Voor eerdere diensten klik hier:

Orde van Dienst Oudjaar

Voorbereiding         (Paaskaars brandt al bij aanvang van de dienst)

Orgelspel door Joop de Zwart..


We beginnen met donker. Iedereen zit.
Laudate van Monteverdi

Introtus

Binnenkomst ambtsdragers

Moment van Stilte

Mededelingen en welkom.
De kaarsen worden aangestoken en de voorganger krijgt een hand.
Muziek: Adeste fideles als het kan via de beamer, anders orgel.

De gemeente staat op.

Voorg.: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
Gem.: Amen

Voorg.: Genade zij u en Vrede van God onze Vader
                  en van Jezus Christus onze Heer.
Gem.:         Amen

Bemoediging:
Voorg.: Onze Hulp is in de naam van de Heer
Gem.:         Die Hemel en aarde gemaakt heeft
Gemeente gaat zitten

Gebed van toenadering
Voorg.: Almachtige God,voor U liggen alle harten open, alle verlangens zijn U bekend en geen geheim is voor U verborgen.

Gebedsstilte

Zuiver de overleggingen van ons hart door de ingeving van Uw heilige Geest, zodat wij U van harte liefhebben en grootmaken Uw heilige Naam
Gem.: Amen

Lieve God,  wij staan voor U met lege handen,
met gebroken harten,
als wij denken aan deze wereld,
en aan onze rol daarin.
Maar wij vertrouwen op Uw Woord,
en vragen daarom, ondanks ons tekort schieten:

Heer, vergeef ons al wat wij
dit jaar misdeden,
en laat ons weer
met U en met elkaar in vrede leven.
Amen.


We zingen en bidden enkele malen:

Ontferming en Genadeverkondiging

Zo lief had God deze wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft aan het verderf ontkomt, en eeuwig leven hebben mag!

Ook als wij het nog niet zien is de nieuwe dag al aangebroken die God heeft beloofd. Daarom zien we in het duister al het morgenrood, dat is nou geloof. En zo kunnen we samen zingen: psalm 108:1


Kyrigebed:

Voorg.: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld, die ons dagelijks via brievenbus en beeldbuis, radio en internet, en door de ontmoetingen met mensen om ons heen op het netvlies en in het hart gegrift wordt, en waar we vaak zo weinig mee kunnen. We leggen het bij Hem neer.
Maar laten we ook Zijn Naam prijzen, want Zijn barmhartigheid heeft geen einde, en Zijn vermogen om te helpen evenmin.
Kyri: 

Gloria:of gezongen Glorialied:

Dienst van het Woord
Collecta:
Heer, die de zon en de maan en de sterren schiep,
om structuur te brengen in onze dagen,
Wij danken U voor het jaar dat achter ons ligt,
Met alle mooie en verdrietige momenten,
Met zijn dagen van geluk en van wanhoop.
Wij leggen het allemaal in Uw hand,
want in Uw liefde voelen wij ons geborgen
door Jezus Christus onze Heer.  
Gem.:          Amen.

Het lied dat we nu gaan zingen spreekt van de goede en de bittere momenten van het leven. Geschreven door een verliefde en verloofde jonge man die gevangen zat, onder de Nazis, en elk moment gexecuteerd kon worden, maar wanneer? Hij legde het in Gods hand. 
Hij spreekt van over het graf. Zijn geloofsvertrouwen mogen wij tot voorbeeld nemen. Gezang 398: 1,3,6,7


En wilt Gij ons de bittre beker geven
met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.

Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Lezing uit het Oude Testament Jesaja 51: 4-8
Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996)
Het volk is in ballingschap, maar het heil en de terugkeer worden aangekondigd. Jesaja zegt namens God:
4 Mijn volk, luister naar Mij, schenk Mij alle aandacht.
De wet en het recht zijn van Mij afkomstig,
ze zijn een licht voor de volken.
5 Nog even, dan breng Ik redding,
Mijn heil is niet ver meer,
krachtig zal Ik de volken besturen.
Zelfs de verste landen zien naar Mij uit.
Op Mijn macht hebben ze hun hoop gesteld.
6 Kijk naar de hemel en let op de aarde daaronder.
De hemel zal vervliegen als rook,
de aarde vergaan als versleten kleren,
haar bewoners zullen sterven als muggen.
Maar de redding die Ik breng, zal altijd duren;
aan de overwinning die Ik behaal, valt niet te tornen.
7 Wie Mijn heil ervaren en Mijn lessen ter harte nemen, luister naar Mij.
Wees niet bang als de mensen jullie honen,
schrik niet als zij je beledigen.
8 Want ze worden aangevreten
zoals kleren door motten, zoals wol door larven.
Maar de overwinning die Ik breng, zal altijd duren,
de redding die Ik breng, heeft geen einde. 

