Voor eerdere diensten klik hier:

Zondag 1 na Trinitatis 14 juni 2020 (niet) in de Lutherse kerk te Zeist   

Muziek 

Aansteken van de kaarsen thuis.

Onze Hulp is in de Naam van de Heer     
die hemel en aarde gemaakt heeft.  
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet loslaat het werk van Zijn handen.

Gebed van toenadering
Goede God, wij vertrouwen op Uw Woord,
daarom zoeken wij U in ons hart, in Uw stilte.
Wij bidden U voor allen die dat niet kunnen.
Heer ontferm U.

Lieve God, Uw genade is groter dan ons tekortschieten.
Daarop vertrouwen wij, als wij vragen om vergeving,
als wij U vragen om al wat ons aan zorgen en vragen,
aan verdriet en onrust aankleeft, van ons weg te nemen,
opdat wij U in alle vrijheid als Uw kinderen kunnen aanbidden.     
Heer, vergeef ons al wat wij misdeden
en laat ons weer in vrede leven

Zo lief had God deze wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft aan het verderf ontkomt, en eeuwig leven hebben mag!

Introïtus
Antifoon: Heer, ik vertrouw op Uw liefde, mijn hart zal juichen omdat U redding brengt. (Ps 13:6a)
Gemeente: Psalm + antifoon

Hoe lang nog, Heer, zult U mij vergeten? Hoe lang nog verbergt U voor mij Uw gelaat?
Zie mij, antwoord mij, Heer mijn God! Geef mijn ogen licht, opdat ik niet in doodsslaap verzink.
Ik vertrouw op Uw liefde, mijn hart zal juichen omdat U redding brengt!
(Ps 13:2,4,6a)

Heer, ik vertrouw op Uw liefde, mijn hart zal juichen omdat U redding brengt.

Laten we de Heer aanroepen om ontferming met de nood van deze wereld, - die is groot! -
maar laten wij dan ook Zijn Naam prijzen,
omdat er aan Zijn barmhartigheid geen einde komt!

Dienst van het Woord
GroetZondagsgebed
Eindeloze, sterke, machtige God, hoor ons gebed. Zonder U kunnen wij niets doen dat er toe doet. Wees ons genadig, help ons Uw geboden te doen, zó dat wij Uw geliefde kinderen kunnen zijn, door Jezus Christus, onze Heer, die met U en Uw Geest leeft en regeert, nu en tot in eeuwigheid.
Amen.

Lezing uit het
Eerste Testament 
Jesaja 12: 1 – 6
Dit is een deel van de profetie over de eindtijd, waarin alles goed komt, wanneer de Messias en het vrederijk komen, de wolf bij het schaap ligt en de panter bij het bokje…  
Israël zal nieuwe heerlijkheid hebben, wordt er beloofd. Het gaat verder met het danklied van de verlosten, waarin ook het loflied van Mozes bij de Schelfzee nog doorklinkt:


  Op die dag mag je zeggen:
‘Ik loof U, Aanwezige!
Hoewel U woedend was op mij
is Uw boosheid gekeerd,
en U hebt het weer goed gemaakt voor mij…

Kijkt toch! God is mijn redding!
Ik heb me aan Hem mogen vastklampen,
en hoef niet bang te zijn.
Want mijn kracht en lofzang is mijn Heilige Heer:
de Aanwezige,
Ja, Hij is mij tot redding!’


En jullie zullen water putten met diepe vreugde
uit de reddende waterbronnen.

Ja, jullie mogen zeggen op die dag:

‘Looft de Aanwezige, roept het uit in Zijn Naam!
Maak dat de vreemde volkeren geloven in
Zijn grote daden;
maak ze indachtig hoe groot Zijn Naam is.

Lofzingt de Aanwezige,
omdat Hij een wederopstanding realiseert,
dat is iets dat over heel de aarde wordt geweten!’

Inwoonster van Sion: laat je juichkreet horen,
zing hardóp,
want groot is in je midden de Heilige van Israël!Graduale Lied 1561


Epistellezing: Romeinen 5: 6 – 11

Het gaat over de rechtvaardiging in het geloof.

