Voor eerdere diensten klik hier:

Pinksterzondag  9-6-2019 in de Lutherse kerk te  Leerdam, die vrolijk versierd was met duifjes, en wat roods. 

Organist: Ina Mostert

Orgelspel

Afkondigingen en aansteken van de kaarsen.

Wij zijn hier aanwezig in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.    
Amen

Onze Hulp is in de Naam van de Heer    
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,
en laat ons weer in vrede leven.
Amen.

Zo lief had God deze wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft aan het verderf ontkomt, en eeuwig leven hebben mag!

Introïtus:
De Antifoon voor deze zondag zingen wij samen:


En de psalm luidt: God staat op! Zijn vijanden stuiven uiteen, Zijn haters vluchten als Hij verschijnt.
Geprezen zij de Heer, dag aan dag, deze God draagt en redt ons. Ps 68: 2,20
Nogmaals samen de Antifoon... 

Amen!Laten we de Heer aanroepen om ontferming met de nood van deze wereld, - die is groot! -
maar laten wij dan ook Zijn Naam prijzen,
omdat er aan Zijn barmhartigheid geen einde komt!Zondagsgebed
Neem nu, Goede Geest,
liefdevolle Trooster van wie bedroefd zijn,
neem nu met Uw macht intrek diep in ons hart.
Woon in de donkere hoeken van dat huis
en verblijd het met Uw stralend licht,
door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Lezing Oude Testament: Joel 2:27 – 3:2     
Joël is een van de zogenaamde kleine profeten, en dat slaat dan op de lengte van de tekst.

Het land heeft vreselijk te lijden gehad van sprinkhanenplagen, nooit was het zo erg, er is een hongersnood, en een deel van het volk ervaart dit als een straf van God. De profeet roept hen op tot bekering! Maar dan ook ècht, van binnen uit.
En God heeft dan medelijden, Hij is genadig, Hij belooft een goede oogst, en Hij laat de profeet zeggen:

27. Jullie zullen beseffen dat Ik te midden van Israël ben! Ik ben (de) Aanwezig(e), jullie God, verder is er geen, en Mijn volk zal in eeuwigheid niet voor schut staan!
3:1 Ja, wat gebeurt er: daarna giet Ik Mijn Geest uit over alle levende wezens, zodat jullie zonen en dochters Gods wil verkondigen (=profeteren), en jullie bejaarden (Goddelijke) dromen dromen, jullie elite aan jonge mannen visioenen zien…
2. En ook over de dienstknechten en dienstmeisjes giet Ik Mijn Geest uit in die dagen.


Dat is dus een hele Charismatische Conventie bij elkaar! J
Gods Geest voor iedereenniet alleen voor priesters en profeten, niet alleen voor belangrijke leiders, maar ook voor de dienstknechts en de dienstmeisjes. Dat moet in die dagen gezien zijn als een revolutie!!!
Nadat het land en de dieren hersteld zijn in Gods goedheid, is het de beurt aan àlle mensen.
Ze krijgen niet alleen de belofte van een goede oogst, maar ze worden een volk van profeten en priesters, zoals ooit al beloofd was.

Wij zingen met hen samen: Psalm 89: 1, 3 en 6 


Epistel: Handelingen 2: 1- 11

Na de Hemelvaart waren de leerlingen van de Heer, en Zijn familie, steeds bij elkaar, en ze loofden God, baden, en leefden in blijde verwachting
Op het Wekenfeest, het feest van de eerstelingen van de oogst van landbouw en fruitteelt, 50 dagen na Pasen, (vandaar de naam Pinksterfeest uit het Grieks) is Jeruzalem weer vol pelgrims, die naar de tempel komen. We lezen:
1   Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.
2  Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden, geheel vulde.
3  Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten,
4  en allen werden vervuld van heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

5  In Jeruzalem verbleven destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde.
6  Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen, en ze raakten geheel in verwarring omdat ze hen ieder in zijn eigen taal hoorden spreken.
7  Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken?
8  Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?
9  Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia,
10  Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben,
11 Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.


