terug naar eerste blad van haselen
Dienst op 13-1-2008 in de Lutherse kerk te Heusden Putterstraat 52

Organist: Hans van Rossum
Voorbereiding                 
(Paaskaars brandt al bij aanvang van de dienst)

Orgelspel

Introïtus: Binnenkomst dienstdoend ouderling, diaken en predikant

Mededelingen en welkom door de ouderling. Hij eindigt met: Na het aansteken van de altaarkaarsen zingen wij gezang 378 
 
Ouderling steekt de beide kaarsen op tafel aan en geeft de voorganger een hand.

Gemeente gaat staan

Introïtuslied: gezang 378 a,m,v,a,m,v,a,a  = Lied 214


Wij zijn samengekomen in de naam van de Vader, de      Zoon en de Heilige Geest
Amen

Moment van Stilte

Bemoediging:
Onze Hulp is in de naam van de Heer
Die Hemel en aarde gemaakt heeft

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren

Gemeente gaat zitten

Verootmoediging:
Wij vragen u Heer, vergeef ons al wat wij misdeden.
En laat ons weer in vrede leven.  
Amen

Ontferming en Genadeverkondiging
Laat ons de Heer om ontferming aanroepen, want Zijn barmhartigheid kent geen grenzen.


Zo lief had God deze wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft aan het verderf ontkomt, en eeuwig leven hebben mag!

Dienst van het Woord

Gebed: Heer, die ons noodt tot het luisteren naar Uw Woord, wil in ons midden zijn met Uw Geest die inzicht en leven geeft, door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

Lezing uit het Oude Testament Jesaja 42: 1 – 9 nbv
GodZelf is hier aan het woord. Hij introduceert Zijn dienaar bij uitstek. En dat is allereerst Israël, het volk Gods, Israël, voorzover het voldoet aan dat beeld dat de Heer hééft van Zijn dienaar. Daarna, in de tijd, is het Jezus, deel van dat volk, en vertegenwoordiger van heel de mensheid. Hij is degene die ten volle voldoet aan dat beeld. En daarna komen Zij die Hem daarin volgen. Ook mensen als wij, uit de andere volken. We lezen hoe God zegt:

1  Hier is Mijn dienaar, Hem zal Ik steunen,
Hij is Mijn uitverkorene, in Hem vind Ik vreugde,
Ik heb Hem met Mijn Geest vervuld.
Hij zal alle volken het recht doen kennen.
2  Hij schreeuwt niet, Hij verheft Zijn stem niet,
Hij roept niet luidkeels in het openbaar;
3  het geknakte riet breekt Hij niet af,
de kwijnende vlam zal Hij niet doven.
Het recht zal Hij zuiver doen kennen.
4  Ongebroken en vol vuur
zal Hij het recht op aarde vestigen;
de eilanden zien naar Zijn onderricht uit.

5  Dit zegt God, de HEER,
die de hemel heeft geschapen en uitgespannen,
die de aarde heeft uitgehamerd
met alles wat zij voortbrengt,
die de mensen op aarde levensadem geeft,
en levensgeest aan allen die daar verkeren:
6  In gerechtigheid heb Ik, de HEER, Jou geroepen.
Ik zal Je bij de hand nemen en Je behoeden,
Ik neem Je in dienst voor Mijn verbond met de mensen
en maak Je tot een licht voor alle volken,
7  om blinden de ogen te openen,
om gevangenen te bevrijden uit de kerker,
wie in het duister zitten uit de gevangenis.
8  Ik ben de HEER, dat is Mijn Naam.
Ik deel Mijn majesteit niet met een ander,
noch de lof die Mij toekomt met een beeld.
9  Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld
en Ik kondig jullie nieuwe dingen aan,
nog voor ze ontkiemen zal Ik ze openbaren.

De psalmist roept dan ook tot ons: Juich de Heer toe, heel de aarde, dien de Heer met vreugde (ps 100:1-2a)   Halleluja

Epistellezing  1 Johannes 4: 7-16
Hier gaat het er over hoe we in een geest van oprechte liefde met elkaar en met God om moeten gaan en zo Gods gebod en diepste wens vervullen. We lezen:
7.  Geliefden, laten we elkaar liefhebben, want de liefde is uit God, en ieder die liefheeft is uit God geboren, en kent God.
8.  Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. 