Laten we Gods lof zingen, met alle mensen, waar ook ter wereld:
Laudate omnes gentes. 2 of 3 keer, afh. v Joop

Epistellezing: Openbaring 21: 1 4 NBV met begeleiding van Joop Laudate omnes gentes.
1  Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.
2  Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht.
3  Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen Zijn volken zijn en God Zelf zal als hun God bij hen zijn.
4  Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.

Psalmwoord en Halleluja
Ps. 145:21  Laat z mijn mond de lof spreken van de HEER, en alles wat leeft Zijn heilige Naam prijzen, tot in eeuwigheid. Halleluja!

Gemeente gaat staan

Evangelielezing. Lucas 12: 35-40
Jezus legt de leerlingen beeldend uit wat er van hen en van ons zal worden verwacht, zeker na Zijn dood (en na Zijn Hemelvaart, maar daar hebben ze nog helemaal geen idee van) Wij leven nu in de tijd waarin we vieren dat we Hem elke dag kunnen verwachten. Hij zegt:
35  Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend,
36  en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt.
37  Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen.
38  Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al kmt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag.
39  Besef wel: als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken.
40  Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.
Zalig die het Woord van God horen en er gehoor aan geven!

In antwoord op Gods Woord willen wij samen ons geloof belijden:

Credo:
God is goed. Dat geloof ik.
Die hemel en aarde schiep, heeft ook mij gewild.
Die mij een Naam gaf, gaf mij een toekomst.
In Jezus heeft God ons verleden, heden en toekomst gedeeld.
In Jezus delen wij in Gods heden, verleden en toekomst.
Daarom kunnen wij verder, in de Geest die Liefde is.
In doop en avondmaal, in vertrouwen en hoop.
In leven, waarin God nooit zal ontbreken.
In 2010 en tot in eeuwigheid. Amen.

Gemeente gaat zitten
Ook ons loflied mag een belijden zijn.
Heer God, U loven wij.

In antwoord op Gods Woord willen wij samen ons geloof belijden:

Credo:
God is goed. Dat geloof ik.
Die hemel en aarde schiep, heeft ook mij gewild.
Die mij een Naam gaf, gaf mij een toekomst.
In Jezus heeft God ons verleden, heden en toekomst gedeeld.
In Jezus delen wij in Gods heden, verleden en toekomst.
Daarom kunnen wij verder, in de Geest die Liefde is.
In doop en avondmaal, in vertrouwen en hoop.
In leven, waarin God nooit zal ontbreken.
In 2010 en tot in eeuwigheid. Amen.

Gemeente gaat zitten
Ook ons loflied mag een belijden zijn.
Heer God, U loven wij.

Preek

Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest.

Lieve gemeente van God,

Houd de lampen brandend.
Een opdracht aan ons allen. Dat te doen is niet een kwestie van een lichtknopje omdraaien, maar het vraagt veel zorg en overleg.
De ouderen onder ons zullen nog wel het gepruts kennen van een olielamp, met de kousjes, de pit, het ongelijk opbranden, de stank en de walm

Uit een andere gelijkenis, die van de verstandige en domme meisjes, weten we dat de brandduur van een olielamp beperkt is, ze zijn ook niet zo erg groot, en ze moeten regelmatig worden bijgevuld. Ook in die gelijkenis is sprake van een bruiloft. Een grt feest, waar heel het dorp, of de buurtschap, in deelt, en dat dagen kan duren. Om inteelt tegen te gaan is het nuttig als de bruidegom uit een ander dorp komt dan de bruid, ook al wordt nog vaak binnen de eigen stam getrouwd, en zo is het niet altijd te berekenen op welk moment iemand zal aankomen, of zal thuis komen.
Als de kat van huis is, dansen de muizen, zegt het spreekwoord hier.

Dat verschijnsel was in Jezus dagen en omgeving ook bekend, Hij heeft het er direct en indirect een aantal keren over in Zijn gelijkenissen.

