Voor eerdere diensten klik hier:

Zondag 8 na Trinitatis 30 juli 2023 in de Protestantse kerk te Gennep.  

Organist: Johan Suripatty

Muziek

Welkom en mededelingen

Voorbereiding

Aansteken van de kaarsen                

Door Ambtsdrager die dan de leiding van de dienst overdraagt aan de predikant.

Ons openingslied is ‘Nog voor wij woorden hebben’
van Sytze de Vries (Tegen het donker, nr 16)

2. Nog voor wij durven leven hebt Gij ons met Uw Geest
 De liefde ingeademd, de liefde allermeest.
 Herboren uit den hoge zijn wij van Uw geslacht,
 Als kinderen van morgen elkaar hier toegedacht.

3. Nog voor wij kunnen heten hebt gij ons al gekend,
 Genoemd en aangesproken, tot liefde voorbestemd.
 Nooit raken wij verzwegen maar worden als het kind
 Dat, bij zijn naam geroepen, een nieuw vertrouwen vindt.

4. Nog voor wij kunnen vragen hebt Gij ons al gehoord.
 Nog voor wij wegen weten wijst Gij ons zelf het spoor.
 Uw lamp voor onze voeten geeft dan het volle zicht.
 Gij wacht ons aan de einder als horizon van licht!


Bemoediging en groet

Wij zijn hier aanwezig in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.      
A: Amen

Onze Hulp is in de Naam van de Heer   
A: die hemel en aarde gemaakt heeft.  
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: en niet loslaat het werk van Zijn handen.
Amen  
Hierna gaat de gemeente zitten

Drempelgebed
Wij staan voor U met lege handen,
met gebroken harten,
als wij denken aan deze wereld,
en aan onze rol daarin.
Maar wij vertrouwen op Uw Woord,
en vragen daarom, ondanks ons tekort schieten:

Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,
en laat ons weer in vrede leven.
Amen.

Zo lief had God deze wereld, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft aan het verderf ontkomt, en eeuwig leven mag hebben.

Wij zingen onze ingangspsalm:
Psalm 48: 1 en 3

Kyriegebed:
Laten we de Heer aanroepen om ontferming met de nood van deze wereld, - die is groot -
maar laten wij dan ook Zijn Naam prijzen,
omdat er aan Zijn barmhartigheid geen einde komt!

Heer, onze God, wij hoeven ons maar een ogenblik in de toestand van de wereld te verdiepen en wij zien haar nood aan ons voorbij trekken.
De leiders van de grote naties komen
bijeen, maar zij willen geen bindende toezeggingen doen. Zij beloven veel, maar zij houden zich vaak niet aan hun beloften. Ons hart bloedt voor volk en land van Oekraïne, we zien hun leed dagelijks op de televisie voorbij komen. Maar we denken niet alleen aan hen! Hele volkeren worden verdrukt, bijvoorbeeld de Tibetanen, die nu in hun eigen land een minderheid zijn geworden.
Maar er mag niet over gesproken worden, want er zou eens iemand
gezichtsverlies kunnen lijden.
Zo denken we ook aan het volk van Myanmar, én altijd weer aan de vrouwen en meisjes van Afghanistan.

In Afrika is er honger en ellende, oorlog en angst, maar de buurlanden verkiezen stille diplomatie, terwijl de mensen geterroriseerd worden.
Miljoenen mensen lijden honger in Darfur, in
Idlib, in Yemen, in… maar de hulpverlening wordt geblokkeerd. Vrouwen worden dagelijks verkracht, maar niemand kijkt naar ze om.
En er is nog zoveel
meer onrecht in de wereld, Heer God, U wéét het allemaal.
Ook van onze zorgen om vuur en wind en water weet U alles.
Ontferm U over de slachtoffers daarvan, over de mensen
en de dieren…

U weet het wel en U kunt Uw schepselen kracht geven om door al deze ellende heen te komen.
Zo handelde U ook in alle eeuwen met Uw eigen volk.

Daarom bidden wij en doen wij een beroep op Uw barmhartigheid en loven wij U tegelijk om Uw
liefde en aandacht voor allen die verdrukt worden.