Psalmwoord: Zend Uw adem, en zij worden geschapen, zo geeft U de aarde een nieuw gelaat! (Psalm 130:4) HALLELUJA!Zondagslied: lied 670Het Heilig Evangelie staat geschreven bij: Johannes 20: 19-23
Het is de eerste Paasdag… de allereerste…

19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar.     
Daar komt Jezus, hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden.     
Hij kwam in hun midden staan en zei: `Vrede!'

      
20 Na deze groet toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen.

21 `Vrede', zei Jezus nogmaals. `Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.'

22 Na deze woorden ademde Hij over hen. `Ontvang Heilige Geest', zei Hij.


23 `Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dàn blijven ze behouden.'
Zalig die het Woord van God horen en er gehoor aan geven!


Credo
In antwoord op Gods woord willen wij ons geloof belijden door samen te zeggen/zingen:
Wij geloven in God, schepper van hemel en aarde,
van meer dan we kunnen bedenken,
van alles wat is.

Wij geloven dat God van ons houdt,
zoals een Vader en een Moeder,
voor ons wil zorgen, ons beschermt.

Wij geloven dat God mens werd:
Jezus, om ons lot te delen,
om op Zich te nemen
onze zonden, al ons leed.
Om dwars door dood en hel heen
ons thuis te halen in de hemel,
eens... op Zijn tijd.

Wij geloven dat Gods Geest
tot ons spreekt in brood en wijn,
in woord en lied,
in de stilte van ons hart,
om ons op de weg te zetten
naar God en naar de ander,
om zo beeld van God te zijn.

Wij geloven dat mensen-op-weg-naar-God
bij elkaar horen, als de vingers van een hand,
als de leden van een lichaam,
ongeacht rang of stand, kerk of land.
Wij geloven dat doop en vergeving,
genade en goedheid
ons in eeuwigheid zullen doen leven,
met elkaar en met God.

Amen.


Preek
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest.

Het verhaal van Pinksteren gaat bij Lucas zó verder: 12 Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen de mensen in Jeruzalem aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?
13 Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’
14  Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte.
15 Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang. 16 Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël: 17Aan het einde der tijden, zegt God, zal Ik over alle mensen Mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. 18 Ja, over
al Mijn dienaren en dienaressen zal Ik in die tijd Mijn Geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. … 21 Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.

Dit was het begin van de eerste Christelijke preek!

De vrome mensen die in Jeruzalem verbleven, waren daar om het Pinksterfeest te vieren.
Het Pinksterfeest of Wekenfeest was in het Jodendom een van de drie belangrijkste feesten.
Het was een van de drie keren in het jaar, waarop je als gelovige (man) verplicht was om naar de tempel te gaan, om te offeren en te aanbidden: Pasen, Pinkster en Loofhuttenfeest.
De Hebreeuwse naam voor het feest is Sjavoeoot. Dat betekent ‘weken’. De Israëlieten moeten zeven volle weken tellen vanaf het Feest van de Eerstelingsgarve, (de eerste geoogste bundel gerst) in het Beloofde Land dus, (want in de Woestijn valt er niet zoveel gerst te verbouwen) en de dag daarna, de vijftigste dag, is het Pinksteren. In de Woestijn was Pesach het feest van de eerste lammeren, maar in het Beloofde land kan de eerste gerst geoogst worden en aan de Heer van de oogst geofferd worden...
Pinksteren komt van het Griekse Pentècostè, wat ‘vijftigste’ betekent.
Dat en meer staat op het papier dat u bij de liturgie gekregen hebt, en dat u thuis rustig kunt lezen. Er valt nog veel meer over te vertellen, maar voor eventjes is dit genoeg. J

Laten we eerst maar teruggaan naar Johannes.
Bij Johannes vallen Pasen en Pinksteren op één dag. Johannes bracht zijn Evangelie niet zoals de andere drie, niet: zoals het ‘gebeurde’, al hebben ook Mattheüs, Marcus en Lucas hun eigen accenten, maar hij vertelt het Evangelie in de orde van de betekenis van Jezus als Heer! Gods Zoon.
Johannes vertelt zijn verhaal vanuit de Opstanding, Hemelvaart en vooral ook vanuit Pinksteren.

