Voor eerdere diensten klik hier:


Zondag 17 na Trinitatis 12 oct 2014 in de Lutherse kerk te Gorcum.


Organist: Toon de Graaf

Orgelspel
 
Afkondigingen en aansteken van de kaarsen.


Stilte

Wij zijn hier aanwezig in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.       
Amen

Onze Hulp is in de Naam van de Heer    
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,
en laat ons weer in vrede leven.
Amen.

God hield zoveel van deze wereld, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft aan het verderf ontkomt, en eeuwig leven hebben mag.

Ons Introïtuslied  is lied NL405 

Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de grote  nood van deze wereld,
en Zijn Naam prijzen,
want Zijn barmhartigheid heeft geen einde!
Zondagsgebed:

Heer, die troont op de lofzang der engelen en der mensen, wij aanbidden Uw grootheid en loven Uw liefde. Wees in ons midden, als een vader in zijn gezin, in dit uur, en in heel ons leven.
Door Jezus Christus, onze Heer.  Amen


Lezing Oude Testament: Jesaja 25: 1 - 9 (Het Boek)
Na een profetie over de overwinning van God op al Zijn vijanden, op al de koningen der aarde, waarbij Hij koning zal zijn op de berg Sion en in Jeruzalem volgt deze lezing:
25:1 HEER, ik zal Uw Naam eren en prijzen, want U bent mijn God; U doet zulke wonderbaarlijke dingen! U hebt Uw plannen lang geleden vastgesteld en nu hebt U ze uitgevoerd, precies zoals U Zich had voorgenomen.
2. Een machtige stad hebt U veranderd in een ruïne. Van het sterkste fort hebt U slechts puinhopen laten overblijven. Het paleis van de vreemdeling hebt U doen verdwijnen. Het zal nooit worden herbouwd.
3. Daarom zullen sterke naties beven van angst voor U; meedogenloze volken gehoorzamen U en prijzen Uw Naam.
4. Maar voor de armen, o HEER, bent U een schuilplaats in de storm, een schaduw tijdens de hitte. Een toevluchtsoord tegen genadeloze mannen, die lijken op een slagregen die een aarden wal doorweekt en laat instorten.
5. Zoals een heet en droog land door wolken wordt verkoeld, zo zult U de trots van meedogenloze volken bekoelen.
6. Hier, op de berg Sion in Jeruzalem, zal de HEER van de hemelse legers een indrukwekkend feest houden voor iedereen op aarde; een prachtig feest met heerlijk voedsel, met wijn van een goed jaar en het beste vlees.
7. Dan zal Hij de schemer van hopeloosheid en de sluier van de dood, die over de volken van de aarde ligt, wegnemen;
8. Hij zal de dood voor altijd vernietigen. De HEER mijn God zal alle tranen afvegen en voor altijd de beledigingen en de spot tegen Zijn land en volk wegnemen.
De HEER heeft gesproken; Hij zal dit zeker doen!
9. Die dag zullen de mensen verklaren: "Dit is onze God, op Wie wij vertrouwden en op Wie wij wachtten. Eindelijk is Hij gekomen om ons te redden. Laat ons daarom blij zijn!"