9.  Hierin is Gods liefde voor ons duidelijk aan het licht gekomen, dat God Zijn enige Zoon er op uit gestuurd heeft naar de wereld, opdat we dank zij Hem zouden léven!
10. Hierin bestaat de liefdeNiet dat wij van God hielden, maar dat Hijzelf van ons hield, en Zijn Zoon er op uitstuurde als zoenoffer voor onze zonden.

11. Geliefden, als God ons op die manier liefhad, dan zijn ook wij wel verplicht elkaar lief te hebben.

12. Niemand heeft ooit God gezien; wanneer we elkaar liefhebben blijft God in ons en is Zijn liefde voor ons tot een hoogtepunt gekomen.
13. Hierin weten we dat we in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft.

14. Ja, wij hebben het gezien en zijn er getuige van dat de Vader de Zoon erop uitgestuurd heeft als Bevrijder van de wereld.
15. Want mocht iemand in overeenstemming met het geloof belijden dat Jezus de Zoon van God is, dan blijft God in hem / haar, en hij / zij in God.

16. En wij hebben de liefde die God voor ons heeft, leren kennen en vertrouwen. God is liefde, en wie blijft in de liefde, blijft in God en God in haar /hem.

Gezang 164 = Lied 519

Gemeente gaat staan

Evangelielezing: Mattheüs 3: 13 – 17 nbv
Hiervoor horen we over Johannes, een profeet, en achterneef van de Heer, die de mensen oproept: Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’
13 Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden.
14 Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door U gedoopt moeten worden, en dan komt U naar mij?’
15 Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde Johannes ermee in.
16 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde.
17 En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’

Zalig die het Woord van God horen en er gehoor aan geven!
Allen: (gezongen):

Gemeente gaat zitten

Laten we God dan danken voor Zijn woorden met het zingen van een loflied: Gezang 169: 1,5,6 = Lied 654


Preek
GENADE ZIJ U EN VREDE VAN GOD ONZE VADER EN VAN JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER,
DOOR DE HEILIGE GEEST.

Lieve zusters en broeders in de Heer Jezus.

We hebben net de kersttijd achter de rug, en in die tijd hangt er bij mij meestal ergens een plakkertje met: Jesus is the Reason of the Season. Jezus is de grondslag van de feesttijd of: de reden voor het feest. Het is al oud, het plakt niet zo goed meer, dus dit jaar lag het meer op de grond dan ergens anders, maar daar gaat het nu even niet om. Wel om: Jesus is the Reason of the Season.
Was Jezus niet gekomen, dan hadden we niets te vieren gehad. De Kersttijd loopt tot en met Driekoningen, als je alleen kijkt naar het verhaal van het Kerstkind, maar tot en met Epiphanie, als je de kersttijd betrekt op het heil van de mens in alle eeuwen. Epiphanie, u weet dat wel, is: de verschijning ten troon van de nieuwe koning. En dat betekent hier: de aankondiging van het zichtbaar aanbreken van Gods koninkrijk op heel de aarde. Daar heeft vanouds dan ook het accent gelegen in de kerk. En nog viert heel de Orthodoxe wereld niet het Kerstfeest op 25 december, maar men viert Epiphanie, op 6 januari. Het Kerstfeest is een uitvinding van na de overwinning van keizer Constantijn, (312) waarbij deze het Christendom erkende. In 354 werd namelijk bij pauselijk decreet in Rome 25 december als de officiële geboortedag van Christus afgekondigd. Dat was een politiek gebeuren, maar het kwam niet uit de lucht vallen. Na het jaar 200 was men hier en daar langzamerhand begonnen na te denken over de geboortedag van de Heer. Dat resulteerde in een heel scala van diverse data, ondermeer door de verschillen in zonne- en maanmaanden tussen het Westen en het Oosten. Aangezien de Paus van Rome alleen in eigen ogen belangrijker was dan de andere Patriarchen van de oude wereld, hadden die daar geen boodschap aan, en bleef de meerderheid Epiphanie vieren als belangrijkste feest. (Een klein stukje geschiedenis, daar valt natuurlijk veel meer over te vertellen, maar niet nu.)
Vandaag bevinden we ons precies een week na Epiphanie. Op de achtste dag van Epiphanie. En de achtste dag is altijd de dag van het nieuwe begin, de nieuwe schepping

Over een heel nieuw koningschap hebben we het dus vandaag.
Gods Koningschap onder de mensen. Zichtbaar en tastbaar in Jezus.