In onze
eigen machteloosheid nemen ook wij onze toevlucht tot U.
Heer, ontferm U over hen
en over ons.
Wij vertrouwen op Uw trouw en
goedheid, en zingen U ons loflied toe met zang van zoete tonen!
Glorialied: 865: 1 en 3
De Schriften
Gebed
Laten we bidden:

Goede
God, moge Uw Woord ons raken
tot in het diepst van onze gedachten,
en moge het ons vertellen van
Uw tedere liefde
voor ons, én voor deze wereld.
Om
Jezus Christus, onze Heer, en in Zijn Geest bidden wij dit.  
Amen

De Lezingen:
Lezing Oude Testament: 1 Koningen 3: 5-12
 
Na veel vijven en zessen is Salomo koning geworden.
Hij heeft weer rust gebracht in het land. In die tijd stond de Tabernakel in Gibea, want de tempel was nog niet gebouwd. Dus gaat de jonge koning Salomo naar Gibea, om daar te offeren en te bidden.
Nu dacht men in die tijd, dat als je op zo’n heilige plaats sliep, en je kreeg er een droom, dat die droom dan wel een antwoord van Godswege moest zijn op je gebed.

5. In heuvelstad (Gibea) verscheen de Aanwezige ’s nachts in de droom aan Salomo, en Hij, God, zei: “Vraag maar iets dat Ik aan je geven zal.”
6. Maar Salomo zei: ‘U hebt aan Uw dienaar David, mijn vader, al zo’n grote genade betoond!    
Hem, die voor Uw ogen leefde in waarheid en gerechtigheid, en met een oprecht hart naar U toe, U hebt hem die grote genade blijvend gegeven.
Ja, U gaf hem (zelfs) dat zijn zoon op zijn troon zetelt, vandaag de dag...
7. Nu dan, Aanwezige, mijn God, U hebt Uw knecht koning gemaakt, als opvolger van David, mijn vader,
en ik, ik ben nog maar een kleine jongen, en ik heb geen inzicht in wat ik moet doen en laten.
8. Nu staat Uw dienaar temidden van Uw volk, dat U hebt uitverkoren.    Een groot volk, dat niet te tellen valt, ja, niet beschreven kan worden.
9. U zou Uw dienaar een begrijpend (luisterend) hart kunnen geven, om Uw volk (goed) te kunnen regeren, om scherp onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad, want wie kan er anders dit belangrijke volk regeren?’

10. Het was een goede zaak in de ogen van de Heer dat Salomo híer om vroeg.
11. En God zei tegen hem: “Omdat je hier om gevraagd hebt, en je je geen lang leven hebt gevraagd, en je voor jezelf niet gevraagd hebt om rijkdommen, en je vraagt niet om het leven van je vijanden, maar omdat je vraagt dat je scherp onderscheid zou kunnen maken om inzicht te hebben, (om te luisteren), in rechtspraak,
12. kijk: Ik zal doen wat je vraagt.
Kijk: Ik geef je een wijs hart, dat vol kennis en helder begrip is, zodat er niemand was vóór je zoals jij, en er ná je niemand op zal staan zoals jij....

Tot hiertoe de lezing!

We zingen tot de God van Salomo, de Schepper van hemel en aarde, die ook óns een grote verantwoordelijkheid heeft gegeven:
Lied 978: 1,3,4

Epistellezing
Wij lezen: Romeinen 8: 26 - 30
BGT

Hiervoor schrijft Paulus aan de vervolgde kerk in Rome dat er een eind komt aan ons lijden, en hij wil dat we weten dat de Heilige Geest Zelf voor ons bidt. Hij schrijft:

26. De Heilige Geest steunt ons als we het moeilijk hebben. Wij weten niet welke bedoeling God heeft met ons lijden. En we weten daarom niet wat we moeten bidden. Maar de Heilige Geest Zelf bidt voor ons, beter dan een mens het ooit zou kunnen.    
Zo smeekt Zij God om ons te helpen.
27. God weet hoe wij van binnen zijn.  
Hij weet wat de Geest Hem namens ons vraagt.
Want het is Zijn eigen Geest die voor ons bidt.
28. God zorgt ervoor dat al ons lijden uiteindelijk het goede brengt: onze eeuwige redding.      
Dat is zeker, want God houdt van ons.
Gods kinderen zullen eeuwig leven.      
God heeft ons uitgekozen volgens Zijn plan.
29. Hij kende ons al voordat we er waren.      
En Hij heeft ons uitgekozen om Zijn kinderen te zijn.


