Voor eerdere diensten klik hier:

Zondag 4 na Trinitatis 27-6-2021 in de Lutherse kerk te Zeist 

Organist: Eddy Vliem

Voorbereiding

Stilte

Klokgelui

Orgelspel (voorspel) Entrée solennelle Léon Boëllmann (1862-1897)

Mededelingen


Votum (oproep)
Wij zijn hier aanwezig in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Amen

Onze Hulp is in de Naam van de Heer   
die hemel en aarde gemaakt heeft.      
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet loslaat het werk van Zijn handen.

Gebed van toenadering
Heer, wij zijn hier in Uw huis gekomen,
om te horen wat U,
God, onze Vader en Schepper,      
U, Heer Jezus, onze Verlosser,
U, Heilige Geest, in leven en dood onze trooster,
                
tot ons wilt zeggen.
Heer, open nu door Uw Heilige Geest
om Jezus’ wil ons hart,
opdat wij van Uw woord mogen leren te rouwen
over onze zonden,
en bij leven en dood      
ons vertrouwen op Jezus te stellen,      
en elke dag mogen groeien in een heilig leven.


Wij vragen U:
Heer vergeef ons al wat wij misdeden.

En laat ons weer in vrede leven.
Amen.

Zo lief had God deze wereld, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft aan het verderf ontkomt, en eeuwig leven hebben mag!

Introïtus
Antifoon 
V: De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? 
ps. 27:1-2
Gemeente: Psalm + antifoon ps 27:3-5a A
    3 Al trok een leger tegen mij op,
mijn hart zou onbevreesd zijn,
al woedde er een oorlog tegen mij,
nog zou ik mij veilig weten.
V: 4 Ik vraag aan de HEER één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen,
Hem te ontmoeten in Zijn tempel.
G: 5 Hij laat mij schuilen onder Zijn dak
op de dag van het kwaad.

De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen?
Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?

V:    Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
A:    zoals in het begin, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.Laten we de Heer aanroepen om ontferming met de nood van deze wereld,
 -
die is grootté groot; vaak groter dan we aankunnen...
maar laten wij dan ook Zijn Naam prijzen,
omdat er aan Zijn barmhartigheid geen einde komt!
 

Dienst van het Woord
(groet)

 
Zondagsgebed

Heer, bij wie wij veilig zijn, voorbij tijd en eeuwigheid, die ons leven in de hand hebt, wat er ook gebeurt
schenk ons de genade dat wij in goed en kwaad U dienen en liefhebben,
door Jezus Christus, onze Heer
die met U en Uw Geest
leeft en regeert, nu en tot in eeuwigheid.

Amen
.

Lezing uit het Eerste Verbond: Jesaja 3: 25 – 4: 6
Al begint hoofdstuk 2 met Gods belofte van trouw, direct daarna klaagt Hij land en stad aan omdat ze zich niets van Hem aantrekken, omdat ze alleen met zichzelf bezig zijn. Jeruzalem is het beeld van een overspelige vrouw, maar de Aanwezige zal haar alles afnemen wat ze verkregen heeft door haar geflirt met andere goden. De Tempel ligt op de berg Sion, in Jeruzalem. En de Heer gaat verder: (3:25 vv)|


25 Sions mannen zullen vallen door het zwaard, haar soldaten sneuvelen in de strijd.
26 Rouw en droefenis heersen in haar poorten.
Berooid hurkt Sion neer op de grond.
4:1 Op die dag storten zeven vrouwen zich op één man: ‘Wij zullen zelf voor ons voedsel zorgen en in onze eigen kleding voorzien. Laat ons slechts uw naam dragen, neem de schande van ons weg.’


Maar juist dan, op de dag des Heren, vernieuwt de HEER Jeruzalem!

2 Op die dag zal de Heer het land tot bloei brengen, het zal als een kostbaar sieraad zijn.
De rijke vrucht van het land zal elke Israëliet die ontkomen is met trots vervullen.
3 Ieder die nog in
Sion is, ieder die in Jeruzalem is achtergebleven, zal heilig genoemd worden, alle mensen in Jeruzalem die ten leven opgeschreven zijn.
4 Wanneer de Heer het vuil van Sions vrouwen heeft weggewassen en het bloed van Jeruzalem heeft afgespoeld, door een zuiver oordeel en een zuiverend vuur,
5 dan zal Hij boven de plaats waar de
Sion ligt en waar men bijeenkomt, een wolk scheppen voor overdag en een lichtend vuur met rook en vlammen voor de nacht.   
Zijn luister zal alles overdekken,
6 als een hut die schaduw biedt in de hitte van de dag, en beschutting tegen storm en regen.

