Voor eerdere diensten klik hier:

Kerstavond 24 december 2019 22 u in de Lutherse kerk te Zeist 
Organist: Edwin Fredriks
Zang: Veronika Akhmetchina

Voorbereiding: Adventsliederen vanaf: 21u40. 
Lied 439: 1, 3, 4 


Lied 463: 1, 2, 3, 8


Lied 460  : 1 en 6 De nacht loopt ten einde (vers zingt Veronika)


Lied 448: 1, 5, 7, 9 


Lied 444: 1, 2 en 4


441:1, 3, 10 


Klokgelui

Orgelspel
Lied 477: 1 en 5 staande terwijl KR binnenkomt.


Afkondigingen

Wij zijn hier aanwezig in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Amen

Onze Hulp is in de Naam van de Heer   
die hemel en aarde gemaakt heeft.      
Die trouw houdt tot in
eeuwigheid
en niet loslaat het werk van Zijn handen.

Gebed van toenadering
Heer, die wij verwachten, deze nacht,
maar ook elke nacht, als het leven zwaar valt…
Heer, die wij zoeken in den blinde, tastend, vragend,
is het om ons twijfelen, om ons gebrek aan liefde,
dat U ons laat wachten?
Is het om ons kleine geloof, om ons egoïsme,
dat U nog steeds niet gekomen bent?
Wij weten het niet, we weten het echt niet.
Maar voor al ons tekortschieten in dit jaar bidden wij U samen:
Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,
en laat ons weer in vrede leven.
Amen.

Zo lief had God deze wereld, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft aan het verderf ontkomt, en eeuwig leven mag hebben.

Introïtus
Lied 467a = antifoon kerstnacht (Veronika)


Gemeente: Psalm 2: 3 + antifoon Lied 467a 


Kyrië en Gloria:
……

Laten we de Heer aanroepen om ontferming met de nood van deze wereld, - die is groot -
maar laten wij dan ook Zijn Naam prijzen, omdat er aan Zijn barmhartigheid geen einde komt!

Dienst van het Woord
GroetZondagsgebed
Heer, onze God, die in deze nacht het duister hebt doen stralen in de glans van het ware Licht, wij bidden U dat U ons eenmaal in de hemel de vreugde van dit Licht wilt laten beleven.
Wij wachten op Uw Komst, zodat wij elkaar in de ogen mogen zien, en ons verheugen, door Jezus Christus, onze Heer, die met U en Uw Geest leeft en regeert, nu en tot in eeuwigheid.
Amen.


Als er in een kerkdienst twee elementen wezenlijk zijn, dan is het de lof aan God, onze lof, en als wij die zingen gaat de hemel open, en zingen de engelen mee, dus we zijn in goed gezelschap, zo is de kerkdienst onze dienst aan God, en daarnaast mogen we horen van Gods beloften, Zijn geschenk aan ons. 
Beloften die Hij waarmaakt. In het verleden, en in de toekomst. Vandaag, morgen, ooit…
Wij zingen, wij herdenken en wij zien uit naar de mooiste belofte die vervuld zal worden: de Komst van de Heer in Heerlijkheid, zodat heel de wereld het zal zien en geloven!Lezingen uit het Oude Testament:
We lezen uit Exodus 15
God heeft Zijn volk uit Egypte geleid via Mozes, maar de Farao komt hen achterna, en dreigt hen in te halen, terwijl ze voor het water van de Rode Zee staan. God doet een wonder, de Israëlieten kunnen over droog land lopen, maar even later verdrinken de Farao en zijn troepen in het water dat terug komt.
1 Toen zong Mozes, samen met de Israëlieten, dit loflied ter ere van de Heer:
 ‘Ik wil zingen voor de Heer,
Zijn macht en majesteit zijn groot!
Paarden en ruiters wierp Hij in zee.
2 De Heer is mijn sterkte, Hij is mijn beschermer,
de Heer kwam mij te hulp.
Hij is mijn God, Hem wil ik eren,
de God van mijn vader, Hem loof en prijs ik.
3 Zijn Naam is Heer, Hij is een krijgsheld.
4 De
wagens van de farao slingerde Hij in zee.
Daar, in de Rietzee, verdronk het
leger,
zijn beste
officieren kwamen om.
5 Wild kolkend water overspoelde hen,
ze verdwenen in de diepte, zonken als een steen.
6 Uw hand, Heer, ontzagwekkend in kracht,
Uw hand, Heer, verplettert de vijand.
7 U toont Uw majesteit en breekt Uw tegenstanders, Uw toorn ontbrandt en verteert hen als stro.
8 De adem van Uw neus stuwde het water
omhoog, de wilde watermassa’s stonden als een wal, het kolkende water stolde in het diepst van de zee.