6 Toen wij nog ziekelijk zwak waren, is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven.
7 Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven.
8 Maar God bewees ons Zijn Liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

9 Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door Zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij Hem zullen worden gered en niet veroordeeld.
10 Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met Hem verzoend door de dood van Zijn Zoon, des te
zekerder is het dat wij, nu we met Hem verzoend zijn, worden gered door Diens leven.
11 En meer nog, dat wij God prijzen, danken we aan onze Heer Jezus Christus, door Wie we nu al met God zijn verzoend.
J

Lied 753: 1,5,6 

Men kan gaan staan

HALLELUJA!

Lied 338m

Psalmwoord: Halleluja. Laten alle koningen op aarde U loven, Heer
Zij hebben de beloften uit Uw mond gehoord
. (Psalm 138:4) HALLELUJA Lied338mref

Het Heilig Evangelie staat geschreven bij: Johannes 3: 22 – 36

Johannes wil in zijn Evangelie niet het ‘hoe, wat en wanneer’ vertellen van Jezus’ omgang op aarde, maar hij wil ons vertellen waar het in wezen om gaat. Na de bruiloft te Kana, een kort verblijf in Kapernaüm en de reiniging van de tempel, heeft Jezus ’s nachts in alle rust een goed gesprek over het geloof met Nicodemus, een belangrijke Farizeeër…

22 Daarna ging Jezus met Zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef Hij enige tijd en Hij doopte er.
23 Johannes
doopte toen ook, in Enon, dicht bij Salim, een waterrijk gebied. Daar kwamen de mensen naartoe om zich te laten dopen.
24 Johannes was immers nog niet gevangengezet.

25 Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en een Jood over het reinigingsritueel.
26 Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: ‘Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat naar Hem toe!’
27 Johannes antwoordde: ‘Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de Hemel gegeven wordt.
28 Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: ‘Ik ben de Messias niet, maar ik ben voor Hem uit gezonden.’
29 De
bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort.    

Dit vervult mij met grote vreugde.
30 Hij moet groter worden en ik kleiner.

31 Hij die van Boven komt, staat boven allen, wie uit de aarde voortkomt is aards en spreekt de taal van de aarde.  
Hij die uit de Hemel komt en boven allen staat,
32 getuigt van wat Hij gezien en gehoord heeft, en toch wordt Zijn getuigenis door niemand aanvaard.
33 Wie Zijn getuigenis wel aanvaardt, bevestigt daarmee dat God
betrouwbaar is.
34 Hij die door God gezonden is, spreekt de woorden van God, en God schenkt de Geest in overvloed.
35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan Hem overgedragen.

36 Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem (haar) rusten.’
Zalig die het Woord van God horen en er gehoor aan geven!


Credo
In antwoord op Gods woord willen wij ons geloof belijden door te zeggen:
Wij geloven in God, die hemel en aarde gemaakt heeft,
Die planten en dieren gewild heeft, en de mens heeft bedacht,
Die van dit alles heerlijkheid en glorie heeft verwacht.

Wij geloven in God, een Vader, een Moeder,
Een rots om op te bouwen, een hoeder...

Wij geloven in Jezus, Gods Zoon, een mens als wij,
Gekomen om te helpen, te redden, om ons vrij
te maken van al wat bindt aan kwaad en aan bezit.     
  Die in Zijn sterven onze dood gestorven is,
Die in Zijn opstaan onze Heer geworden is,
Tot leven in der eeuwigheid.
Die ons voor gegaan is naar een werkelijkheid
Waar wij worden verwacht
Als wij ons leven hier
In Jezus’ Geest hebben volbracht.

Wij geloven in die Geest van liefde
Die Gods wezen is,
Die ons ten dienste staat, opdat ook wij
God dienen mogen, eindelijk vrij.

Zo kunnen wij geloven in één doop, één God,
In één geloof, genade, op het kruis gekocht,
Voor alle mensen. God heeft daar behagen in
Amen.
Men kan gaan zitten.

Preek
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest.

Heer, ik vertrouw op Uw liefde, mijn hart zal juichen omdat U redding brengt’.
Dat waren de woorden van de antifoon van deze eerste zondag na Trinitatis, de eerste dag van deze groene tijd tot de Advent…

Sommige mensen noemen dit de feestloze tijd, maar dan doen ze onrecht aan het liturgisch moment, en aan het doorgaande werk van de Heilige Geest.
Luther leerde ons de zondag Trinitatis te vieren als de Gouden zondag, de zondag waarop alle feesten samenvallen, in volmaakte harmonie.
De Vader gaf ons met Kerstfeest de Zoon, de Zoon gaf ons met Paasfeest de Verzoening, en het Eeuwig Leven, Hij sloot Zijn werk op aarde af met Hemelvaart, toen Hij Zijn rechtmatige plaats in de Hemel weer innam, die Hij had verlaten, toen Hij op aarde geboren werd.