Onze gradualepsalm: NLB 116:1-3


Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
heb ik de naam des Heren aangeroepen
en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel!

Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

Epistellezing: 2 Corinthe 8: 9-15
In het voorafgaande gedeelte heeft Paulus het gehad over de arme gemeenten in Macedonië, die ondanks hun eigen armoede er op gestaan hebben dat Paulus een ruime collecte meeneemt voor de armen in Jeruzalem. Hij vindt het eigenlijk een beetje teveel, maar ze staan er op. Ze zijn zo blij de Heer te kennen, dat ze iets terug willen doen.
Nu, dan kunnen jullie in Corinthe, niet achterblijven, schrijft hij. (En in Zeist evenmin!)
9 Tenslotte kennen jullie de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: Hij was rijk, maar is omwille van jullie arm geworden opdat jullie door Zijn armoede rijk zou worden.
10 In jullie eigen belang raad ik jullie het volgende aan: jullie hebben al een jaar geleden je goede bedoelingen getoond door een begin te maken met de collecte.
11 Rond deze nu met dezelfde inzet af als waarmee jullie begonnen bent, dan blijft het niet bij goede bedoelingen. Dus geef naar vermogen.

12 Als jullie bereid zijn mee te doen, wordt niet verwacht dat jullie geven van wat jullie niet hebben, maar van wat je hebt.
13 Het is niet de bedoeling dat jullie door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raken.  
Er moet
evenwicht zijn.
14 Op dit moment lenigen jullie met je overvloed de nood van de heiligen in
Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed jullie nood kunnen lenigen.
Zo is er
evenwicht,
15 zoals ook geschreven[1] staat: ‘Hij die meer had, had niet te veel; hij die minder had, had niet te weinig.’


Zondagslied: 675 (=477)


[1] In het verhaal in Genesis van het manna dat dagelijks voorhanden was, en waarvan je alleen voor het ‘dagelijks brood’ moest opscheppen. Had je teveel genomen, dan bedierf het ’s nachts. Alleen voor de sabbat mocht je een dubbele portie nemen. Zo had ieder altijd genoeg.Allen gaan staan
Het Heilig Evangelie staat geschreven bij: Lucas 6: 36 – 42
Halleluja.

Psalmwoord:
Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Halleluja! (Ps. 43:5b)


Wij lezen Lucas 6: 36 – 42

Na de zaligsprekingen en de wet der liefde, werkt de Heer voor ons uit hoe je dat dan in de practijk doet. En hoe dat uitwerkt. Hij gebruikt de eerbiedige vorm om over de Aanwezige te spreken: niet: God zal je vergeven, maar: dan zal je vergeven worden… etcetera. Het gaat om de relatie tussen ons doen en laten, en de reactie van de Heilige daarop. Hij zegt:

36 Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.
37 Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zal je niet ver-oordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden.
38 Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig
aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld.    
Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.’

39 Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen:          ‘Kan de ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze dan niet beiden in een kuil?

40 Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester.

41 Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?
42 Hoe kun je tegen hen zeggen: ‘Laat mij de splinter in je oog verwijderen,’ terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet?     
Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de
splinter in het oog van je broeder of zuster te verwijderen.
Zalig die het Woord van God horen en er gehoor aan geven!


Credo
Het is de verjaardag van de Augsburgse confessie geweest deze week. Dat is een geschrift van bijna 50 blz., dus wat veel om hier samen te belijden. Het begint met:
In grote eenstemmigheid met de kerk wordt bij ons geleerd, dat het besluit van het  concilie  van  Nicea  over  de  eenheid  van  het  goddelijk  wezen  en  de  drie  personen  waar  is  en  zonder  enige  twijfel  geloofd  moet  worden.  Dat  houdt  in,  dat  er  één  goddelijk  wezen  is  dat  genoemd  wordt  en  ook  is:  God,  eeuwig,  onlichamelijk,  ondeelbaar,  onmetelijk  van  macht,  wijsheid  en  goedheid,  Schepper  en  Onderhouder  van  alle  dingen,  zienlijk  en  onzienlijk;  en  toch  drie  personen,  van  hetzelfde  wezen  en  even  machtig  en  eeuwig:  Vader,  Zoon  en  Heilige  Geest.