God zal ons een volmaakt lichaam geven.    
Een lichaam zoals dat van Zijn Zoon, die lijkt op God Zelf. Dan zullen wij broers en zussen zijn van Christus, de enige Zoon van God.
30. Want God heeft ons uitgekozen om te gaan geloven. En omdat we geloven, ziet Hij ons als goede mensen. En omdat Hij ons als goede mensen ziet, geeft Hij ons het eeuwige leven.

Lied: 675 zingt van en tot die Heilige Geest…Geest van hierBoven…

Evangelielezing: Mattheus 13: 44 - 52

Na gesteggel over genezen op de Sabbat vragen de Farizeeërs en de Schriftgeleerden aan de Heer om een teken.
Jezus vertelt dan een hele reeks aan gelijkenissen, vertelt in beeldende taal, hoe je kunt denken over het Koninkrijk van de Hemel, en dat wil zeggen: over God Zelf…
Die is te groot om te begrijpen, dus moeten we het met beelden doen. Jezus zegt o.a.:

44 Het is met het Koninkrijk van de Hemel als met een schat die verborgen lag in een akker.     
Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.

45 Ook is het met het Koninkrijk van de Hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels.
46 Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen.

47 Het is met het Koninkrijk van de Hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen.
48 Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen; de slechte vis werd weggegooid.

49 Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen eropuit trekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden,
50 en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden.
51 Hebben jullie dit alles begrepen?’     
‘Ja,’ antwoordden ze.
52 Hij zei hun: ‘Zo lijkt iedere Schriftgeleerde, die leerling in het Koninkrijk van de Hemel is geworden, op een huisheer die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.’
Zalig die het Woord van God horen en er gehoor aan geven!
Lof zij U, o Christus

In antwoord op Gods Woord belijden wij zingend ons geloof:
credo = lied 340bPreek

GENADE ZIJ U EN VREDE VAN GOD ONZE VADER EN VAN JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER,
DOOR DE HEILIGE GEEST.

Lieve gemeente,

‘Het begin van alle wijsheid is de vreze des Heren’, lezen we in het boek Spreuken.
Maar dan moeten we die vreze des Heren niet lezen als: bang zijn voor de Heer, maar als respect. En ook wel Heilig respect.
Maar dat is iets héél anders dan angst.
Iemand waar je bang voor bent, ja… van zo iemand zou je misschien het liefste willen dat die er niet meer ís, dat hij, het, zij kapot gaat, vernietigd wordt, zodat je er nooit meer bang voor hoeft te zijn. Dat is een diepe behoefte van de mens!

Maar als je respéct hebt voor iemand, dan heb je hem of haar hóóg, dan voel je je misschien we een beetje trots dat zo iemand jou ziet staan, naar je omziet.

Koning Salomo hád respect voor de Heilige, én voor zijn vader David, dat hoorden we in de lezing, die Gerda ons voorlas.
In de Bijbel staat ná het Boek der Psalmen (een boek waar David de basis voor heeft gelegd), het boek Spreuken. Dat begint zo:
Hier volgen de spreuken van Salomo, zoon van David en koning van Israël.
2 Ze bieden wijsheid en zijn een leidraad in het leven, verdiepen het inzicht 3 en bevatten wijze lessen over recht, rechtvaardigheid en eerlijkheid. 4 Ze vormen het ongeoefende verstand en geven de jeugd kennis en bezonnenheid. 5 Laat wie wijs is goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer worden. Laat wie verstandig is meer en meer de vaardigheid verwerven 6 deze spreuken en diepzinnigheden te begrijpen, deze woorden en scherpzinnigheden van de wijzen te doorgronden. 7 Het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer; alleen een dwaas veracht wijsheid en wijst vermaning af.
Nu, daar kunnen we het mee doen!
Maar… niet alleen de Spreuken spreken mee in de geschiedenis van koning Salomo, we mogen ook – en misschien wel allereerst – denken aan psalm 2, die de kroningspsalm wordt genoemd.
In de NBV lezen we hoe de Heer daar zegt:
6Ikzelf heb Mijn koning gezalfd, op de Sion, Mijn heilige berg.”
En dan zegt die koning:
7 Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken.
Hij sprak tot mij: “Jij bent Mijn zoon, Ik heb je vandaag verwekt. 8 Vraag het Mij en Ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom.”