De dag van de Opstanding is de achtste dag.
De dag waarop de Schepping achter de rug is, en waarop er ruimte is voor iets nieuws.
Iets héél nieuws, zoals we al zagen bij Joël.

Jezus wenst de leerlingen allereerst vrede! Twee keer zelfs… Hij zegt hen dat Hij ze er op uit stuurt met een missie, en dan blaast Hij in de leerlingen, via de neus, zoals Genesis vertelt hoe God Zijn levensadem blies in Adam en Eva.
Een nieuwe schepping dus zijn deze mensen.
God blies van Zijn levensadem, Zijn ruach in het Hebreeuws, Zijn πνευμα in het Grieks, in de mensheid ín.

Jezus gaat verder: Hij zegt: Ontvang Heilige Ruach, Heilige pneuma.  
Dat is méér dan puur levensadem.
Dat is Gods Geest, zoals die ook in Jezus was.
Dat is de innige band die God de Vader met Jezus verbindt. Waardoor Jezus kan zeggen: de Vader en Ik zijn Een.
En dat is vanaf nu de connectie van Jezus met Zijn leerlingen, met Zijn gezanten
“Zoals de Vader Mij er op uit gestuurd heeft”, zegt Hij, “zo stuur Ik jullie er op uit!”

Dit is een intiem gebeuren. In alle stilte.


Dat lijkt toch een heel andere betekenis te hebben dan die massale uitstorting van de Heilige Geest over al die velen, 50 dagen later met het Wekenfeest zoals we dat lazen bij Lucas
Het verschil kan haast niet groter zijn: van de stilte, de intimiteit, naar een openbare verkondiging. Van een stil gebeuren, waar niets te zien valt, naar een plotseling groot geluid als van een heftige windvlaag, naar een lichtshow, waarin allen die in het huis zijn delen. Het huis staat waarschijnlijk in zijn voegen te trillen.
Het huis is er mee vervuld, staat er. Dan mogen we denken aan de wijding van de tempel van Salomo, als Gods Aanwezigheid het Huis vult, zó dat een Wolk het zicht beneemt, en de stofwolken over de drempel kolken. (o.a. 1 Koningen 8:10)

Van Gods zichtbare aanwezigheid op de Sinaï weten we dat er vuur en bliksem werd gezien.
Adembenemend en schrikbarend.

Maar hier is het mensenmaat.
De brandweer hoefde er niet aan te pas te komen, en ik ben er vrij zeker van dat niemands haar werd geschroeid. Dat Pinksterlicht was er – het dartelde naar de aanwezigen toe, en bleef op hen rusten.
Het ging op hen zitten, als ik het letterlijk vertaal. Er staat nergens dat het vuur wás, alleen dat het zich gedroeg als vuur.

Maar als Gods Geest je zó overkomt, dan kun je niet binnen blijven. Je hebt iets mee te delen!