Laten wij dan samen in alle eenvoud zeggen en belijden:
Wij geloven in God, de Almachtige,
Schepper van hemel en aarde.
Vader van mensen,
Moeder van kinderen, Die ons welzijn zoekt.

Broeder en leraar, in Jezus mens geworden
om ons leven te delen en te redden,
om voor ons te sterven op het kruis en op te staan,
om een eind te maken aan alle zinloosheid van het bestaan.
Geest en inspirator, bijstand en kracht, voor allen die in God geloven willen.

Daarom durven wij geloven in Liefde en Trouw,
in warmte en vergeving, in doop en opstanding,
in heden en toekomst.
Voor onszelf, en voor elkaar.
Amen.

Allen gaan zitten.

Preek
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest.

Lieve gemeente,

wat heerlijk dat we Gods lof weer mogen zingen!
Nog een beetje voorzichtig, nog iets ingetogen, en vooral niet teveel extra, maar toch!
We hebben alle reden om dankbaar te zijn!

Wat zijn we rijk met alles wat ons is geschonken en gegund! Het is ons gegeven om te delen.
We zijn de afgelopen maanden, jaren, geschrokken van de situatie in onze wereld.
Zelfs
in ons rijke land bleven we niet zonder corona, stierven er mensen omdat er geen geld, goederen, ruimte was voor allerlei zieken. Ook u zult misschien mensen kennen die lang moesten wachten op een behandeling, ook al ging het wellicht niet om corona, maar dan toch om ernstige zaken.

En als je dan de verhalen hoorde over India en Engeland, Zuid-Afrika, Zuid-Amerika en nu ook Suriname, dan zou je hier ter plekke op je knieën willen vallen om God te danken!!!

Want ook als je helemaal geen uitzicht hebt, vertelde Jesaja, als je volkomen wanhopig bent, juist dán kan God alles veranderen ten goede.

In de dagen van het oude Israël en Judea was er geen bijstand, je moest het van liefdadigheid hebben. Of van keihard werken als je dat kon.
Zelfs in de dagen van Jezus nog. En daarna.

Vrouwen waren kwetsbaar, hun situatie was niet beter dan die van de vrouwen in Afghanistan nu.
Zonder geld, zonder een man die voor je opkomt, die garant voor je staat, ben je aan de heidenen overgeleverd.
Misschien komt daarom het beeld van Gods volk als Zijn verloofde, Zijn
echtgenote, telkens weer terug in de boeken van het eerste Verbond.
De puurheid van die eerste liefde, de huwelijksreis door de woestijn, díe hoor je terugkomen in de belofte aan het eind van Jesaja 4, als er sprake is van een wolk die de Aanwezigheid Gods overdag aanduidt, en het vuur dat de nacht verlicht. Het zal weer zijn zoals toen.

Want dan zullen de mensen ook weer eerlijk delen, omzien naar elkaar.
Zoals in de woestijn, toen ze het allemaal samen moesten doen met alleen het nodige, en niet in de war raakten van het overbodige.
Wie meer manna opraapte, had niet te veel, (dat bedierf), wie minder had, kreeg niet te weinig.
Paulus haalde dat ook aan in zijn brief aan de gemeente in Corinthe. En wij?

Wij hebben de afgelopen 15 maanden heel veel staaltjes gezien van omzien naar elkaar, van hulp en vriendelijkheid, en zorg. Ook daarin was God.
Of de mensen nu geloofden of niet.

Behandel een ander, zoals je zelf behandeld wilt worden, leert Jezus ons in de Bergrede.
Wees vol ontferming met mens (en dier), en dan zal je Vader in de Hemel Zich over jou ontfermen.
Want ja, jouw manier van leven, uw manier van denken en doen, bepalen hoe de Heer in de Hemel over ons denkt, en ons
behandelt.