Sommige mensen lijken net kleine kinderen: zonder toezicht zijn ze niet in staat hun werk te doen.
En als de Heer des huizes voor een tijdje wg is, dan hebben ze de neiging het werk te verslonzen, het niet zo nauw te nemen met de dagelijkse plichten, en eens lekker vroeg naar bed te gaan.
Maar helaas! Tot de taken van de knechten behoort het ook om er te zijn als de Heer aanklopt. Sloten, zoals wij die kennen, waren er niet of nauwelijks, de deur werd van binnen af meestal gesloten met een dwarsboom.
Dan moet er wl iemand klaar staan om je open te doen, wanneer je naar binnen wilt. Mobieltjes waren er niet, en de post werkte ook niet voor gewone mensen.
Dus is het afwachten en alert blijven.
Als je het kloppen hoort, dan is de Heer er.
Dan is het te laat om de niet verrichte taken alsnog te doen. Maar heb je gedaan wat er van je verwacht wordt, dan zul je je haasten om open te doen
Dat wordt gewaardeerd ook

Als de Heer ons alert vindt, dienstbereid, uit op Zijn belang, dan doet Hij een riem om Zijn lange feestkleed, en dan trekt Hij die lange lappen p, zodat Hij uit de voeten kan, en Hij gaat zorgen voor de mensen die hebben laten zien dat ze zorg hebben voor Hem.

Maar dat vraagt wel dat je inzet niet verslapt.

Mijn volk, luister naar Mij, schenk Mij alle aandacht.
Z begint de Jesaja-lezing.

Hoor Isral! Doe wat je gezegd wordt, vertrouw op God, en laat dat in je leven zien.  Pas dn komen de gerechtigheid en het recht van God tot hn recht.
Als volkeren ver weg al uitzien naar Gods redding, hoe waar zou dat dan niet moeten zijn voor Zijn eigen volk, voor Zijn kinderen?
En toch kunnen we ons zo makkelijk laten afschrikken door mensen die vinden dat je niet moet overdrijven met je godsdienstigheid, en dat je ook niet lles van de Hemel moet verwachten.

Maar daar moet je niet naar luisteren: de overwinning die Hij brengt, zal altijd duren, de redding die God brengt, heeft geen einde. Net als Zijn barmhartigheid.

Waar God ons aan tafel nodigt, waar Hij het Brood des Levens met ons deelt, (wat zou het mooi zijn als we het Nieuwe jaar ingingen met een avondmaalsdienst, iets voor volgend jaar???) waar God ons dient, bedient, dr vinden we eeuwig leven, omdat Jezus Zich volledig heeft gegeven.
Als losprijs, en als voorbeeld voor ons allemaal.
Hij laat zien hoe het is: er helemaal voor God te zijn.
En dat kan pijn en moeite kosten, maar uiteindelijk zal Hij alle tranen uit onze ogen wissen.
Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Wat eerst was is voorbij.

Net zoals dit jaar vrijwel voorbij is.
Met alles wat het aan goede en slechte dingen heeft gebracht. Er was geluk en succes, er was verdriet en rouw en teleurstelling.
In ons persoonlijk leven, maar ook in het samengaan, in het groeien, uitgroeien tot een Luthers-Gereformeerde gemeente, of tot een Gereformeerd-Lutherse gemeente.
Of het nu een haanzwaan is of een zwaanhaan, zolang er maar in vrede wordt samengeleefd, is het goed, kijk straks nog eens naar het plaatje voor op de liturgie onderaan, het vorige s voorbij, en dat mag zo blijven.

We zijn in vertrouwen op God bezig nieuwe mensen te worden, iedere dag geeft God weer nieuwe kansen.

In Jezus mag deze gemeente een nieuwe schepping zijn. Een plaats waar Hij centraal staat.
Een plek waar God gastvrijheid biedt aan wie in tranen en zorg is, aan wie pijn en verdriet heeft.
Dat betekent dat we waakzaam moeten zijn en blijven.
Dat we de lampen brandend moeten houden.

Hoe doe je dat?
Door ze dagelijks te vullen met de olie van de Heilige Geest, of om het practisch te formuleren: door iedere dag tijd te nemen om te lezen en te bidden.
Om ruimte te maken voor het geestelijk deel van je leven als basis voor de rest van de dag.

Neem een kwartier voor God, een half uur voor God, en je zult merken dat je er zelf door wordt gesterkt en gevoed.

Houd uw lampen brandend.
Dut niet in, maar leef met het oog op God en elkaar.

Dn zal het een gezegend jaar 2010 zijn, waarin God met ons meegaat, alle dagen van ons leven.
Amen.