Deze psalm 2 moet je lezen tegen de achtergrond van die tijd, koningen waren geen gewone mensen.
In Egypte waren de koningen goden (en dus trouwden ze liever met hun zusters of nichten dan met buitenstaanders, met gewone stervelingen).
De Farao werd door de goden geadopteerd als hun wettige zoon.
De zin: ‘Jij bent Mijn zoon, Ik heb je vandaag verwekt’ herinnert daar aan.

Volgens de Egyptische traditie zou de koning – als hem die vraag gesteld zou worden – het recht hebben om te vragen om heerschappij over heel de aarde…

Salomo staat níét in die traditie. Zijn vader was dan wel David, maar hij komt niet uit een oeroud koningsgeslacht, en hij heeft ook helemaal niet geléérd wat hij zou kunnen en moeten vragen.
Hij is niet opgeleid als troonopvolger op de manier van prinsen aan het Egyptische hof.
Hij heeft de vragen en de antwoorden niet paraat.

Het is geen valse bescheidenheid, als hij zegt: ‘ik ben nog maar een kleine jongen, ik weet van niets’.
Hij is geen jonge jongen, maar hij voelt zich niet volwassen, en zeker niet opgewassen tegen deze taak.
Juist daarom komt hij niet met een pasklaar antwoord, heeft hij niet de passende vraag.
Eigenlijk vraagt hij niet, maar dankt hij in eerste instantie voor de grote eer en genade die zijn vader van de Heer heeft gekregen.
En dat een van zijn zoons, een jonkie nog, - net zoals David zelf de jongste en onbelangrijkste was van de zonen van Isaï was toen de profeet een koning kwam zalven i.p.v. Saul -, (dat een zoon van David) nu zelf koning is geworden, tja… dat is al héél geweldig. :-) (Er was geen erfelijk koningschap in Israël!!!)

Maar áls de Heilige er op staat, dan zou Deze hem misschien een extra portie wijsheid en verstand kunnen geven om die zware taak aan te kunnen.
Anders kan geen mens zoiets volbrengen…
Gods eigen Volk richting geven, dat ís nogal wat!
En zo gebeurt het.

Wij mogen wel heel dankbaar zijn dat in ons koningshuis die vraag ook nadrukkelijk gesteld is en wordt.
“Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!”
En dan nog kun je af en toe wat domme dingen doen. (Maar dàt overkwam ook Salomo nog!)

Misschien vergeten wij als volk wel té veel om in onze dagelijkse gebeden de regering en andere overheden te noemen.
In Jeremia 29:7 worden de ballingen opgeroepen om te bidden voor Babylon, voor de de hoofdstad van het land waarheen ze zijn gedeporteerd.
Met andere woorden: bid voor de regering daarvan.
Dat voelt wel een beetje alsof je nu tegen de kinderen die ontvoerd zijn uit Oekraïne zou zeggen: bid voor Vladimir Poetin.
Niet omdat het zo’n beste man is, maar omdat stabiliteit voor een land beter is dan onrust.
Dan vallen er minder slachtoffers.
Dus ja, het zou goed kunnen zijn als wij regelmatig bidden voor onze regeerders. Of je het nu met ze eens bent of niet, het blijft een zware taak.
De meesten van ons zouden niet willen ruilen. Sterker, hier stapten ze bij bosjes op, de laatste weken.

Als we ons de lezing uit de brief een de gemeente in Rome herinneren, dan zouden we wel eens kunnen bedenken dat het de Heilige Geest Zelf geweest kan zijn, die Salomo deze woorden in de mond gaf.
Het gebed waarmee hij vroeg om helder inzicht, om onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad, om wijze beslissingen te nemen…
Vaak stotteren en stamelen we zelf ook maar wat, wanneer we willen bidden, of ergens opeens moeten voorbidden. Ik denk dat U dat wel herkent.
Je wilt wel, maar…
Wat kún je zeggen? Wat mág je vragen?

Wat is het dan een rustig gevoel, dat er tussen onze gebeden en het oor van God in de Hemel nog de Heilige Geest is als een soort tussenlaag.
Zij spreekt direct tot Gods hart, en legt daar onze gevoelens uit zoals we die zelf niet onder woorden kunnen brengen. En omgekeerd legt Zij ons vaak via een omweg die wij kunnen begrijpen uit, wat Gods antwoord is, op ons zoeken en tasten…

En het draait altijd om liefde.
Gods Liefde voor ons. Voor ieder van ons.
Voor u en jou en jou en u en iedereen hier.

