Voor eerdere diensten klik hier:

Zondag 20 na Trinitatis 21-10-2012 10 uur in Abrahams schoot, Langendijk 74 te Gorcum

Organist: Peter Veen.

Wij zijn hier aanwezig in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.  
Amen

Onze Hulp is in de Naam van de Heer              
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Heer, vergeef ons al wat wij misdeden
en laat ons weer in vrede leven.
Amen

Zo lief had God deze wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft aan het verderf ontkomt, en eeuwig leven hebben mag!

Ons introïtuslied is TussenTijds 120 = Lied 221


Laten we de Heer aanroepen om ontferming met de nood van deze wereld, - die is groot -
maar laten wij dan ook Zijn Naam prijzen,
omdat er aan Zijn barmhartigheid geen einde komt!Zondagsgebed
Heilige God, U, die Uw beloften houdt,
U bidden wij vandaag:
doe recht in deze wereld, doe recht in onze levens,
door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Lezing Oude Testament : Jesaja 29:18-24 Groot Nieuws Bijbel.
Een belofte voor Gods toekomst…
18 In die tijd zullen doven kunnen horen
wat er wordt voorgelezen,
blinden zullen weer kunnen zien,
bevrijd van het duister in hun ogen.
19 De geringen zullen blij zijn,
de misdeelden juichen
om de Heer, de Heilige God van Israël.
20 (Want) het is gedaan met de onderdrukkers,
afgelopen met wie een hoge toon aanslaan.
Allen die kwaad in de zin hebben,
worden uitgeroeid (nl):
21 zij die anderen in een rechtszaak beschuldigen,
verdedigers in de stadspoort strikvragen stellen,
en met holle woorden het recht onthouden
aan wie in hun recht staan.
22 Daarom zegt de Heer tegen Jakobs nakomelingen,
Hij die Abraham heeft bevrijd:
Israël zal nooit meer te schande staan,
het zal zich niet langer hoeven te schamen.
23 Als Jakobs kinderen zien wat Ik voor hen doe,
zullen zij erkennen dat Ik de Heilige God ben.
Mij, de Heilige God van Jakob,
zullen ze zijn toegedaan,
voor Mij, de God van Israël,
zullen ze diep ontzag hebben.
24 Bekrompen geesten komen tot inzicht,
dwarsliggers laten zich overreden.’
Tot hiertoe de eerste lezing.

Vanuit het inzicht waarover deze lezing spreekt zingen we samen met Gods volk onze Gradualepsalm
psalm 25: 2 en 4
 


Epistel: 1 Johannes 2: 3 – 6
Johannes schrijft de gemeente om ze te helpen om op de juiste weg te blijven. Dat lukt wel eens niet, maar dan hebben we Jezus om voor ons bij God te pleiten…

3 Waardoor weten we dat we Hem kennen?
Doordat we ons aan Zijn geboden houden.
4 Wie zegt: 'Ik ken Hem', en zich niet aan Zijn geboden houdt, is een leugenaar en de waarheid woont niet in haar of in hem.
5 Maar wie Zijn woorden ter harte neemt, heeft God oprecht en volmaakt lief. Hieraan kunnen we zeker weten of we met Hem verbonden zijn.
6 Wie zegt in God te blijven, moet leven zoals Jezus heeft geleefd.

Psalmwoord: Ik wil mij buigen naar Uw heilige tempel, Uw Naam loven om Uw liefde en trouw! (ps 138:2).

HALLELUJA!


Wij zingen nu  Gezang 430: U heb ik lief, o mijn beminde, die al mijn vreugd' en sterkte zijt.


Het Heilig Evangelie staat geschreven bij: Marcus 10: 32-45. NBV
In deze lezing gaat het op Pasen aan…
32  Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang.
Hij nam de twaalf weer apart en vertelde hun wat Hem zou overkomen:
33  "We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die Hem ter dood zullen veroordelen en Hem zullen uitleveren aan de heidenen.
34  Ze zullen de spot met Hem drijven en Hem bespuwen en Hem geselen en doden, maar na drie dagen zal Hij opstaan."
35  Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij Hem en zeiden: ‘Meester, we willen dat U voor ons doet wat we U vragen.’
36  Hij vroeg hun: "Wat willen jullie dan dat Ik voor je doe?"
37  Ze zeiden: ‘Wanneer U heerst in Uw glorie, laat een van ons dan rechts van U zitten en de ander links.’