Dat betekent dat we goed moeten nadenken over de vraag wat voor beeld wij hebben van God en de naaste én van onszelf.
Als wij blind zijn voor onze eigen fouten, voor onze eigen blinde vlekken, mogen we wel drie keer nadenken voordat we iets vinden over iemand anders, voordat we denken iemand te mogen vertellen wat hij of zij zou moeten menen, zeggen of doen.
Pas als je heel veel hebt geleerd, heel veel hebt gestudeerd, - en ongetwijfeld heeft Jezus het hier over Bijbelgeleerde Joden én Protestanten – pas dàn mag je heel voorzichtig hopen met enig gezag te spreken.
Maar je zult nooit beter weten dan je Leraar, hoogstens, als God je genadig is, later evenveel.
In die paar zinnetjes van Jezus gaat grote wijsheid schuil, die onze eigenwijsheid voor gek zet.
Wij praten teveel, we luisteren te weinig!

Bij het zien, waar Jezus over spreekt, bij het oog, bij het stofje, het kafje, gaat het niet om het oog van het lichaam, maar om het oog van de ziel, niet om het zicht, maar om het inzicht.
Om het leren leven naar de wil van God. 
Wees vol ontferming, kijk met
Gods liefdevolle ogen naar de naaste én naar jezelf.

Dan kun je lachen om je eigen domheid, dan kun je lachen naar de ander, dan kun je samen lachen en jubelen om Gods genade.

Want als je berouw hebt over je zonde, als je er over rouwt, dan komt er ruimte in je leven, ruimte om je handen open te doen en Gods genade te ontvangen.
Dan kijk je open de wereld in, met Gods blik.
Dan luister je onbevangen met Gods hart.
Dan ben je mét, en ín Jezus een kind van God.
Zondaar, ja. We zijn mensen.
Maar rechtvaardig in Gods ogen.
Dat is liefde.
Daar mogen we een voorbeeld aan nemen.
Amen!

Muziek: Christus, der ist mein Leben.  Opus 79B- nr. 9.  Max Reger (1873-1916).   

Dienst van gaven en gebeden

God heeft ons vele gaven geschonken,
om ons blij te maken, maar ook om ons de gelegenheid te geven anderen blij te maken, door er van te delen.
Nu kunnen we dat doen in de collecte.
Daarbij speelt Eddy: Chaconne in F.  P 42.   Johann Pachelbel (1653-1706).
(Althans: dat was de bedoeling! Maar voordat ik de collecte kon aankondigen, begon de diaken al rond te gaan onder het stuk van Max Reger!) Jammer dus van het stuk van Pachelbel.

Na het gebed over de gaven zingen we: NLB885

Maar nu de collecte, en denk nog eens aan de lezing uit de epistel. Als het arme Macedonië uit liefde voor de Heer overvloedig kon geven uit hun armoede, wat kunnen wij dan wel niet opbrengen! Vast wel meer dan zo’n gekleurd bonnetje, dat u bij u gestoken had! Maar wat u niet bij u hebt, dat kunt u natuurlijk best overmaken!
Niet vergeten, het gaat om onze broeders en zusters die echt honger lijden en ziek zijn.
En wat wij hèn geven, dàt geven wij aan God!

Collecte
1. Voor het werk in de eigen gemeente
2. Voor de Lutherse kerk in Paramaribo Klik op:  
(Daar staat uitgebreide informatie, mét een banknummer)Gebed over de gaven
Heer God, wat wij hebben verdiend, wat wij hebben gekregen, het is alles uit Uw genade.
Daarom kunt U er over beschikken, zoals U kunt beschikken over onze tijd, liefde en aandacht
Wij geven die met liefde aan U en anderen.
Wijs ons in dit alles de juiste weg.
En zegen onze gaven,
Om Jezus’ wil. Amen.

