Kerstviering in Heusden 2010 Putterstraat

Thema: Kom in ons midden

Orgel: Joop Zwart
Adhoc koor ingestudeerd door Jaap Smit
Voorg. Gea Voerman – van Haselen
Koster: Klazien Laansma.

Kerstmorgen 2010 Heusden
Ambtsdagers: Peter Polling, Klazien Laansma,
Koster: Klazien Laansma.
Thema: Kom in ons midden.

Voorbereiding      (Paaskaars brandt al bij aanvang van de dienst)

Orgelspel

Introïtus

Binnenkomst ambtsdragers

Moment van Stilte

Mededelingen en welkom. De kaarsen worden aangestoken op tafel en de onderste van de kerstboom door een van de kinderen…
Gemeente gaat staan

Voorganger: Lied 294


Voorg.: Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
Gem.: Amen

Voorg.: Genade zij u en Vrede van God onze Vader
                   en van Jezus Christus onze Heer.
Gem.:         Amen

Bemoediging:
Voorg.: Onze Hulp is in de naam van de Heer
Gem.:         Die Hemel en aarde gemaakt heeft”
Gemeente blijft staan

Laten wij zingen vanuit het kennen van die hulp: Komt ons in diepe nacht ter ore. Gez 160 vers 1 koor en 2 samen. = Lied 489
 


Gemeente gaat zitten

Gebed van toenadering
V.: Almachtige God,voor U liggen alle harten open, alle verlangens zijn U bekend en geen geheim is voor U verborgen.

Gebedsstilte

Zuiver de overleggingen van ons hart door de ingeving van Uw heilige Geest, zodat wij U van harte liefhebben en grootmaken Uw heilige Naam
Gem.: Amen

Ontferming en Genadeverkondiging
         
Zo lief had God deze wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft aan het verderf ontkomt, en eeuwig leven hebben mag!

Kyriëgebed:
         
Voorg.:Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld, en dàn Zijn Naam prijzen,
want Zijn barmhartigheid heeft geen einde.

Goede God, het is zo duister in onze wereld…
En wij zijn niet de lichtdragers die U in ons hoopte te zien. We
vergeten het licht door te geven,
we vergaten van Uw Licht te
spreken.
Net als vele anderen.
Wij komen met onze duistere wereld
bij U,
en leggen die in Uw handen.
Wij zijn vaak
niet in staat gebleken om heel te maken wat stuk was, om troost te bieden waar verdriet was, ook al zijn er nog zoveel mensen van goede wil.
Heer, om Uw
welbehagen in de goede mensen op deze wereld bidden wij U:
Voorg.


Koor:

Gemeente:


Dienst van het Woord

Gebed om verlichting door de Heilige Geest bij de opening van het woord…

Heer, hef onze harten op tot U,
en tot Uw Woord.
Dat het ons hoofd en ons hart binnentreedt, en wordt gehoord en verstaan, door Uw Geest, die leven geeft. Amen.

Lezing uit het Oude Testament Jesaja 8: 23 – 9:7 uit de Naardense Bijbel…
Een belofte voor de toekomst van het beloofde land…
Zo staat het in uw liturgie. Maar het is ook een belofte voor het Land dat ons allen in eeuwigheid is beloofd.
Een nieuwe schepping, waar alles wat mis gegaan is, door God recht gezet wordt. Jesaja spreekt in tijden van dreigende oorlog, maar de koning wil van God niet weten, en daarom voorspelt Jesaja hem ellende en diepe duisternis… Hij gaat echter verder:

8:23 Maar er zal geen donkerheid meer wezen voor het land dat in benauwdheid was;
zoals Hij (God) in de tijd van eerst smaad heeft gebracht over het land van Zebulon en het land van Naftali,
zal Hij in de latere tijd eer brengen,–
aan de weg naar de zee, de overzij van de Jordaan,
het Galilea der heidenen.
9:1 De gemeenschap van wie voortgaan in het duister,
zien zullen zij een groot licht;
wie zijn gezeten in het land van de schaduw des doods,
licht zal over hen stralen.
2 Hebt gij het juichen vermeerderd,
de vreugde groot gemaakt,–
verheugen zullen zij zich voor Uw aanschijn zoals er vreugde is in de oogst,
zoals ze juichen wanneer ze het roofgoed verdelen.
3 Want het juk dat hem belast, de stang op zijn schouder,
de stok van de drijver op hem,–
hebt gij gebroken als op de dag van Midjan.
4 Want elke marsschoen die dreunend marcheert
en elke mantel gewenteld in stromen bloed,–
zal worden tot brandstof, vreetwaar voor vuur.
5 Want een Kind is ons geboren,
een Zoon aan ons gegeven,
nu komt de heerschappij op Zijn schouder;
men zal als naam voor Hem roepen:
wonderbare raadsman, heldhaftige God,
vader voor immer, vredevorst!,
6 voor heerschappij over velen en vrede zonder einde
op de troon van David en over diens koninkrijk,
om dat te bevestigen en te schragen
met recht en gerechtigheid,–
van nu af en tot in eeuwigheid;
de naijver van de ENE, de Omschaarde, zal dit doen!