Laten wij dan ook blij zingen omdat God Zijn beloften houdt! Lied 96a 


Epistel: 2 Corinthe 5: 11 - 19 (Het Boek)
Paulus heeft geschreven over het leven hier op aarde, en hoeveel aantrekkelijker het zou zijn het hemels kleed reeds aan te mogen trekken. Maar hoe dan ook: we moeten ééns voor Jezus' rechterstoel verschijnen en dan worden we geoordeeld op grond van wat we deden, hier en nu …
We lezen nu verder:
11 Omdat wij zo'n diep ontzag voor de Heer hebben, doen wij ons best anderen voor Hem te winnen. God weet dat wij hierin oprecht zijn en ik hoop van harte dat dat ook voor u duidelijk is.
12 Proberen wij nu onszelf weer aan te prijzen? Nee, ik reik u alleen maar de argumenten aan, waarmee u ons kunt verdedigen tegen hen, die het uiterlijk belangrijker vinden dan het innerlijk. In elk geval kunt u van ons zeggen dat wij eerlijk en oprecht zijn.
13 Als wij in vervoering zijn, is het voor God. Als wij nuchter en kalm zijn, is het voor u.
14 Wat wij ook doen, het is omdat we er door de liefde van Christus toe gedrongen worden.
15 Als wij geloven dat Christus voor ons allen gestorven is, moeten wij ook geloven dat wij (wat ons oude leven betreft) gestorven zijn.
Hij is gestorven, opdat allen die van Hem eeuwig leven kregen, niet langer voor zichzelf zullen leven, maar voor Christus, Die voor hen gestorven en weer levend geworden is.
16 Houd er dus mee op gelovigen naar hun uiterlijk te beoordelen of naar wat men over hen zegt.
Ik heb zelf de fout gemaakt zó over Christus te denken en Hem alleen als een mens te beschouwen. Maar dat is nu wel anders!
17 Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent (als het ware) opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.
18 Al dit nieuwe komt van God, Die ons door Jezus Christus bij Zichzelf heeft teruggebracht. (verzoend). Hij heeft ons opgedragen overal te vertellen dat iedereen het nu met God in orde kan maken.
19 Door Christus herstelde God Zijn relatie met de wereld; Hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, maar wiste ze uit. En wij mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen.

Tot hiertoe deze lezing, die wel heel vrij vertaalt, maar daarmee ook het wezen van de tekst uitlegt.

Psalmist: HEER, wij verdienen geen eer. Alleen Uw Naam komt alle eer toe wegens Uw goedheid, liefde en trouw! psalm 115:1 (Het Boek)   HALLELUJA!       


Ons Zondagslied 947 sluit aan bij de epistellezing, waarin we hoorden dat we los moeten laten wat niet bij Jezus hoort.

Het Heilig Evangelie staat geschreven bij: Mattheüs  22: 1 - 14.

Na de intocht in Jeruzalem is Jezus in de tempel, en Hij jaagt er de beestenbende uit die de handelaars van Gods huis hebben gemaakt. Dan wordt Hem gevraagd wie Hem het gezag heeft gegeven om dat te doen. Hij antwoordt met een aantal gelijkenissen, waarvan dit de derde is.    
Hier voor de gelijkenis van de twee zoons, waarvan de een ja zei en nee deed, en omgekeerd, en de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. Wij lezen nu:

1 Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis:

2 ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon.
3 Hij stuurde zijn dienaren eropuit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen.
4 Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: “Zeg tegen de genodigden: ‘Ik heb een feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!’”
5 Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel.
6 De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen.
7 De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen eropaf, hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken.
8 Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: “Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard genodigd te worden.
9 Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt.”
10 De dienaren gingen de straat op en brachten zo veel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd.
11 Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had,
12 en hij vroeg hem: “Vriend, hoe ben je hier binnen gekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?” De man wist niets te zeggen.
13 Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: “Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.
14 Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.”’
Zalig die het Woord van God horen en er gehoor aan geven!Credo:  In antwoord op Gods Woord willen wij samen ons geloof belijden:
Credo
In antwoord op Gods Woord willen wij samen ons geloof belijden:

Wij geloven in God - Schepper van hemel en aarde.
Heer over alle machten
Die om ons van alle macht heeft afgezien
en in Jezus de prijs heeft betaald voor onze overtredingen.
Hij die in eenvoud tot ons kwam,
werd verraden en vermoord - gekruisigd...
maar Hij overwon de dood!
Na drie dagen opgestaan ten leven
verscheen Hij aan Zijn leerlingen en vrienden.
Weer in Zijn hemels rijk terug zond Hij Zijn Geest
die ieder mens bezielen wil tot leven in de Heer.
Tot  een gemeenschap van heiligen,
door een doop, door vergeving van zonden,
tot leven in  der eeuwigheid.  Amen

Preek
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest.