38  Maar Jezus zei tegen hen: "Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die Ik moet drinken of de doop ondergaan die Ik moet ondergaan?"
39  Ja, dat kunnen wij, ‘antwoordden ze.       
Toen zei Jezus tegen hen: "Jullie zullen de beker drinken die Ik zal drinken en de doop ondergaan die Ik zal ondergaan,
40  maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan Ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd."

41  Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jakobus en Johannes.

42  Jezus riep hen bij Zich en zei tegen hen: "Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken.
43  Zo mag het bij jullie niet gaan.        
Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen,
44  en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn,
45  want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losgeld voor velen."
Zalig die het Woord van God horen en er gehoor aan geven!


Credo:  In antwoord op Gods Woord willen wij samen ons geloof belijden:

Wij geloven in God, de Vader,
Die de hele wereld  heeft geschapen,
Die alles in Christus verenigen zal.                            
Die wenst dat alle mensen samen leven
als broeders en zusters in een gezin.

Wij geloven in God de Zoon, die mens werd,
stierf....
en in triomf is opgestaan.
en daarbij heel de wereld heeft verzoend met God.

Hij heeft elke muur afgebroken die ergens scheiding brengt,
elke barrière van ras, cultuur of klasse,
om alle mensen om te vormen tot een lichaam...

Hij is verheven als heer, boven alles en allen.
De enige heer op elk terrein van ons leven.

Hij roept op:
Ieder mens apart  en de maatschappij,
de kerk en de staat,
  om zich te verzoenen,  een te zijn, en vrij..

Wij geloven in God de Geest,
    de garantie van Gods komend Koninkrijk,

Die ons kracht geeft
         om alle mensen lief te hebben en te dienen,
         om te ijveren voor recht en vrede,

         om te waarschuwen dat God oordeelt over mens en land,
         om heel de wereld op te roepen  
         Gods Heerschappij te aanvaarden...     
Hier en nu

Dit geloven wij    
Amen

Preek
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest.

Lieve mensen, zusters, broeders, vrienden…

Wat kunnen mensen toch raar reageren, als je het over iets belangrijks hebt…
Wanneer je bijvoorbeeld vertelt dat je iets mankeert, dan krijg je tien tegen één óf als antwoord dat we allemaal wat ouder worden, en dat het dus gewoon een mankementje is dat iedereen wel heeft, (stel je niet aan dus) óf je krijgt een meelevend verhaal over iemand die ook zoiets heeft meegemaakt. (En dan doet jouw verhaal er niet meer toe…)

Als Jezus Zijn leerlingen, Zijn intieme vrienden, vertelt dat ze op Jeruzalem aan gaan, en dat Hij daar zal worden vernederd, bespot, – door iemand – uitgeleverd aan Zijn vijanden, dat Hij gekruisigd wordt zelfs… dan lijkt het aan ze voorbij te gaan. Terwijl dit toch vreselijke dingen zijn die je je ergste vijand nog niet gunt.
Hóren ze wel dat Hij gekruisigd zal worden?
Of horen ze alleen dat Hij na drie dagen uit de dood zal opstaan, en dat het dus wel mee zal vallen, 'want het komt goed'?

We hebben er geen idee van wat er in die bonkige hoofden is omgegaan.
Wél dat ze mogelijkheden zien…
Voor zichzelf.
En niet alleen Jacobus en Johannes… (Volgens Mattheüs is het trouwens hun moeder, die dit voor hen vraagt, maar dat terzijde…)
De anderen zijn alleen maar nijdig omdat ze er zélf niet aan hebben gedacht om een mooi plaatsje te reserveren, voor later, wanneer alles goed komt. In de Hemel.

Je hoort niemand zeggen: Heer, is er iets dat ik voor U kan doen?
Nee, ze denken alleen aan wat Jezus kan doen voor hen.

Maar ja, vaak zijn wijzelf ook erg dankbaar voor het heil dat Jezus ons brengt, voor vrijspraak, vergeving en eeuwig leven, maar we staan er zelden bij stil, wat dit alles de Heer heeft gekost.
De pijn, de vernedering, de angst dat het misschien voor niets is, dat Hij er onderdoor zal gaan. Gethsemane…
Onze Roomse zusters en broeders hebben een traditie die hen in staat stelt daar wél bij stil te staan. Voor hen is het gewoon om af en toe de Kruisweg te overdenken.
Van de gevangenneming tot aan, of tegenwoordig tot en met, de Opstanding.
In de lijdensweek spreekt dat haast vanzelf, maar ook zie je in veel kerken nog de afbeeldingen van de Kruisweg met zijn staties aan de muren, een beetje op ooghoogte, zodat je er langs kunt lopen, er bij stil kunt staan, en je je zo kunt verdiepen in wat ons heil de MensenZoon gekost moet hebben.