11 Wie onder de goden is Uw gelijke, Heer?
Wie is Uw gelijke, zo ontzagwekkend en Heilig, wie dwingt zo veel eerbied af met roemrijke daden, wie anders verricht zulke wonderen?

13 U bevrijdde dit volk en ging het liefdevol vóór, sterk en machtig leidde U het naar Uw heilige Woning.
14 Alle volken hoorden het, alle volken huiverden
16 Angst overviel hen, vrees beving hen toen zij hoorden van Uw machtige daden
   terwijl Uw volk voorbijtrok, het volk door U geschapen.
17 U brengt hen naar de berg die Uw domein is, Heer, en daar zult U hen planten, in Uw eigen Woning, het Heiligdom door U gebouwd.
18 De Heer is koning voor eeuwig en altijd!’

19 - Toen de paarden, wagens en ruiters van de farao de zee in waren getrokken, had de Heer het water over hen heen terug laten stromen, maar de Israëlieten waren dwars door de zee gegaan, over droog land. -


20 De profetes Mirjam, Aärons zuster, pakte haar tamboerijn, en alle vrouwen volgden haar, dansend en op de tamboerijn spelend.
21 En Mirjam zong dit refrein:
‘Zing voor de Heer,
Zijn macht en majesteit zijn groot!!!
Paarden en ruiters wierp Hij in zee.’

Ook wij zingen: Lied 445: 4


Uit 1 Samuel 2 lees ik een deel van het loflied van Hanna, die de Heer had gesmeekt om een zoon, en die ook had gekregen. Ze stond hem af aan de Heer, toen hij groot genoeg was om zijn moeder niet meer nodig te hebben om in leven te blijven.

1 Samuel 2: 1 waar staat: en Hanna bad:
‘Nu juicht mijn hart dankzij de Heer,
fier heft mijn hoofd zich op, dankzij de Heer,
mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden,
want dankzij Uw hulp beleef ik vreugde.
2 Geen is er heilig als de Heer,
er is geen andere god dan U,
geen rots is er als onze God.

5b De onvruchtbare baart zeven zonen,
en wie veel kinderen heeft, verwelkt.
6 De Heer doet sterven en doet leven,
zendt naar het dodenrijk en leidt eruit omhoog.
7 De Heer maakt arm en Hij maakt rijk,
vernedert diep en heft hoog op.
8 Hij verheft uit het stof wie berooid is,
uit het vuil tilt Hij op wie alles ontbeert.
Hij laat hen wonen bij hooggeplaatsten,
Hij houdt een ereplaats voor hen vrij.
Van de Heer zijn de pijlers der aarde
waarop Hij de wereld heeft vastgezet.
10 De Heer spreekt recht over heel de aarde,     
Hij geeft macht aan de koning die Hij kiest
en verhoogt het aanzien van Zijn Gezalfde.’


Gradualepsalm: psalm 149: 1 en 5.


Epistel: (die komt niet uit een epistel, maar uit het Evangelie naar Lucas.)

Lucas 1: Hiervoor is verteld over de priester Zacharias en diens bejaarde echtgenote Elisabeth, die wonderbaarlijk zwanger werd…
26 In de zesde maand (van Elisabeths zwangerschap) zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea,
27 naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria.
28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’
29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had.
30 Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je Zijn gunst geschonken.
31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen.
32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven.
33 Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan Zijn koningschap zal
geen einde komen.’