Laten wij mét het volk dat in het Beloofde land woonde en woont Gods lof zingen: Psalm 150


Wij lezen verder over dat beloofde land dat ons allen wacht die waarachtig willen geloven dat Hij, die is, die was en die komen zal de Heer is van ons leven.

Epistellezing, Openbaring 21: 1 – 6a Het boek…
1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer; en ook de zee was verdwenen.
2 Ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, van God uit de hemel naar beneden komen. Zij zag er feestelijk uit, als een bruid die op haar bruidegom wacht.
3 Ik hoorde een luide stem uit de troon zeggen: "Gods huis staat nu bij de mensen. Hij zal bij hen wonen.
Zij zullen Zijn volk zijn en Hij zal Zelf bij hen zijn.
4 Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen
en er zal geen dood meer zijn.
Van verdriet, rouw en pijn zal geen sprake meer zijn. Dat hoorde allemaal bij de oude wereld en die is voorgoed voorbij."
5 Hij Die op de troon zat, zei: "Ik maak alles nieuw."
En Hij zei tegen mij: "Schrijf het allemaal op, want wat Ik zeg, is waar en betrouwbaar.
6 Het is gebeurd”.
 
Psalmwoord
Halleluja! Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en aan Zijn trouw jegens het huis van Israël; alle einden der aarde hebben het heil aanschouwd van onze God!
Halleluja van W.A. Mozart. (koor )

Gemeente gaat staan

Evangelielezing. Lucas 2: 1 – 20
De geboorte van Jezus
2:1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië.
3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam.
4 Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.
6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad…
8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde.
9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken.
10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias – de Heer.
12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’
13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

A: Lied 487

15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’
16 Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het Kind dat in de voederbak lag. 17 Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dàt kind was gezegd. 18 Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.
20 De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.
Zalig die het Woord van God horen en er gehoor aan geven!

Gemeente gaat zitten

Dit is een heel bijzondere dag. Een feestdag die Godzelf ons heeft gegeven om te vieren en te gedenken… Laten we zingen. Gezang 146: 1, 6, 8 
Dit is de dag die God ons schenkt, waaraan thans ieder Christen denkt... 


Preek

Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest.
Lieve vrienden, het is een adembenemende gedachte, dat God Zelf bij ons wil wonen.
Ik bedoel: Hij heeft ons gemaakt, en we zijn een stofje in Zijn hand, een nietsje, dat weg is wanneer Hij er maar naar kijkt, zou je zeggen.
En toch heeft Hij van ons vlees en bloed willen zijn, Hij is het avontuur aan gegaan om mens met de mensen te zijn, om honger en dorst, armoede en kou, maar ook vriendschap en vijandschap, zon en maan, een thuis en een zwervend bestaan te leren kennen en met ons te delen. Van geboorte tot dood heeft Hij mens mét de mensen willen zijn.

Niet uit nieuwsgierigheid, maar om deel uit te maken van het geheel, en om dat geheel van binnen uit te vernieuwen. Te hervormen.

Want de relatie tussen Schepper en schepping, tussen God en mensen, was slap en vormeloos geworden. Er moest veel worden recht gezet.
En dat is gebeurd. We weten het.
Althans, voorzover het van God af hangt.

Waar mensen met hun soldatenlaarzen marcheren, en sommigen hier horen dat nóg, en waar stromen bloed het resultaat zijn, daar sticht God een nieuwe wereld, een Rijk van Vrede.