Die liefde maakt ook dat Jezus verhalen vertelt.
Verhalen over God in de Hemel
Daar hebben we eigenlijk geen dogmata voor, geen keurige hokjes, geen vaste regels, geen 1+1+1=3=1 en geen heilige getallen waarmee je de Oneindige vast kunt leggen, maar… “bekijk het zó eens…” zegt Jezus.
En daarmee kunnen we verder kijken dan onze neus lang is.
Tot in de Hemel en terug.

Met de Heilige in de Hemel ga je om, als iemand die ergens in een akker een schat vindt. Een grote schat.
En wat doet hij? Hij drukt die niet stiekem achterover, dat zou kunnen, want wie zou het weten?
Nee, hij zegt er even niets over, maar hij koopt dat stuk grond voor zichzelf, tegen een hoge prijs, en gaat dàn die schat zorgvuldig opgraven.
Hij houdt het netjes, en heeft er veel voor over.

Zo gaat het ook met de Parelkoopman!
In het andere geval, dat van de vissen, moet je in elk geval zorgvuldig uitzoeken wat de waarde is van wat je binnen haalt.
Dat kan van belang zijn in het nu en later.

Ik weet niet hoe digitaal vaardig U bent, maar ook als u niet veel ophebt met computers en zo, weet u vast wel dat je er prachtige dingen mee van internet kunt halen, maar ook dingen die mensen kapot maken.
Dus het is zaak om goed op te letten, wat voor keuzes je maakt. Wàt je kijkt, waar je op klikt, waar je mee speelt, wat je leest
Want niet alles is gezond, niet alles bouwt op.

Als puntje bij paaltje komt, als de heilige Engelen komen kijken of we wel passen bij de Hemel die ons beloofd is, of we wel denken en voelen als zussen en broers van Jezus, dan worden ook wij gesorteerd als vissen… goed of verkeerd…
Houden of wég!

Maar zover hoeft het niet te komen.

Als we goed geluisterd hebben, als we snappen wat Jezus vertelde, dan weten we dat we moeite moeten doen voor wat er écht toe doet.
Dat betekent: ernst maken met het Woord van God. Het scheppende woord van God.

Dat laatste stukje over de Schriftgeleerde, die leerling in het Koninkrijk van de Hemel is geworden, en lijkt op een huisheer die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt, is de clou van het verhaal van Jezus!

Want als wij de Schriften, de Bijbel, lezen als een leerling van God, als wij ons laten onderwijzen door Jezus, door de Heilige Geest, bij ons dagelijks lezen van de Bijbel, dan vinden we in díe oude schatkamer telkens weer nieuwe dingen!
Vroeger lazen mijn lief en ik ’s morgens op bed, na een eerste kopje koffie, beiden een hoofdstuk in de Bijbel. Ieder in zijn en haar eigen ritme, maar heel vaak zei een van ons: Hé, had je dàt wel eens gezien? Dat dit en dat met elkaar samenhangt…?
We lazen dan een tekst opeens met nieuwe ogen.
Ton was de geleerde van ons beiden, dus hij pakte er vaak een commentaar bij, of hij zei: ‘Laten we eens kijken wat Piet Oussoren er van maakt’.
Of: ‘hoe Buber het vertaald heeft…’

Ik kan u van harte aanraden elke dag een hoofdstuk te lezen, en dan krijg je meer overzicht, meer inzicht. Niet voor niets hebt u op de voorkant van Uw liturgie een afbeelding van Rembrandt, die zijn moeder schilderde, lezend in de bijbel! 


Het begin van alle wijsheid is: vol respect om te gaan met het Woord van de Heer, en er een dagelijkse dosis van tot je te nemen. Dan zullen we helder inzicht krijgen in ons omgaan met de dagelijkse dingen.

Gods Geest wil ons daar graag in leiden en bijstaan.
Amen.


Muziek

Gaven en gebeden
God heeft ons vele gaven geschonken, om ons blij te maken, 
maar ook om ons de gelegenheid te geven anderen blij te maken, door er van te delen.
Aanstonds kunnen we dat doen in de collecte voor Bootvluchtelingen
maar met vriendelijkheid en behulpzaamheid mogen we dat ook doen in de rest van de week.