34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’
35 De engel antwoordde: ‘De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken.
Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God
36 Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd.
Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap,
37 want voor God is niets onmogelijk.’

38 Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’
Daarna liet de engel haar weer alleen.

39 Kort daarop reisde
Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda,
40 waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette.
41 Toen Elisabeth de groet van
Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest
42 en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot!
43 Wie ben
ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?
44 Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.
45 Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’

46 Maria zei:     ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,
47 mijn hart juicht om God, mijn Redder:
48 Hij heeft oog gehad voor mij, Zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
49 ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, Heilig is Zijn Naam.


Veronika zingt: een deel uit J. S. BACH: MAGNIFICAT (BWV 243, D-groot, 1731)

Quia respexit humilitatem ancillae suae;
ecce enim ex hoc beatam me dicent
(omnes generationes.) 
…omdat Hij heeft omgezien naar de lage stand van Zijn dienstmaagd;
want zie, voortaan zullen ze
(alle geslachten)
mij zalig prijzen…

Maria
zei:
50 Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht,
voor al wie Hem vereert.
51 Hij toont Zijn macht en de kracht van Zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
52 Heersers stoot Hij van hun troon
en wie gering is geeft Hij aanzien.

53 Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven,
maar rijken stuurt Hij weg met lege handen.
54-55 Hij trekt zich het lot aan van Israël, Zijn dienaar,
zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd:
Hij herinnert zich Zijn barmhartigheid
jegens Abraham en diens nageslacht,
tot in eeuwigheid.’

56 Maria bleef ongeveer drie
maanden bij Hanna, en ging toen terug naar huis. (Dus ze bleef tot na de geboorte!)

Allen gaan staan


HALLELUJA! lied 338h


Lied 473Het Heilig Evangelie staat geschreven bij: Lucas 2: 4 - 14

Jozef is opgeroepen door de belastingdienst om zich te laten inschrijven. 

4. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde,
5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.
6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan,
7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was  in  het  nachtverblijf  van  de  stad.
8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door
in het veld,  ze hielden de wacht bij hun kudde.

9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken.
10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen:
11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer.
12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’

13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel, en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.’

Allen: lied 487: 1 en 2 


15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’
16 Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag.
17 Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.
18 Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden,
19 maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.
20 De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Zalig die het Woord van God horen en er gehoor aan geven!


Credo
In antwoord op Gods woord willen wij ons geloof belijden door samen te zingen: Er ruist langs de wolken... 

Allen gaan zitten.

Preek

Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest.

Engelen en herders, een zangeres, en wát voor een! Hanna, en ja, ook Elisabeth, Mozes en zijn zus Mirjam (naar wie de Moeder van Jezus is vernoemd), ze zingen allemaal op de een of andere manier het Magnificat, dat Maria aanheft.
Of Maria plukt uit alle delen van de Heilige Schrift teksten die ze ként als lofliederen op God.
Het is één grote lofzang, die alle geslachten doorgaat, en waar ook wij ons deel aan mochten en mogen hebben.
Mijn ziel maakt groot de Heer… vertelt hoe groot Hij is… omdat Hij de dingen van deze wereld ondersteboven keert. Omdat Hij ons zíét, écht ziet, zoals we zijn, zoals we zouden kunnen zijn, als het mee zit. We hebben vaak veel meer mogelijkheden dan er tot uiting komen. Soms zit het leven niet mee, de plek waar je geboren bent, het gezin, de mensen die je onderweg tegenkomt, er is oorlog, ziekte, armoede, en soms komen mensen pas heel laat tot bloei.
Of helemaal niet. In je eigen ogen.
Of in die van anderen. Je hebt ook van die mensen die op je neerkijken, omdat ze het zo getroffen hebben met zichzelf, of hun omstandigheden.
Als je een beetje onzeker van jezelf bent, kan dat best intimiderend zijn.
Maar geloof me: God kijkt daar doorheen.
Wij mogen er zijn, omdat God van ons houdt. Van ieder van ons. Groot of klein, lang of kort, jong of oud… we zijn echt allemaal waardevol voor de Heer. waardevol, dat Hij voor ieder van ons als een kwetsbaar kind op aarde kwam.