Jezus werd geboren in bezet gebied, in het zelfde Bethlehem waar nu het ene volk het andere geen licht in de ogen gunt. Waar de wapens kletteren, en waar bloed wordt vergoten alsof het niets kost.
Nog altijd marcheren de laarzen.
En dan tóch een Vrederijk.
En dan tóch God die woont onder de mensen?
Het Grieks heeft letterlijk: Zie Gods tent onder de mensen, Hij zal Zijn tent onder hen opslaan.
Zoals het was in het begin van de relatie.
In de woestijntijd, op weg naar het beloofde land.
Ons lijkt het ver gezocht. Gezien de huidige situatie.
Maar het zal er zijn, als God het zegt ís het zo.
Zijn spreken schept nieuwe werkelijkheden.
Ook als wij ze niet zien.
Ook als wij er niet aan willen…

God komt naar ons toe. Immanuel.
God in ons midden. Hij zoekt ons op.
Dat is het Goede Nieuws voor vandaag…
het Evangelie.

Een paar dagen terug kreeg ik uit Spanje een powerpointpresentatie, die ik U hier graag had getoond, maar dat is overdag dan toch moeilijk te zien, dacht ik, dus ik zal er over vertellen met woorden.
Ik heb het vertaald, maar de plaatjes mist U natuurlijk. Die zijn heel zoet…
Goed, de titel was: Mijn verjaardag.
De inhoud: als volgt:
Zoals u wel weet, breekt Mijn verjaardag weer aan.
Ieder jaar viert men feest te mijner ere, en ik denk dat dat dit jaar ook zal gebeuren.
Dezer dagen doen de mensen véél boodschappen, er zijn berichten op radio en televisie, en overal heeft men het er over wat er nog moet gebeuren voor die tijd...
Het is prettig te weten dat er tenminste één dag in het jaar wat mensen een beetje aan me denken.

Zoals je weet begon men heel lang geleden al mijn verjaardag te vieren; in het begin leken ze wel te begrijpen en te waarderen wat ik voor ze had gedaan, maar tegenwoordig weet niemand meer wat men viert.
De mensen komen bij elkaar, en ze hebben veel plezier, maar ze weten niet waar het over gaat.
Ik herinner me het afgelopen jaar...
Op de dag voor mijn verjaardag hielden ze een groot feest te mijner ere.
Er stonden verrukkelijke dingen op tafel, alles was versierd, en er waren veel cadeaux, maar...
Weet je?                                                          
Ze hebben mij niet eens uitgenodigd!
Ik was de eregast, en ze dachten er niet aan mij een uitnodiging te sturen. Het was toch mijn feest...
En toen de grote dag kwam... lieten ze me buiten staan, ze gooiden de deur voor mijn neus dicht...
Ik wilde met ze aan tafel gaan...

Nu, eerlijk gezegd verbaasde het me niet, omdat ze me de laatste jaren allemaal al buiten gesloten hielden.
Omdat ze mij niet uitnodigden, kwam ik op het idee er onhoorbaar bij te zijn, ik kwam binnen, en ging in een hoekje staan.
Ze waren allemaal aan het toasten, er waren een paar dronken lui aan het woord, ze lachten,
ze hadden de tijd van hun leven, en als toppunt kwam er een...
dikke oude man, gekleed in het rood, met een witte baard, die alsmaar riep: Ho, ho, ho!
Hij leek er wel een paar teveel op te hebben... hij plofte neer in een stoel en... allemaal renden ze op hem af en riepen: Santa Claus!!!
Alsof het feest te zijner ere was!

Het sloeg middernacht, (mijn verjaardag brak aan) en iedereen begon elkaar te omhelzen. Ik strekte mijn armen uit in de hoop dat iemand mij een knuffel zou geven, maar weet je? Niemand kwam op mij af.
Opeens begonnen ze allemaal de geschenken te verdelen, een voor een maakten ze de pakjes allemaal open...
Ik kwam dichterbij om te zien of er toevallig ook voor mij iets bij was. Maar er was niets.

Wat zou jij er van vinden als ze op je verjaardag elkaar cadeaux gaven, maar jou niets aanbieden?
Toen begreep ik dat ik op dat feest te veel was,
ik ging onhoorbaar weg, trok de deur dicht en ik trok mij terug...

Ieder jaar wordt het erger en erger, de mensen gaat het alleen om het eten, de cadeaux en de feesten, maar aan mij denkt niemand meer...
Misschien laat jij mij deze Kerst wel toe in je leven, misschien erken je dat ik 2000 jaar geleden naar deze wereld ben gekomen om mijn leven voor jou aan het kruis te géven, om je zo te kunnen redden.
Op dit moment vraag ik alleen maar dat je dit met heel je hart gelooft...