Lieve zusters en broeders, vrienden en vriendinnen

Vandaag is het alweer de zeventiende zondag na Trinitatis, en zolang mogen wij ons al voeden met de nabijheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is een groot goed.
Dat zegt ons iets van de rijkdom van Gods liefde, de veelkleurigheid van Zijn genegenheid voor ons, de verschillende manieren waarop wij God mogen en kunnen ervaren in ons leven.
Sommige mensen zien God als groot en goed en warm, anderen hebben Hem alleen leren kennen als machtig, majesteitelijk, vervaarlijk, een krijger, een opperbevelhebber van het hemelse leger.

In onze lezingen zien we dat ook weer terug.
Voor de volkeren om Israël heen is Hij de Grote God die wraak neemt, en die de forten en burchten van de vreeswekkende vreemdelingen met de grond gelijk maakt.
Want de plannen die God, heel lang geleden al had gemaakt voor Zijn volk, die zullen niet gedwarsboomd blijven door volkeren die daar niets te maken hebben.

En de profeet zingt zijn God dan ook toe: 'Aanwezige, mijn God! ik zal U loven, en Uw Naam bezingen'.
Dat is warm, dat is nabij, je proeft dat die twee een verstandhouding hebben. Ze kennen elkaar.

En hoe kent de profeet zijn God? Als een veilige plek en een toevluchtsoord voor de arme en de ongelukkige, een schuilplaats in de storm, een schaduw in de hitte.

Maar tegelijkertijd is het wel de Heer van de hemelse legers die de hoogmoed en de trots van meedogenloze volkeren laat bekoelen.
Het waterkanon er op, zou je zeggen.
Of: het boordkanon, als wij denken aan de meedogenloze strijders van de Isis, die vrouwen tot aan het hoofd ingraven, en hen dan stenigen, die kinderen als slaven verkopen, nu ja, ik hoef het niet te spellen, want we hebben het allemaal wel gehoord waartoe ze in staat zijn. Hun wreedheid roept om wraak in ons gevoel!
Maar… die Heer van de hemelse strijdkrachten laat het niet bij wraak. Hij richt een feestmaal aan op Zijn eigen terrein. Op de berg Sion. Jeruzalem dus.
Een maaltijd met het beste van het beste.
Voor alle volkeren staat er. En alle naties.

En dan staat daar een zin, die al op veel manieren is vertaald. Wij lazen in de vertaling van Het Boek: Dan zal Hij de schemer van hopeloosheid en de sluier van de dood, die over de volken van de aarde ligt, wegnemen
Dat is een zin die je tot je door moet laten dringen.
De schemer van hopeloosheid en de sluier van de dood… is dat niet het gevoel dat wij krijgen als wij denken aan het geweld in deze wereld?
Aan al die momenten waarop de dingen volledig uit de hand lopen, bedoeld of onbedoeld?
Van Twin Towers tot MH17, van de Roze Lente tot Islamitische staat, van een pesterijtje op school tot de begrafenis van een leerling… van een pijntje hier en daar tot een slecht-nieuws-gesprek
Al die dingen die gebeuren, en waar je maar geen vat op krijgt…

En dan is daar die belofte, dat de Heer, die oppermachtig is, de hoogste bevelhebber van alle krachten en machten in de hemel, er iets aan gaat doen.
Hij verscheurt die sluier van de dood, Hij doorbreekt de schemer van onze hopeloosheid.

Dan, als je dat tot je door laat dingen, dan besef je het wezen van wat er gebeurt bij die maaltijd… En dat is: het ontdekken van de ander als mens. Als mens naast je. Als mens tegenover je. Op ooghoogte.
Als gelijke. Zoals in Genesis wordt gezegd van de vrouw, van Evazij kan Adam in de ogen zien.
En ze begrijpt wat zij ziet. Want zij zijn van dezelfde soort, ze zijn gelijk. Elkanders naaste.

De ander als naaste.
Dat is de belofte die hier wordt gedaan.
Als die sluier wordt weggedaan, die ons verhinderde de ander te zien als iemand van ons eigen vlees en bloed, als onze naaste, degene die ons het meest nabij is, dan betekent het dat wij ons met die naaste zullen moeten verzoenen, om werkelijk te kunnen genieten van de rijke spijzen en verrukkelijke dranken die God ons in Zijn goedheid aanbiedt.
En als dat dan gebeurt, en je kunt je haast niet voorstellen dat het niet gebeurt, dan zingen alle feestgangers: 'Dit is onze God. We hebben al zó lang op Hem gewacht, en nu is het zover!' 