Voor God ben je net zo belangrijk als koningen en presidenten, omdat Hij van jou en jou en u houdt.

Liefde is een groot goed. Veronika zou daar zo over zingen, maar het lukt niet, omdat Edwin zo ziek is geweest. Gelukkig is hij hier nu wel. J Gods Liefde is een heel groot goed, in allerlei opzichten.  
En niemand van ons is te onbelangrijk om die liefde te ontvangen. In Jezus bijvoorbeeld. Een kind dat even later vluchten moest.
Maar wij ontvangen die liefde ook, allereerst in Jezus, maar ook in iedere vluchteling hier en nu. In iedereen die op ons pad komt en die onze
aandacht en liefde nodig heeft.
Wij hebben Jezus ook in hen allemaal iets te bieden.
Iets bijzonders. Omdat wij in Gods ogen allemaal bijzonder zijn.
Stuk voor stuk.

Daarom heeft Hij kribbe én kruis verdragen.
Daarom heeft Hij de dood overwonnen en is Hij opgestaan – ook voor ons, voor ieder van ons.
Dat vieren wij met Kerst. Want Hij is
nu onderweg naar ons toe.
Dan komt Hij met toeters en bellen, met
vuurwerk en zingende engelen, bomen die voor Hem buigen, klappende bergen en dansende rivieren… Het zal een feest zijn om U tegen te zeggen.
Hij komt. Op Zijn tijd!

Wij mogen dat net als de herders doorvertellen aan alle mensen om ons heen. Wij mogen vertellen over al die liefde.
Het wordt dan een wonderbaarlijk Kerstfeest.
Dat
zal een vreugd zijn.
Liefde mogen wij uitdelen. Daar wordt het meer van! Liefde is een machtig mooi iets.
Amen. Zo is het, zeggen broeder Maarten en Ton en al die anderen die ons zijn voorgegaan
Amen.

Muziek   

Veronika zingt niet: Hendrik Andriessen - Magna Res Est Amor, maar kijk toch eens naar de tekst!

 Magna res est amor, magnum omnino bonum,
 Quod solum leve facit omne onerosum,
 Et fert aequaliter omne in aequale.

 Nihil dulcius est amore, nihil fortius,
 Nihil altius, nihil latius, nihil jocundius,
 Nihil plenius nec melius in coelo et in terra.

 Quia amor ex Deo natus est, nec potest,
 Nisi in Deo, super omnia creata quiescere.

 Magna res est amor, magnum omnio bonum,
 Quod solum leve facit omne onerosum,
 Et fert aequaliter omne in aequale.

(Iets groots is de liefde, een in alle opzichten gróót goed.
Zij alleen maakt licht al wat ons bezwaart
En weet alle tegenslag gelijkmoedig te dragen.

Niets is zoeter dan de liefde, niets sterker,
Niets hoger, niets omvattender, niets aangenamer,
Niets voller of beter, in de hemel en op aarde.

Want de liefde is uit God geboren, en zij kan niet
- tenzij in God – rust vinden boven al het geschapene.

Iets groots is de liefde, een in alle opzichten groot goed.
Zij alleen maakt licht al wat ons bezwaart
En weet alle tegenslag gelijkmoedig te dragen.)