Vanuit de Hemel, van bij de Vader én de Zoon, kwam tot ons de Heilige Geest, die al voor de Schepping rondwaarde over wat later voor ons deze aarde moest worden.
De Geest die Gods hart, die het Wezen van de Heilige, vertegenwoordigt.
Deze vrolijke volheid, deze toenadering van God tot ons mensen bij elkaar opgeteld, vierden we vorige week.
En dat was het nieuwe, onvoorstelbare Begin. Nooit was de Schepper van Hemel en aarde, van al het zichtbare en onzichtbare, het heel-al, ons zó nabij, en dat blijft zo in deze nieuwe Werkelijkheid die Hij, die Zij met ons deelt!

Heer, ik vertrouw op Uw liefde, mijn hart zal juichen omdat U redding brengt.
Dat zijn woorden van een psalmist, een bard, een Leviet mogelijk, van ruim 2600 jaar geleden, die wist van pijn en angst, van
doodsnood, maar die ook wíst dat hij op de Aanwezige kon rekenen.
De Aanwezige, die al eeuwen daarvoor een tipje van de sluier had opgelicht, toen Hij Mozes de Godsnaam had onthuld.
Ik ben.
Ik besta.
Ik ben er.
Ik ben er
voor jou, voor jullie.

Als je iemands naam weet, kun je hem of haar aanspreken.
Als jij iemand je telefoonnummer geeft, of je e-mailadres etc. dan ben je bereikbaar voor die persoon.
In noodsituaties. En om mooie dingen te delen.
Dat laatste vindt God het fijnste.
De Aanwezige wil graag betrokken worden in de mooie en goede dingen van ons leven.
Niet omdat Hij per sé bedankt wil worden, al is dat altijd prettig, maar omdat Zij deel wil uitmaken van ons bestaan.
J

In deze tijden van geheel of gedeeltelijk afgesloten zijn van het leven van andere mensen, als je je kleinkinderen of vrienden niet zien kunt, zoals je graag zou willen, merken we dat het grootste gemis het feit is dat je leuke dingen niet kunt delen. Verdriet ook niet. Maar vooral simpele dingen als: ‘zie je dat, hoor je dat?’ Een bloem bloeit rijker als je er samen naar kijkt, muziek raakt een extra dimensie, als je dat gevoel kunt delen
Je kunt echt een mooi, vól leven hebben, maar dan nóg maakt je hart een klein huppeltje, wanneer iemand van buiten zomaar, gemeend, naar je lacht.
Dat is een bonus.
J Gratis. Daar word je blij van.

Zo is het ook met de Aanwezige.
Dat is Liefde. Met een Hoofdletter.

Dat is de liefde van de vriend van de bruidegom.
Die gúnt zijn
vriend het geluk.
Die is niet jaloers, maar als hij de stem van de bruidegom hoort zingen, warm hoort worden, wanneer die kijkt naar de bruid, dan maakt zijn eigen hart een sprongetje. Dan is God er ook bij.
Ubi caritas et amor, ibi Deus est.
Daar waar liefde is en vriendschap, daar is God.
Zo houdt Hij van ons.
J

Johannes is de voorloper van Jezus.
Hij trapt het gras plat voor Hem.
Hij sterft vóór Hem, en voor Hem.

Ook als dat van ons mocht worden gevraagd, en van veel Christenen elders in de wereld wórdt dat gevraagd, dan mogen we het een eer vinden.
Wij mogen van Jezus getuigen.  

En ja, als Johannes al uitlegt dat het getuigenis van Hem, die uit de Hemel is afgedaald (en later naar de Hemel is terug gegaan) al door weinig mensen wordt geloofd, dan maakt het niet uit als wij worden uitgelachen, wanneer wij vrijmoedig over God spreken.
Dat gebeurt.
Ook en juist door je dierbaarsten.
Door hen die er voor jou veel toe doen.

Maar we moeten niet zwijgen. Niet zwak zijn.

In de brief aan de gemeente is Rome lazen we dat God al van ons hield toen we nog zwak waren. Ongezond. Zondaars. Toen we met de rug naar Hem toe leefden. Dàt is zonde. En dat maakt de maatschappij en de wereld ongezond.