Moet je je voorstellen, mensen, dat wij allemaal, allemaal samen zingen: 'Dít is nu onze God.
Wij dachten misschien dat Hij anders was, wij verwachtten verschillende dingen van Hem, maar nu weten we het, nu zien we het: Hem hebben wij al die tijd verwacht, Hij ís het, Hij is onze God!'
O, als we dat toch eens samen mochten zingen, Joden en Moslims en Christenen samen met Boeddhisten en agnosten, zon-aanbidders en God-loochenaars

En het komt, want dit is een belofte van God Zelf.

Jezus haakt bij deze belofte aan, als Hij een gelijkenis vertelt aan het eind van Zijn leven.
De geestelijke overheid vraagt Hem naar Zijn kerkelijk paspoort: Wie heeft u de autoriteit gegeven om deze dingen te doen en te zeggen?
Maar Jezus trekt hun autoriteit in twijfel, en in Zijn antwoord laat Hij geen spaan van hen heel. Onrechtvaardige pachters zijn ze, die zich met heel hun vroomheid van God in wézen niets aantrekken.
Ze zeggen 'ja, Vader', maar ze doen 'nee'.

Zij waren uitgenodigd voor het feestmaal, maar ze hadden geen goed woord over voor de Zoon en ze komen niet naar de bruiloft. Ze laten hun beurt voorbij gaan. Ze hebben hun kans gehad maar niet gegrepen. Anderen grijpen die kans wél.

Het is hier, in de gelijkenis die Jezus vertelt, niet precies hetzelfde als de grote maaltijd, hier op de berg van God, waar mensen en volkeren met elkaar worden verzoend, omdat ze elkaar in de ogen kijken, maar het is hier veel méér.
Bij de bruiloft van de Zoon worden alle mensen, goede en slechte, uitgenodigd om met Gód verzoend te worden. Kom maar binnen, zoals je bent, en dan krijg je nieuwe kleren, je wordt een nieuwe, feestelijke persoon.
In de leefwereld van Jezus staat dat omkleden voor een totale verandering. We hoorden dat al in de inleiding op 2 Corinthe 5.
Je krijgt een andere rol. Andere mogelijkheden.

Als er bijvoorbeeld staat dat je bekleed wordt met de Heilige Geest, dan is dat geen mooi rood pak met vlammende kleuren, maar dan komt de Geest van buiten naar binnen en kleurt je bestaan

Het was bij een koninklijke bruiloft niet ongewoon dat de gasten helemaal in het nieuw werden gestoken, allemaal met één thema bijvoorbeeld.
Zulke dingen deden de keizers van Rome, en nog maar een paar eeuwen geleden mocht je aan de hoven in Europa je zilveren of zelfs gouden vork, mes en lepel houden, na een koninklijk banket.

Soms gebeurt het bij zo'n feest dat er iemand tussendoor slipt, die wel de uitnodiging voor het feest aanneemt, maar niet de kleren… iemand die zich niet wil aanpassen aan het thema van het feest, maar koste wat kost zichzelf wil blijven.
Die zichzelf dus belangrijker vindt dan de Gastheer en de Zoon. Dat is echt gebrek aan respect!
Tja, je snapt dat zo iemand uit de toon valt en met harde hand verwijderd wordt.
Hij was het feest niet waard.

Jezus ként Zijn pappenheimers. Sommige mensen vinden niet, dat zij verzoening nodig hebben.
Ze vinden zichzelf goed genoeg voor God.
Hij moet het er maar mee doen.
Jezus zegt: maar daar is God te goed voor.
We hebben niet alleen te maken met een milde en genadige God, maar ook met een machtige God, die Zichzelf wel serieus neemt. Juist in Zijn liefde.