Ik zal je eens iets vertellen... Ik heb bedacht dat ik,
omdat zó velen mij niet uitnodigen voor het feest, zelf een feest ga houden, zo geweldig dat niemand het zich kan voorstellen, echt spectaculair!

Ik ben nu nog bezig met de laatste voorbereidingen,
ik stuur heel veel uitnodigingen de deur uit, en ik heb ook een uitnodiging speciaal voor jou.

Ik vraag alleen maar dat je me zegt dat je er bij wilt zijn, dan zal ik een plaats voor je reserveren, en ik zal je naam zetten op mijn lange lijst van invités met gereserveerde plaatsen....
en… iedereen die niet ingaat op mijn uitnodiging moet buiten blijven.
Bereid je er dus op voor, want op het moment dat men dit het minst verwacht, ga ik mijn grote feest geven...

En natuurlijk volgt dan: Je moet niet vergeten deze Kerstboodschap aan iedereen op jouw lijst te sturen... Het zal je mooiste kerstcadeau zijn...

Dank U, Heer Jezus, dat U geboren werd. Zo eindigt de presentatie.

Als je nu denkt aan wat we lazen uit het boek Openbaring, dan kun je je voorstellen, dat daar het Feest al in volle gang is… het ís al begonnen, ook al zien wij het misschien niet, maar we kunnen aanschuiven, als het onze tijd is, we mogen allemaal mee doen, als we maar zeggen: Heer, kom in ons midden.
Wees welkom op Uw feest, wees de eregast van heel ons leven…
Voel U alstublieft thuis bij ons… we willen het U graag prettig maken, en de dingen doen en blijven doen die U graag ziet

Kijk, dàt geeft al een stuk vrede in ons leven, in ons denken, dat maakt dat er ruimte is voor meer, voor anderen, en voor wie wijzelf ten diepste mogen wezen: zonen en dochters van God.
Kind aan huis in het Vrederijk. In het Koninkrijk Gods, waarvan we toch telkens weer bidden: Uw Rijk kome, en dat is: Uw Koninkrijk, waar Uw wil geschiedt.
Waar mensen vrijwillig leven zoals God dat graag ziet, als mensen van Gods welbehagen.

In Jezus’ geboorte is het begonnen: Immanuel: God in ons midden. In Zijn dood en opstanding is het bevestigd: tegen alle schijn in overwint wie vrede wil brengen.
Jezus regeert in de Hemel, dat vieren we ten volle met epifanie, maar vandaar uit ook op aarde, overal waar mensen Hem erkennen, en er komt een dag dat wij het allemaal ook zullen zien. Ervaren.
Zorg dat u op de gastenlijst staat…

Als U het wilt, als U geïnteresseerd bent en blijkt, dan zien we elkaar daar, en dan vieren we verder
Het Kerstfeest, het Christusfeest…
In eeuwigheid.
Amen.

Koor en Orgel: Joy to the World.

Joy to the World , the Lord is come!
Let earth receive her King;
Let every heart prepare Him room,
And Heaven and nature sing,
And Heaven and nature sing,
And Heaven, and Heaven, and nature sing.

Joy to the World, the Savior reigns!
Let men their songs employ;
While fields and floods, rocks, hills and plains
Repeat the sounding joy,
Repeat the sounding joy,
Repeat, repeat, the sounding joy.

No more let sins and sorrows grow,
Nor thorns infest the ground;
He comes to make His blessings flow
Far as the curse is found,
Far as the curse is found,
Far as, far as, the curse is found.

He rules the world with truth and grace,
And makes the nations prove
The glories of His righteousness,
And wonders of His love,
And wonders of His love,
And wonders, wonders, of His love.

Dienst van Gebeden en Gaven
Gezang: 141: 1 Ik kniel aan Uwe kribbe neer, o Jezus, Gij mijn leven! 

Inzameling van de gaven

Dankgebed over de gaven

Lieve God, U geeft U zelf aan ons.
Wij bieden U ons eigen leven aan.
Neem het, zoals U ons geld aanneemt.
Dat het dienstig mag zijn voor U.
In de Geest van Jezus - die ons voorging.
Amen.