Ze zong wel: Uit het duister hier gekomen. Tekst Huub Oosterhuis, melodie J. Gauntlet (Once in Royal Davids City)
Uit het duister hier gekomen Mensen van de wereldnacht

 

Dienst van gaven en gebeden

Gods liefde is groot en strekt zich uit tot alle mensen,
   wij kunnen daarin delen:
dag aan dag met vriendelijkheid en aandacht,
geld en geduld…
Nu kunnen we er gestalte aan geven, als een goed begin,  in de collecte

Collecte   1. Voor het werk in de eigen gemeente
                     2. Voor de Kerk in actie: kinderen in de knel. https://www.kerkinactie.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/kinderen-in-de-knel

Veronika
zingt intussen: Domine Deus uit Vivaldi’s Gloria.
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Heer God, Hemel-Koning, God, Vader almachtig.Laat uw gaven daar maar bij passen!!! J

Gebed over de gaven

Gever van al het Goede, van Liefde en Leven,
God van Genade, dank U voor dit alles.
Dank U voor Hem die is gekomen en komen zal.
Zegen onze kleine gaven, onze bijdragen in geld en geloof, in energie en aandacht en liefde.
Zegen het werk van onze handen en bevestig het in de Naam van Jezus die redt, in de Aanwezigheid van Immanuel, God met ons, alle dagen van ons leven.
Amen.

Lied 505


Voorbeden
Laten wij samen danken en bidden:

Grote, oneindige Heer van het Heelal,
Schepper van Hemel en aarde, van sterren en planeten, van al wat is,
dank voor Uw oneindige Liefde, die ook ons ziet…
Dank U dat wij voor U bestaan.
Wij bidden U voor alle mensen die geen bestaan hebben, voor kinderen zonder ouders, voor kinderen zonder voedsel, zonder krib, zonder plaats… Wij bidden U voor allen, ook hier en nu, die geen liefde kennen. 
Wij bidden U:

God van genade, wij danken U voor de lofzang, die ons vertelt van Uw goede nieuws. Help ons die lofzang gaande te houden, dat goede nieuws door te vertellen, hier en nu, en overal en altijd.
Geef ons de woorden, de moed.
Wij bidden U:


Vader, die vanuit de Hemel keek hoe de Engelen het bericht brachten aan de Herders.
19 herders werden vorige week in Nigeria vermoord door Boko Haram. L 25.000 vluchtelingen uit Idlib, Syrië, gaan richting Turkse grens, maar daar zitten al een miljoen vluchtelingen in kampen.
Maak Uw beloften waar, en help hen, door gewone mensen zoals wij…
Wij bidden U:

Trouwe God, wij danken U voor onze vrijheid.
Wij bidden U voor alle christenen die worden vervolgd. Wij bidden U ook voor deze gemeente.
Dat wij creatief om mogen gaan met onze vrijheid, en zo anderen helpen.
Wij danken voor Daniel en Astrid, voor Hans Ruppert, dat het relatief goed met hen gaat. Wij bidden voor de familie Kaatman, voor Jolien van Nimmerdor, voor mevrouw Jansen, voor Teun en Leny Lekkerkerker, voor mevr. Moens, en voor al de andere leden van onze gemeenschap die hier niet kunnen zijn of die het moeilijk hebben. Wij bidden U:

Samen bidden wij het gebed dat Jezus ons leerde bidden:
A: Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd
Uw Rijk kome
Uw Wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals wij vergeven onze schuldenaren
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van het kwade!
 
Allen gaan staan

Slotlied Lied 513 Zegen:

Het Kind in de kribbe moge Koning zijn in onze harten.
Gods welbehagen in mensen moge ook aan ons zijn af te lezen.
Het licht van Kerst moge ons leven doorstralen.
Daartoe zegenen ons de Vader, de Zoon en de Heilige Geest! Amen.

Lied 483 Stille nacht


Orgelspel

Dat ging over in het Ere zij God, en dat zongen we van harte mee!

Daarna werd de gemeente getracteerd op Glühwein en kerstbrood.
De leden van de Syrische gemeente hadden dat allemaal netjes warm gehouden en zij brachten het rond.
Heel feestelijk allemaal!!! (Veronika zong als een engel!!!!)

Een gezegende Kersttijd en een prachtig en geestrijk 2020 gewenst door alle aanwezigen!