Hij neemt Zichzelf zó serieus, dat Hij niet zomaar zegt: "Nou, O.K. jullie zijn een stelletje slampampers, maar Ik houd van jullie, en dan moet het maar zo!"
Nee, Hij neemt die verzoeningserieus, dat Hij er Zijn voortbestaan voor in de waagschaal legt, Hij is bereid Zijn Zoon te offeren, Zijn toekomst.
En deze Liefde (met een hoofdletter), het offer van Christus, overwint de dood.

Liefde die dan ook wel iets van ons mag vragen.
Zoals we lazen in de epistel: Als wij geloven dat Christus voor ons allen gestorven is, moeten wij ook geloven dat wijzelf  (wat ons oude leven betreft) gestorven zijn. Hij is gestorven, opdat allen die van Hem eeuwig leven kregen, niet langer voor zichzelf zullen leven, maar voor Christus.
Dat betekent: dingen loslaten die niet bij Jezus Christus passen


En er staat ook: Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent (als het ware) opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. Al dit nieuwe komt van God

Dat sluit aan bij wat ik net al zei over de gelijkenis. En ook hier is verzoening het sleutelwoord.
Het grappige is dat het in het Grieks een aantal malen achter elkaar gebruikt wordt, vrijwel eenzelfde woord, als werkwoord of als zelfstandig naamwoord, maar dat de vertaling van Het Boek telkens een andere uitdrukking gebruikt, om dat begrip te omschrijven.
En daarmee wordt de breedte en de diepte en de hoogte van Gods gevoelens voor ons wel onderstreept
Er staat (en dat gaat niet alleen de mensen in Corinthe aan, maar ook ons allemaal, dus deze woorden zijn ook tot u en jou en mij gericht):
Al dit nieuwe komt van God, Die ons door Jezus Christus bij Zichzelf heeft teruggebracht. (verzoend 1). Hij heeft ons opgedragen overal te vertellen dat iedereen het nu met God in orde kan maken. 2

Door Christus herstelde God Zijn relatie met de wereld; 3 Hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, maar wiste ze uit. En wij mogen dit geweldige nieuws 4 aan iedereen vertellen.

Vier manieren om aan te duiden wat dat is: dat we met God verzoend worden…
We zijn door Jezus weer bij God terug gebracht, en zo kan iedereen het weer met God in orde maken.
Gods relatie met de wereld is door Jezus hersteld, en dat is geweldig nieuws, het nieuws van die verzoening, dat wij mogen doorvertellen.

Laten we maar beginnen bij het begin: soms ben je ver van God weg, ben je druk met van alles en nóg wat, en kun je je niet concentreren op je gebeden, je komt aan bijbellezen niet toe. Is dat zo erg?
Dat is erg. Ja. Want dan komt God aan ons tekort.

Maar dankzij Jezus kunnen wij het met God weer in orde maken. Wij moeten wel zelf het boetekleed aantrekken, wij moeten wel zelf zeggen: 'dit was niet goed, vergeef mij, help me alstUblieft'.
Anders zijn wij die bruiloftsgast, die zichzelf en zijn eigen kloffie wel goed genoeg vindt voor God, en zo werkt het niet. Maar àls we simpel, en uit de grond van ons hart zeggen: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden, en laat ons weer in vrede leven, dan rekent Hij ons dat tekort komen niet toe, maar dan wist Hij het uit. We hebben géén schuld meer.
En dat is natuurlijk iets dat we met elkaar moeten delen. Dàn zit je samen aan Gods maaltijd.
De maaltijd van het Lam.
Dan zien wij elkaar met Gods ogen, en dan zien wij niet een vreemde, maar een naaste.
Iemand van ons eigen vlees en bloed.

God's relatie met de wereld is in Jezus hersteld, wij mogen onze relatie met God en elkaar herstellen, als wij spreken over Gods liefde, over Jezus die van alle mensen houdt, over de oproep om te komen naar het bruiloftsmaal, voor goede en slechten, voor kleinen en groten. Oud of jong, we zijn allemaal welkom.
Gaat u mee? Alsjeblieft? Laat je met God verzoenen!
Hoe we ook zijnWat voor relatie wij ook hebben met God… we zijn h
©rtelijk welkom.
Dan kunnen wij allemaal zingen: U bent mijn, U bent onze God. Wij loven Uw Naam met vreugde!
Amen

Muziek.