Wij staan op voor de Geloofsbelijdenis en zeggen samen:

Wij geloven in God, de Almachtige,
                   Schepper van hemel en aarde.

Vader van mensen,
          Moeder van kinderen, Die ons welzijn zoekt.

Broeder en leraar, in Jezus mens geworden
          om ons leven te delen en te redden,
om voor ons te sterven op het kruis en op te staan,
om een eind te maken aan alle zinloosheid
          van het bestaan.

Geest en inspirator, bijstand en kracht,
          voor allen die in God geloven willen.

Daarom durven wij geloven in Liefde en Trouw,
in warmte en vergeving, in doop en opstanding,
in heden en toekomst.
Voor onszelf, en voor elkaar.
Amen.

Wij zingen nu Gezang 146: 5 en 7 U, die voor ons geboren zijt, U zij ons hart, ons lied gewijd... 

juich, aarde, nu ge uw koning ziet, zing Hem een nooit gezongen lied.

Dankgebeden en Voorbeden
Laten wij danken en bidden:

Grote machtige Heer van de hemelse legermachten, Schepper van hemel en aarde, wij danken U dat U zo dicht bij ons wilde zijn.
Dat U mens in ons midden wilde worden, dat U de adem van ons hart wilt zijn…
Wij bidden U om Uw Geest, dat Zij ons inspireert en helpt om dit door te geven aan de mensen om ons heen, in woord en daad, in doen en laten.
Zo bidden wij U:

Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons! (Gezongen)   

Lieve God wij danken U dat we vandaag allemaal gezond en heel hier in de kerk mochten komen.
Een witte kerst is feestelijk, maar wij bidden U voor iedereen die problemen onderweg heeft, voor de vrachtwagenschauffeurs die niet verder kunnen en mogen, voor mensen die bij ongelukken betrokken zijn, voor alle spoorweglieden die hun uiterste best doen, en voor de hulptroepen van o.a. de ANWB en het Rode Kruis.
Wil hen allen bijstaan en zegenen met een warme kerst waarbij ze Uw aanwezigheid ervaren. Zo bidden wij…

Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons! (Gezongen)  

Lieve God, wij danken U voor Uw uitnodiging…
Hier zijn wij, omdat we graag bij U willen horen,
omdat wij op Uw aanbod in willen gaan.
Help ons om de gevolgen daarvan voor ons leven te doorzien en om daar dan ook handen en voeten aan te geven…
Voor alle mensen die we hier vandaag missen, om ziekte of ouderdom, omdat ze dit jaar zijn overleden, omdat ze moeten werken… of omdat de kinderen niet naar de kerk wilden of konden, en je ze toch niet alleen kunt laten…
Wij bidden U voor alle kinderen en volwassenen, die nu of ooit slachtoffer waren van misbruik in welke zin dan ook. Wil hun leven helen, help hen het vertrouwen in mensen terug te vinden, en pijn en wrok los te laten…
Zo bidden wij U, lieve Heer, die Uw Zoon als een hulpeloos kind in ons midden neerlegden, opdat wij voor Hem zouden en zullen zorgen…
Heer, onze God, wij bidden U: verhoor ons! (Gezongen)  

...Stil gebed

Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden,
laat Uw koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
tot in eeuwigheid,
Amen.

Gemeente staat op
Slotlied: gezang 135: 1 en 2 Hoor, de englen zingen de eer van de nieuw geboren Heer! 
Vrede op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld.. 


Uitzending en Zegen
Blijf in ons midden, in ons leven, in ons hart, goede God, als wij van hier gaan, in de wereld waar U ons geplaatst hebt,  opdat wij van Uw liefde zingen,
van Uw genade vertellen, aan alle mensen om ons heen.
Daartoe mogen wij gezegend worden door Uw liefde.

Zegen
De God van de vervulde beloften vervulle U met loutere kerstvreugde en met vrede in Uw geloof,
Hij geve U overvloed aan hoop,
Hij sterke Uw vertrouwen in de zachte krachten die overwinnen:
liefde, barmhartigheid en genade...
door de kracht van Gods heilige Geest.
Moge de Geest van Jezus waaien in Uw leven en het vrolijk maken, en gericht op God en de naaste.
Mogen de veelkleurige gaven van de Geest Uw leven verrijken,
Uw moed sterken, Uw liefde doen ontvlammen
Daartoe zegent U nu de ene, enige en eindeloze God,
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Ere zij God!!! Uit volle borst!!!