaats wilde innemen toen het aankwam op schuld en boete.
Help ons dan door Zijn en Uw Geest te leven in respect voor de naaste, zonder rancune, zonder oordeel. Wij danken U voor zoveel liefde, en wij bidden U dat U ons daar in laat delen om er ook van uit te delen.
Wij bidden U voor Israël, het land, het volk, wereldwijd, opdat zijzelf en alle anderen de plek zullen zien die U hen hebt toebedeeld. De plaats overal ter wereld waar U in liefde wordt gediend doordat wij de ander te dienen die onze liefde nodig heeft.
Opdat wij elkander eenmaal allemaal terug mogen zien in het nieuwe Jeruzalem, op die nieuwe aarde, waar de nieuwe hemel thuis is…
Laat ons de Heer bidden :
G : Heer ontferm U

Neem ons allen dan in genade aan,
Red en behoud ons,
Want alleen U, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, komt toe prijs en lof en aanbidding te allen tijde en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
G : Amen.

Stil gebed


Onze vader, die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade.


Ons slotlied is uit de bundel Zolang er mensen... 10:3 (= Gezangen voor Liturgie 473:3) Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, dat mij bevrijdt en opneemt in Uw vrede... Gij zijt toch Zelf de ziel van mijn gebeden.


Zegen:

De gemeenschap met God,
met alle heiligen en elkaar
vervulle Uw harten en gedachten,
Uw doen en laten,
Uw bidden en danken,
van nu aan tot in alle eeuwigheid.
Zo zegent U nu God: de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. 
Amen.

Halleluja, eeuwig dank en ere! Gezang 257

(En toen was er koffie en gezelligheid)