Tegelijkertijd komen er mensen naar hen toe, mensen die willen weten wat dat geluid betekent.
Dat geweldige geluid is dus niet beperkt gebleven tot het huis waar ze waren!
Ook buiten is het gehoord!
Dit is geen onderonsje, maar dit is het begin van een golfbeweging, die uiteindelijk alle uiteinden der aarde bereiken zal.
Hier knettert het als het ware, en er gebeuren grote dingen: allerlei mensen, uit heel de bewoonde wereld, horen in hun eigen taal Jezus’ leerlingen luidkeels spreken over Gods gróte daden!!! Wonderbaarlijk!
Mensen van wie je niet kunt verwachten dat ze vreemde talen spreken, boertjes van buten, spreken opeens allerlei buitenlandse talen.
Als je goed telt, dan worden er 17 taalgroepen genoemd.
En 17 is het getal dat hoort bij de heilige Godsnaam.
Misschien hebt u als kind dat spelletje wel eens gedaan, waarbij je keek naar de letters van je naam, je telde de hoeveelste ze waren in het alfabet. a=1, e=5 etc.   
Dan kon je al die getallen optellen, en nog eens optellen, en kijken of je uitkwam op het zelfde getal als je beste vriendin, of je vriendje
J - of op een getal dat geluk bracht…
Zo hebben Hebreeuwse letters een getal bij zich. 1-10, 20, 30, 100 etc. Het Hebreeuws kent geen cijfers en moet het dus doen met letters.
17 is een getal dat past bij de Heilige name van God.

Als mensen in al die 17 taalgroepen in Jeruzalem horen over Gods grote daden, dan wordt Gods grote Naam dus over héél de aarde uitgesproken.
Heel de aarde is van Hem.
Hoort over Hem, en behoort Hem toe.

Duizenden komen tot geloof. Drieduizend!
Drie is het getal van God in de Hemel.
Dus dit is hier niet een getal van iemand die ijverig heeft lopen tellen, maar dit is een mededeling dat GodZelf eindeloos veel mensen tot geloof geroepen heeft.

En het gaat verder! Al die mensen vertellen het door aan hun vrienden en familie.
Want zoiets wil je toch niet voor je houden!!!  
God houdt hier en nu Zijn beloften!!!
Hoe mooi wil je het hebben!
De Messias is gekomen. Hij heeft Gods Geest over de mensen laten neerdalen. Zoals beloofd.

En het is voor iedereen die het geloven wil.
Joël zegt: ook op knechts en dienstmeisjes komt die Geest van God. Ook zij delen in het heil.
Vaak zijn zij mensen die in de schuld geraakt zijn en zich verhuren als een soort slaven voor een bepaalde tijd. Vaak zijn het ook mensen van buitenaf, buitenlanders, of mensen uit een andere stam. Maar ook voor hen is dit geschenk!

Wij mogen er van uit gaan, dat wij er ook bij horen! En ik denk niet dat het een verspreking is, dat Petrus, als hij Joëls profetie aanhaalt er van maakt: God zegt: over Mijn knechten en over Mijn dienstmeisjes zal Ik Mijn Geest uitgieten!

Wij hier hebben er ook deel aan. Bij de doop is ons de Geest al meegegeven, en door hier te komen belijden wij en accepteren wij dat. Geweldig!
En dan?
Johannes laat ons zien dat wij net zo nauw verbonden kunnen zijn met Jezus, als Jezus met Zijn en onze Hemelse Vader.
In díe Geest krijgen wij de opdracht om héél zorgvuldig met onze naaste om te gaan. Want als wij hèn vergeven, zal God hen vergeven.
Maar als wij hen niet vergeven, staan wij tussen hen en God in!
Dat wil je toch niet op je geweten hebben!!!

Jezus leerde ons in het Onze Vader bidden: vergeef ons zoals wij vergeven hebben.
(Dat is de oorspronkelijke tekst, echt waar!)
Als je je dat realiseert, begrijp je dat, als ik mijn naaste niet zou vergeven, ik het God ook onmogelijk maak om mij te vergeven.
En dat geldt voor ieder van ons.
Heftig!
Maar de liefdevolle Geest van God werkt in ons, als wij dat vragen. Zij wil ook ons de geschenken van het Pinksterfeest geven, zodat we in alle vrijmoedigheid kunnen spreken met alle mensen om ons heen over de grote daden van God.
Laten we dat doen, wees niet verlegen of bang.
Als wij ons richten op Jezus, als wij in Zijn Geest van vrede leven, komen de woorden vanzelf, dan komen ze van Boven.
Er is niets mooier dan tegen mensen te mogen vertellen: God houdt van u en jou en jou en jou!
Van allemaal.
Amen!