Wij hebben denk ik wat teveel kinderen met het badwater hebben weggegooid, in de Reformatie.
Hoewel ik niet denk dat Luther het daar altijd mee eens geweest zou zijn. Met dat weggooien.
Al moest voor hem alles wel bijbels gegrond zijn.

Terug naar het Evangelie. Naar Jezus' reactie op de vraag van Jacobus en Johannes.
Dienen. Daar gaat het om, zegt Jezus.
Heersen, dat kun je aan God overlaten.
Jezus Zelf is niet gekomen om gediend te worden, dan had Hij in de hemel kunnen blijven, maar Hij kwam Zelf om te dienen, en Zijn leven te geven als losprijs voor velen.
Ook voor U en jou en mij.

De vraag is natuurlijk wel, wat wij daar dan mee doen. Hoe wij daarop reageren

Ik weet niet of we daar wel eens echt over nadenken. Maar nu worden wij er met de neus op gedrukt, zeker door Johannes, die schrijft dat we aan de vruchten de boom kennen.
Als we wérkelijk leven zoals Jezus leefde, dàn kennen wij Hem, en dan zijn wij met Hem verbonden in tijd een eeuwigheid.

Maar als dat níet zo is, als wij leven om te heersen, al is het op ons eigen kleine plekje, als wij dienen niet echt in onze agenda hebben staan, dan zijn we leugenaars wanneer wij ons Christenen noemen. Geen prettige uitspraak.
En we doen toch ons best!
Ik vrees dat dit toch voor heel wat mensen, die zich brave Christenen achten, wel opgaat.
En af en toe, of misschien vaak, ook voor ons.
Het is niet voor niets, dat je regelmatig hoort over mensen die op zondag braaf in de kerk zitten, en die op maandag zeer onchristelijke dingen doen…
Misschien is dat de reden waarom het feest dat God Zijn gelovigen via Jesaja beloofde, nog steeds niet in volle hevigheid is losgebarsten.

Leven wij echt als Jezus?
Misschien protesteren wij te weinig, wanneer de arme, de kwetsbare medemens onrecht wordt aangedaan. Misschien kiezen wij de verkeerde mensen in onze regeringen.
Misschien trekt een mooie positie voor onszelf of onze kinderen stiekem ook wel een beetje.
Je wilt toch als vader, als moeder het beste voor ze!
En toch… en toch…
Volg Mij, zegt Jezus.

Een pad vol moeite en pijn. Dat zegt Hij duidelijk.
Moet je dat wensen voor je kinderen?
Moet je daarvoor kiezen voor jezelf?

Wie Jezus' woorden ter harte neemt, heeft God oprecht en volmaakt lief, staat er.
En wie God oprecht en volmaakt lief heeft, die zal ook de eenvoudige en kwetsbare mens liefhebben… elke naaste.
Die zal er ruimte voor maken.
Hulp bieden.
Op onze eigen plek, binnen onze mogelijkheden kunnen wij heel wat goeds doen.
Soms zelfs met een gebed, een telefoontje, soms met een klik van de muis, als je een e-mail verzendt via Amnesty. Het lijkt zo weinig, zo futiel.
Een persoon lijkt geen verschil te maken.
Maar een miljoen mensen maken samen een groot verschil. Alleen: het begint wel telkens met de beslissing die U en ik nemen: wel of niet.
Wij kunnen protesteren tegen onderdrukkers, tegen mensen met een grote mond, tegen mensen die het recht verdraaien. Als zelfs een jong meisje als Malala in Pakistan ons het goede voorbeeld geeft, zouden wij, die het voorbeeld van Jezus kennen, Hem dan niet volgen?

Ja, het kan je veel kosten. Malala is ook daar een voorbeeld van. Maar laten we ons daar niet door laten weerhoudenJezus roept: "Volg Mij!"