Want dan leef je al snel on-verantwoordelijk.
Dan leef je niet in het besef dat je verantwoording hebt af te leggen over de manier waarop je met Gods schepping omgaat.

We hebben gezien wat dat meebrengt: het is 2 voor 12! Dieren, bloemen, vlinders, mensen ook, gaan ten onder aan onze pogingen om meer voor onze kinderen en onszelf te bemachtigen, ten koste van anderen.
God houdt van hen allemaal. Minstens zo veel als van ons.
En toch heeft Hij voor hen en ook voor ons Jezus geboren laten worden, heeft Hij Zijn hart uit Zijn Lijf getrokken om ons met Hem te verzoenen.
Heeft Hij een stuk van Zichzelf gegeven, om ons te redden, samen met heel de schepping.
Lees heel dat stuk uit Romeinen 5: 6-11 nog maar eens twee, drie keer over, en dan zie je telkens weer andere wonderlijke dingen.
J
Nu houd ik het bij dit éne: God houdt zoveel van jou, van u persoonlijk, dat Hij Zijn enige Zoon, d.w.z. Zijn Toekomst ervoor over had, opdat ieder die in Hem gelooft aan het verderf ontkomt, en eeuwig leven hebben mag!
Steek je hand uit, en zeg: ‘hier ben ik, Heer!’
En dan is het goed.
Dan kom je Thuis.
God laat ons staan hoog in Zijn zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.
Amen.

Muziek
 
Dienst van gaven en gebeden

Gods liefde is groot en strekt zich uit tot alle mensen,
   wij kunnen daarin delen:
dag aan dag met vriendelijkheid en aandacht,
geld en geduld…
Nu kunnen we er gestalte aan geven, als een goed begin,  in de collecte.
 
Collecte  1. Voor het werk in de eigen gemeente
NL 50 INGB 0000 3833 37 – Kerkrentm. Ev. Luth. Gem. Zeist
                   2. Voor een diaconaal project via
NL79 INGB 0000 266 706 - Lutherse Diaconie Utrecht
Óf voor Het Evangelie in Spanje! Daar is het ook heel hard nodig!!! NL08FVLB0226110753
tnv Stichting Het Evangelie in Spanje


Gebed over de gaven

Wij mogen nu geld bijeenbrengen voor anderen, opdat het wereldwijd een zegen mag zijn voor mensen, en zodat het is tot eer van Gods Naam.


Laat het dan ook een offer zijn, dat onze dankbaarheid en liefde voor God en mensen uitdrukt, omwille van Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Lied 682


Voorbeden
Laten wij samen danken en bidden:

Goede God, wij danken U dat U ons tot nu toen hebt bewaar in deze benauwde tijden.
Wij bidden U voor allen die te lijden hebben van ziekte, werkeloosheid, angst en pijn.
Wij bidden U voor allen die denken dat sommige levens belangrijker zijn dan anderen. Voor U zijn ze dat niet.
Help ons om niet in die valkuil te trappen…

Wij bidden U voor allen die werken in de zorg,
wij bidden U voor allen die ons dierbaar zijn, 
voor allen aan wie wij nu denken…
A: Heer, ontferm U.  

Trouwe God, Vader, Zoon en Heilige Geest,
dank dat U zo dicht bij ons wilt zijn, dat U ons bij wilt staan door Uw Goede Geest.
Wij bidden U voor deze wereld en voor onszelf:
Voorbede van Augustinus:
Fluister het mij in, Heilige Geest:
Ik zal het goede denken.

Spoor me aan, Heilige Geest:
Ik zal het goede doen.

Verlok me, Heilige Geest:
Ik zal het goede zoeken.

Geef me kracht, Heilige Geest:
Ik zal het goede vasthouden.

Bescherm me, Heilige Geest:
Ik zal het goede nooit verliezen.


Om Jezus, die ons leerde bidden zeggen wij:
A: Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd
Uw Rijk kome
Uw Wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals wij vergeven onze schuldenaren
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van het kwade!
 

Slotlied 688

Zegen:
Gods zegen draagt ons door dood en doop heen naar het leven in eeuwigheid.
Gods Geest geeft ons de woorden van eeuwig leven in de mond, en de moed in ons hart om die te spreken.
Gods geliefde Zoon gaat aan onze zij, wanneer we hier vandaan gaan.

† Zo zijn we dan gezegende mensen,
in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
AmenAmenlied: 687:3