Muziek: voorspel met koraal “Komm, Heilger Geist, o Schopfer du” van Wilhelm Valentin Volckmar.
 Alles wat wij hebben, hebben wij van God gekregen,
om  door  te geven, om te delen met velen,
     en er zo dubbel van te genieten.
Ook nu en hier kunnen we gestalte geven aan dat delen: in de collecte voor de Zending en de 2e voor de kerk.  

Na het gebed over de gaven zingen wij: lied 675

Collecte

Gebed over de gaven
Goede en trouwe God,
Dank U voor al het goede dat U ons hebt willen geven, dank U dat wij hier weer in vrijheid konden en mochten komen. Wij hebben ons offertje gebracht, en wij smeken U: wil het aannemen als een uiting van ons hart, als een teken van onze liefde, en wil het zegenen om Jezus’ wil.
Amen.

Laten we zingen!

Lied 675Voorbeden
Laten we danken en bidden:

Goede God, grote, machtige, liefdevolle God,      
wij danken U voor Uw goedheid en genade, die we hebben leren kennen in Jezus, onze Heer, door de Heilige Geest.

Wij bidden U dat het werk van de Geest, dat zo lang geleden al begonnen is, ook in ons leven door mag gaan. Geef dat Haar energie ons aan het werk kan zetten, dat Uw Liefde ons aansteekt, en in ons verder groeit.
Help ons om net zo omzichtig met mensen en schepselen en de aarde om te gaan, als U met ons doet.
Help ons om onze onzekerheden bij U neer te leggen, en vanuit de zekerheid dat U van ons houdt, de wereld in te gaan, en mensen aan te kijken met Uw liefdevolle ogen, hen te vertellen van U, en hen in onze dagelijkse doen en laten te tonen hoe dat voor ons ís.      
Leid ons in alles door Uw Geest en Haar Gaven.


God van Hemel en aarde, heden, verleden en toekomst, dank U voor Uw trouw aan Uw beloften. Help ons mensen te worden die bij U passen.
Mensen die Jezus volgen, die open staan voor Uw Geest en Haar gaven, die de zachte krachten willen gebruiken. Mogen wij zo meewerken aan een nieuwe wereld, een wereld die bij U past.

Wij danken U voor bijna 75 jaar vrede in onze streken, maar we weten ook dat er in grote delen van de wereld nog steeds oorlog en oorlogsdreiging heerst. Geef daar uw vrede!!!
Wij bidden U voor allen die de littekens van de oorlog en het geweld in lichaam en hun ziel dragen.
Help ons, waar wij kunnen, naar verzoening te streven. Dat er vrede mag zijn, waar dat van ons afhankelijk is. Geef ons de Vrede die alle verstand te boven gaat, en die Jezus kwam brengen.

Werk in deze gemeente, die U en ons zo lief is.
Help ons te spreken over Uw grote daden, en die te laten zien in ons bestaan.
Wij danken U voor het feit dat Roelia weer aan het opknappen is, wil haar krachten versterken, en wij bidden U voor alle zieken, voor mevrouw Boekelman-Kaebisch en voor allen in ons midden die zich eenzaam voelen…

In de stilte van ons hart leggen wij samen onze zorgen en noden voor U neer,

Wij danken U dat U ons gebed hoort, en wij loven U als wij zingen: Onze Vader… maak alles nieuw.Slotlied: lied 1005:1 
(Na de zegen, zingen we vers 5)

Zegen:
Moge de Geest van God waaien in Uw leven en het vrolijk maken,
en gericht op God en de naaste.

Mogen de veelkleurige gaven van de Geest Uw leven verrijken,
Uw geloof bouwen,

Uw moed sterken,
Uw liefde doen ontvlammen
† Daartoe zegene U nu de ene, enige en eindeloze God,
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.


Lied 1005: 5