We lazen het: als Jacobus en Johannes zo nodig moeten, op hún manier, dan kunnen ze dezelfde beproevingen meemaken die Jezus moet doormaken. Overigens zonder hun egoïstische doel te bereiken, lazen wij.
We mogen hopen dat zij, toen de Heer inderdaad gekruisigd werd, en later, toen ook hun leven gevaar liep, verstandiger vragen stelden, betere keuzes maakten. En wij mogen er van leren na te denken over onze vragen…

Laten wij proberen onze liefde voor Godvorm te geven, dat de kwetsbare en de arme kan zeggen: ja, God is goed!
Zijn tijd is aangebroken.
Laten wij Jezus volgen aan de hand van Zijn Geest.
Dan leidt die Liefde ons allen naar het feest.
Naar de goede tijd waarin alle mensen zullen zien en erkennen dat Hij de Heilige God is, de tijd waarin zelfs de meest bekrompen geesten tot inzicht komen, en dwarsliggers zich laten overreden.
Er is hoop voor deze wereld.  Het komt goed!
Jezus heeft er alles aan gedaan wat mogelijk was. Laten wij Hem onbevreesd volgen.
Wij staan er niet alleen voor. De Geest is er bij.
Amen.

Stilte

Alles wat wij hebben, hebben wij van God gekregen, om  door  te geven, om met velen te delen
     en er zo van te genieten.
Ook nu en hier kunnen we gestalte geven aan dat delen:   in de collecte 

Collecte

Offerandegebed

Lieve God, U geeft U Zelf aan ons.
Wij bieden U ons eigen leven aan.
Neem het, zoals U ons geld aanneemt.
Dat het dienstig mag zijn voor U.
In de geest van Jezus - die ons voorging.
Amen.
Laten wij onze lof uitzingen met Gezang 317 Halleluja, 't loflied rijze Hem, die onze banden slaakt!


Voorbeden
Laten we danken en bidden:
Lieve God, Wij willen U aanbidden en danken om alle goede dingen die U ons geeft naar lichaam en geest, en vooral voor de blijde boodschap die we mochten horen. Geef dat het krachtig in ons werkt, en ons een diep begrip geeft van Jezus Christus, die door Zijn dood onze gerechtigheid, door Zijn opstanding ons leven en door Zijn Evangelie onze wijsheid geworden is.
Bron van barmhartigheid, wij bidden U dat U Uw kerk met allen die haar dienen wilt bezielen door Uw Geest, opdat Uw heilig Woord er naar waarheid wordt gebracht. Dat daardoor geloof en werkzame liefde versterkt mag worden in ons allen. Zegen allen die geroepen zijn om op hun eigen plek in kerk en samenleving te dienen, en met name hen die worden opgeleid tot het ambt dat de verzoening preekt.
Ook bidden wij U voor zending, en dienst aan de naaste. Voor Israël, Uw volk, en zijn omgeving, om Uw beloften aan Abraham, Izaäk en Jacob, aan Sara, Rebekka, Rachel en Lea... Dat zij tot zegen zijn....
Wij bidden U voor koningin en vaderland, voor allen die macht en verantwoordelijkheid hebben, dat zij die mogen uitoefenen in Uw kracht en wijsheid, opdat gerechtigheid en vrede overal ter wereld moge groeien.
Zegen de opvoeders van de jeugd met liefde, vertrouwen, en gevoel voor humor.
Geef mensen eerlijk werk, en maak ons dankbaar voor het voedsel dat we dagelijks van U krijgen.
Denk in Uw goedheid aan alle mensen in nood,

Geef de zieken de gratie zich aan U toe te vertrouwen en troost hen die in rouw gedompeld zijn.
Weer in Uw genade alles van ons af dat leven en geloof bedreigt.
Blijf dan bij ons, in alle voor- en tegenspoed, opdat wij in vreugde voor U leven, in Uw genade sterven en Uw Rijk binnengaan door Jezus Christus, Uw Zoon, met U en de Heilige Geest, waarachtig God, hooggeloofd in eeuwigheid.
Met Hem willen wij U danken en bidden met de woorden:
Onze vader, die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd.
Uw rijk kome, Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwade…

 


Slotlied TussenTijds 211:1-3 = Lied  418

Na de zegen, zingen we, in plaats van het ‘Amen’ nog een couplet.


Zegen: Gods zegen draagt ons door dood en doop heen naar het leven in eeuwigheid.
Gods Geest geeft ons de woorden van eeuwig leven in de mond, en de moed in ons hart om die te spreken.
Gods geliefde Zoon gaat aan onze zij, wanneer we hier vandaan gaan.

Zo zijn we dan gezegende mensen,
in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Amen


Daarna dronken we gezellig koffie...