Lied 885


Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst,
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Voorbeden
Bij onze voorbeden willen we o.a. denken aan de Veteranen, misschien hebt U gisteren iets gezien van hun verhalen op de televisie. Ik ken er persoonlijk veel, en het zijn stuk voor stuk mensen waar je veel respect voor mag hebben. 
Een deel van hen is naar lichaam of ziel beschadigd door wat ze hebben mee gemaakt. Zij dragen dat de rest van hun leven mee. De witte anjer staat voor hen allen.
We denken vandaag ook aan de LHBTI-gemeenschap. Niet alleen in Hongarije, maar overal ter wereld worden allerlei mensen naar de zijkant van de maatschappij geschoven. 
L
HBTI+ staat voor lesbische vrouwen (L), homoseksuele mannen (H), biseksuelen (B), transgenders (T) en intersekse personen (I). De laatste jaren zijn er nog een plusje bijgekomen, en een donker randje naast de regenboog voor mensen van kleur… (een grapjas had het over 'lettersoep-mensen') 

Laten we danken en bidden:
Goede God, wij danken U voor Uw liefde, Uw genade, Uw goedheid. Voor vaders en moeders in het geloof die ons zijn voorgegaan, en die ons (met Luther en met Jezus) leerden bidden…
Lieve God, Wij willen U aanbidden en danken om alle goede dingen die U ons geeft naar lichaam en geest, en vooral voor de blijde boodschap die we mochten horen. Geef dat het krachtig in ons werkt, en ons een diep begrip geeft van Jezus Christus, die door Zijn dood onze gerechtigheid, door Zijn opstanding ons leven en door Zijn Evangelie onze wijsheid geworden is.
Bron van barmhartigheid, wij bidden U dat U Uw kerk met allen die haar dienen wilt bezielen door Uw Geest, opdat Uw heilig Woord er naar waarheid wordt gebracht.
Dat daardoor geloof en werkzame liefde versterkt mag worden in ons allen.
Zegen allen die geroepen zijn om op hun eigen plek in kerk en samenleving te dienen, en met name hen die worden opgeleid tot het ambt dat de verzoening preekt.
Ook bidden wij U voor zending, en dienst aan de naaste. Voor Israël, Uw volk, en zijn omgeving, om Uw beloften aan Abraham, Izaäk en Jacob, aan Sara, Rebekka, Rachel en Lea... Dat zij tot zegen zijn....
Wij bidden U voor koning en vaderland, voor allen die macht en verantwoordelijkheid hebben, dat zij die mogen uitoefenen in Uw kracht en wijsheid, opdat gerechtigheid en vrede overal ter wereld moge groeien.
Zegen de opvoeders van de jeugd met liefde, vertrouwen, en gevoel voor humor.
Geef mensen eerlijk werk, en maak ons dankbaar voor het voedsel dat we dagelijks van U krijgen.
Denk in Uw goedheid aan alle mensen in nood, aan de slachtoffers van natuur en verkeer, oorlog en geweld, corona en kanker, ebola en zikra, melaatsheid en malaria, en al die andere rampen. Wij bidden ook voor hen die lijden onder onverdraagzaamheid en domheid.

Geef de zieken, en wij noemen hier Teun en Lenie, de familie Evelein, mevrouw Janssen en haar man, en allen die gekwetst zijn naar lichaam en ziel, de gratie zich aan U toe te vertrouwen en troost ook hen die in rouw gedompeld zijn.
Weer in Uw genade alles van ons af dat leven en geloof bedreigt.
Blijf dan bij ons, in alle voor- en tegenspoed, opdat wij in vreugde voor U leven, in Uw genade sterven en Uw Rijk binnengaan door Jezus Christus, Uw Zoon, met U en de Heilige Geest, waarachtig God, hooggeloofd in eeuwigheid.
Met Hem willen wij U danken en bidden met de woorden:

A: Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd
Uw Rijk kome
Uw Wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals wij vergeven onze schuldenaren
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van het kwade!
 
Allen gaan staan

Slotlied
: 1005nl: 1 en 5(Na de zegen, zingen we, in plaats van het ‘Amen’:  )

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons Uw dienaars, leer ons te delen,
totdat Uw rijk hier is!
Refrein

Zegen
:
Godzelf gaat met ons het leven door,
is ons tehuis voor altijd,
is onze krachtbron,
onze inspiratie.
Gods Geest gaat met ons mee,
van nu aan tot in alle eeuwigheid.
Wees dan gezegend
in de Naam
† van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

Amenlied:

Orgelspel: Postlude in F. Alexandre Guilmant.
(1837-1911)

Omdat het mooi weer was, heeft Frans tijdens de dienst gesleept met stoelen en tafels, zodat we op keurige afstand gezellig samen koffie konden drinken, en beamen: God is goed!