Orgelspel: Das alte Jahr vergangen ist J.S. Bach. (tekst vergelijk liedboek 396)

Dienst van Gebeden en Gaven

Wat wij bij elkaar brengen in de collecte, is mr dan geld,
God wil er ook onze goede wil in zien,
   en onze dank voor Zijn liefde.
Dus geef, opdat het vrucht draagt. In de Geest van Jezus, die Zichzelf weerloos onder de mensen begaf.

Inzameling van de gaven onder orgelspel

Dankgebed over de gaven
Grote God, vol eerbied komen wij tot U met onze gaven. Wil ze aanvaarden, wil ons aanvaarden.
Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Wij beginnen onze voorbeden met zingen. Zingen is dubbel bidden, placht broeder Maarten te zeggen.
God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven

2. Niemand kan alleen,  Heer, Uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen  naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer  naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen,-  vruchtbaar in de Heer.

3. Vrede, vrede laat  Gij in onze handen,
dat wij die als zaad  dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,  zaaiend in den brede,
totdat in Uw vrede  ons hart rusten mag.

4. God, schenk ons de kracht  dicht bij u te blijven,
dan zal ons geen macht  uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,  samen op Uw wegen
dan wordt ons tot zegen  lachen en geween.

Dankgebeden en Voorbeden

Lieve God, wij danken U dat U er was, dit jaar.
Of we het zagen of niet: U hebt ons gedragen in moeilijke tijden, U hebt onze tranen opgevangen, omdat ze kostbaar voor U zijn, U hebt onze lach gehoord, en U was er blij om. Wij danken U dat we dit telkens weer mogen horen, hier in de kerk, thuis, in de bijbel, in de liederen, en van elkaar. God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, zo bidden wij:

Machtige God, als mensen, als gemeenten, als wereldbevolking hebben wij ook dit jaar veel steken laten vallen. Uit lafheid, uit nonchalance, uit ik-gerichtheid, U weet het beter dan wijzelf, want U kent ons van binnen-uit. Wij bidden voor de mensen die we hebben teleurgesteld, voor de wereld, die we niet schoner achterlieten dit jaar dan we er aan begonnen, voor Uw schepping, die we niet altijd respecteren. Wil herstellen wat wij kapot hebben gemaakt, zo bidden wij:

Dierbare God, Licht van ons leven,
als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.
Wil ons herscheppen tot bakens van vuur, tot lampdragers, tot mensen die Uw wil zoeken en doen.
Zodat het voor anderen goed toeven is in onze nabijheid. Altijd, en overal, zo bidden wij:

Goede God,
zie ons hier: mensen op weg naar U en elkaar.
Kom met Uw Heilige Geest en vervul ons van warmte en licht, geduld en vriendelijkheid, een luisterend oor, een open hart, zodat we naar elkaar kijken met Uw ogen, en altijd zullen denken, wanneer ons iets niet aanstaat: we begrijpen het misschien verkeerd, laten we maar even vragen wat er wordt bedoeld. Zodat we ruimte scheppen voor U en voor de ander. Zo bidden wij:

Amen.

Stil gebed

Onze Vader in de hemel,
laat Uw Naam geheiligd worden,
laat Uw Koninkrijk toch komen
en Uw Wil worden gedaan
op aarde z als in de hemel.
Geef ons steeds weer het brood
dat wij dagelijks behoeven.
Vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons in beproeving niet,
maar red ons uit de greep
van alle kwaad.

Slotlied: gezang 145: 1

Uitzending en Zegen
Laten we het nieuwe jaar ingaan, in de verwachting van Hem die was, die is en die komen zal. En laten we die verwachting delen met elkaar, en met allen die we dit jaar mogen ontmoeten.

De Heer van dood en leven
schenkt ons Zijn Geest, Haar liefde.
Dat onze ogen het heil mogen zien,
onze handen zich bekommeren
over de medemens,
en onze voeten zich richten
naar de eeuwigheid.
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
                                                                                               
Lied 318:10

En dan van internet geplukt:

Meditation
The heart is not defeated
When it rests in the freedom of our Lord,
And the truth of eternal peace has been installed within.
The mind is not dismayed
When it is satisfied by the Word of God
Which reveals the truth about our history to all humanity.
The spirit is not downcast
When it is constantly renewed, refreshed,
By the liberating touch of the wondrous gift of the Spirit.
The body is never useless
When it is committed to its loving Lord
To do the glorious things for which it has been made.
The soul is never conquered
When it is secured in Christs salvation
And redeemed to take its place in Gods amazing world!


Toen was er Glhwein en een geanimeerd ontmoeten.

Tot volgend jaar!