Gods goedheid is groot en strekt zich uit tot alle mensen,
wij mogen daarin delen door te doen zoals Hij:
dag aan dag met vriendelijkheid en aandacht,
genade en geduld…
Nu kunnen we er, als een goed begin, gestalte aan geven in de collecte!
Na het gebed over de gaven zingen wij: 273: 1, 2 en 4, maar nu eerst de collecte!

Er wordt gecollecteerd…

Offerandegebed

Heer, U hebt Uzelf aan ons gegeven,
zo willen wij ons aan U geven:
   met hart en ziel en leven.
Aanvaard ons en onze gaven tot eer van Uw Naam,
dat Uw heiligheid erover moge stralen,
en Uw liefde er in weerspiegeld  moge worden.
Om Jezus Christus onze Heer.  Amen.


NL 273: 1, 2 en 4  

Voorbeden
Laten we danken en bidden:
Grote en machtige God, Heer der hemellegers, krachten en machten,
wij danken U, dat U onze Vader wilt zijn,
dat U ons liefhebt als een Moeder, dat U ons nabij bent als een Vriend, een Geliefde
Wij bidden U allereerst voor Uw volk, voor Israël, dat vorige week zaterdag Grote Verzoendag vierde, nu het Loofhuttenfeest, en komende vrijdag de Vreugde der Wet. Geef daar wezenlijke verzoening, Heer, allereerst met U en met elkaar, maar dan ook met de omringende volkeren, opdat zij en wij elkaar allemaal zien als geliefde schepsels van U, en leer ons dan daarnaar te handelen, om Jezus' wil.
Laat ons de Heer bidden :
Heer ontferm U!

God van liefde, wij danken U dat U deze liefde met ons wilde delen. Dat wij ervan mogen weten.
Wij bidden U voor mensen wier leven zonder liefde is, voor kinderen die opgroeien zonder warmte of veiligheid, voor mensen die worden gezien als nuttig en bruikbaar, of juist niet. Laat hen weten dat U hen op waarde schat…
Wij bidden U ook voor de slachtoffers van geweld, van natuurrampen en van de verschrikkelijke ebola.
Laat ons de Heer bidden :
Heer ontferm U!
Goede God, wij danken U dat wij hier in vrijheid bijeen mogen komen, en wij bidden U voor hen die worden vervolgd om hun geloof, of omdat ze anders zijn dan zij die hen vervolgen.
Ook voor hen bidden wij, dat zij U allemaal mogen leren kennen, en dat zij, via Uw liefde, de ander met respect en barmhartigheid mogen leren ontmoeten.
Wij danken U voor deze gemeente, de liefde, de trouw, en wij bidden U voor hen die hier vandaag niet zijn omdat ze dat niet kunnen. We bidden voor
Jobje van der Esch -Keus en voor Erna Werthwein in het Gasthuis. Ook bidden wij voor Albert Rehorst die thuis is, maar wel geschokt en onzeker; voor Marjan, en voor allen die zorg dragen voor hun naasten…
Wil ook Hendrien Bos sterken in haar verlies…
Laat ons de Heer bidden :
Heer ontferm U!

In de stilte van dit huis en van dit moment noemen wij voor U de namen die geen ander voor ons zeggen kan:

Neem ons in genade aan,
Red en behoud ons,
Want alleen U, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, komt toe prijs en lof en aanbidding te allen tijde en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.
Samen zeggen wij mét Jezus:

Onze vader, die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd. Uw rijk kome,
Uw wil geschiede,        
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwade!    

 

Ons slotlied is NL 886 Ik stel voor dat wij twee maal de Nederlandse tekst zingen, maar het Engels mag natuurlijk ook…
 

Zegen:
Gods zegen draagt ons door dood en doop heen naar het leven in eeuwigheid.
Gods Geest geeft ons de woorden van eeuwig leven in de mond, en de moed in ons hart om die te spreken.
Gods geliefde Zoon gaat aan onze zij, wanneer we hier vandaan gaan.

† Zo zijn we dan gezegende mensen,
in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amenlied
425