Collecte onder Muziek

Gebed over de gaven:
Goede God, dank U wel voor al Uw goede gaven, die wij niet hadden verdiend,
maar wel van U hebben gekregen. Wij willen ze delen met anderen, die minder goed af zijn dan wij.
Wil onze gaven aan hen zegenen, zoals U ons met Uw gaven hebt gezegend,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen

Lied 279
Met koning David zingen wij… 


Dank- en voorbeden
Liefdevolle God en Vader in de Hemel, Schepper van al wat bestaat, van al wat wij zien en niet kunnen zien, wij danken U voor Jezus, die ons de ogen wilde openen voor U, en voor Zijn Heilige Geest, die ook nu onze voorspraak wil zijn.
Wij danken U voor deze mooie wereld, waarin U ons hebt geplaatst, en wij vragen U om wijsheid en inzicht, zodat we beter om kunnen gaan met Uw aarde en haar wel en wee, die hoge bergen, koele meren, de lucht, de aarde en de zee…
Vergeef ons waar we zo vaak tekort geschoten zijn in onze rol als bewaker van Uw erfgoed, als zorgzame hoeders van Uw wereld en van Uw huisgezin
Open ons de ogen voor en door Uw woorden, zodat we met wijsheid reageren op alles wat er ín en óm ons gebeurt.
Trouwe God, wij danken U voor Uw verbond met Israël en, via Jezus, met ons.
Wij komen bij U met onze zorgen om de situatie in wat ooit het Heilige Land was.
We weten niet wat we kúnnen en mógen bidden, in elk geval vragen we om meer wijsheid en liefde in de regering en de machthebbers daar… Om vrede  
Wij bidden U voor onze koning en zijn gezin, voor onze regering, om liefde en wijsheid, door Uw Geest.

Ook voor alle regeringen en regeringsleiders, waar dan ook in deze wereld vol onrust, oorlog, geweld willen we U vragen om zegen en om de leiding door Uw Heilige Geest. Spreek in hun harten van genade en barmhartigheid, en hoor hun wanhopig gebed, als ze onzeker zijn en moe.

Wij bidden U ook voor de vele slachtoffers van oorlog, geweld, haat en nijd, van vervolgingen om geloof of gender, om stam of volk en taal

Wij bidden U voor de vele vluchtelingen op deze aarde, en wij vragen om vergeving voor onze onherbergzaamheid
Wij bidden voor Oekraïne en voor Afrika, voor Yemen en Myanmar, voor Soedan, Niger en al die landen waar gevochten wordt.
Heer God, ontferm U, heel de harten en de wonden…

We bidden ook voor de slachtoffers van het verkeer op de weg, in de lucht en op het water.
U kent hen allemaal bij name…
We bidden voor allen die slachtoffers te hulp schieten, medici, verpleegkundigen, brandweermensen, leger en politie vaak, sta hen bij in hun zware taak.

Maar dit zijn ook weken waarin mensen blij en vrolijk zijn: het is hier wat leger omdat veel mensen met vacantie zijn, geef dat ze uitgerust en veilig terug mogen komen.
Verder denken we aan Uw Regenboogkinderen, die zich tooien met letters als LHBTIQA+
Hier in Nederland vieren ze dezer dagen hun Pride, hun acceptatie van menszijn, zoals U ze hebt geschapen… Het is goed te weten dat we er mogen zijn, zoals we in wezen zijn. Help ons om daar liefdevol mee om te gaan, zoals Jezus ons dat voordeed. 

In de stilte van deze ruimte, van dit moment, van ons hart, leggen wij voor U neer wat een ander niet kan zeggen…

Stil gebed

Met Jezus, die het ons leerde, zeggen we:
Onze Vader die in de hemel zijt.
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.       Uw wil geschiede.
gelijk in de hemel als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
Leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 
Amen

Zending en Zegen
Staande zingen wij ons Slotlied: 418: 1- 3
God schenk ons de kracht…

Zegen
                                              
Ga dan heen in de vrede Gods      
die elk verstand te boven gaat.
Hij zal uw uitgang en uw ingang bewaren,
in droeve dagen
en in dagen van grote vreugde.
Zo zal Hij u trouw zijn en u bewaren
van nu aan tot in alle eeuwigheid.
† In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

 

Tot slot 418 variant met als tekst

God schenkt ons de kracht dicht bij Hem te blijven,
Nu zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in Hem één, samen op Zijn wegen,
Dan wordt ons tot zegen: lachen én geween.


Muziek