En hoe begint Jezus Zijn koningschap?
Door Zich net als alle andere mensen die van goede wil zijn en God serieus willen nemen, door Johannes te laten dopen.

Wij zijn geneigd om daar de wenkbrauwen wat bij op te halen, want voor ons is bij de doop het accent wel erg komen liggen op zonde en vergeving. Op het afwassen van de erfzonde, en het nieuwe begin als herschapen mensen. Dat heeft Jezus voor ons gevoel niet nodig.

Maar dat was ook maar één aspect van de doop in de Jordaan, zoals Jezus’ tijdgenoten die hebben ervaren, áls zij die erfzonde al in het vizier hadden.
Voor hen zal de doop allereerst een belangrijk gebaar geweest zijn. Een openbaar getuigenis van hun voornemen te breken met de oude manier van leven, en om ernst te maken met God en diens koningschap. Het is een verbintenis. 
We kunnen dat vergelijken met mensen die op TV beloven te stoppen met roken. Ook dat is erg openbaar. En je zit er dan wel aan vast. Of met jongeren die in het openbaar beloven om tot hun huwelijk af te zien van sex.
Je ziet het in de wereld van de bijbel vaker dat mensen een gelofte doen. Dikwijls gaat dat vergezeld van een uiterlijk teken, zoals het afknippen van het haar, (Handelingen 21) totdat de belofte vervuld is. En omdat de mens zwak is, en wel eens iets belooft wat zij of hij niet waar kan maken, kent de synagoge ook het gebed om vergeving voor de niet vervulde beloften, dat gebeden wordt bij de grote Verzoendag en dus voor het nieuwe jaar: Kol Nidrei, alle geloften. Een paar jaar geleden hebben we de muziek hier gedraaid met Oudjaar.
Zo heeft de doop een aspect van openbare belijdenis.

Die doop door Johannes, die oproep om ernst te maken met het koningschap van God, om tot inkeer te komen, was een grote beweging, die het hele land in zijn greep had, en ook daarbuiten opgang maakte. We lezen in Handelingen 18 hoe een zekere Apollos uit Alexandrië naar Efeze kwam, die wel van Jezus had gehoord, maar niets wist van een doop op Diens Naam. Hij kende alleen de doop van Johannes. Maar díe was voor hem, en vele anderen, dan ook de voorbereiding geweest voor de weg van Jezus. Omdat de leefwijze van Jezus paste bij de leefwijze waartoe Johannes opriep.
Leef met het oog op Gods koninkrijk. Dat is aanstaande!
Daar gaat het hier om.
En daar komt Jezus. Hij staat daar op Zijn beurt te wachten, netjes in de rij met de anderen, om ook gedoopt te worden. Om er van te getuigen dat Hij God serieus neemt, en Gods geboden wil vervullen, Gods leefwijze wil volgen, zoals die is vastgelegd in de tien leefregels voor Israël en de wereld.

Hij zal het inderdaad niet nodig gehad hebben om een zondig verleden af te zweren, zoals sommigen, omdat de oriëntatie van hun leven tot dan toe niet gericht was op dat koningschap van God.  Dat van Jezus wel.
Maar Jezus staat nu op een kruispunt in Zijn leven.
Er gaan wel dingen grondig veranderen, want vanaf dit moment is héél Zijn bestaan gericht op het dienen van God.
Tot nu toe is Hij een maatschappelijk wezen geweest als alle andere burgers van Israël. Hij heeft gewerkt, heeft in Zijn vrije tijd gestudeerd op de woorden van God, Hij heeft gedaan wat er van een vrome Jood verwacht mocht worden. Hij heeft de leeftijd om grootvader te zijn, en Hij heeft wellicht Zijn spaargeld opgenomen om de wereld in te gaan.
Dat klinkt voor ons een beetje bizar voor een man van net in de dertig, maar als je met 12 – 15 jaar oud genoeg bent om religieus volwassen genoemd te worden, en om te trouwen, dan kun je met je dertigste je kleinkinderen verwachten. Mensen werden gemiddeld niet oud. Misschien was de gemiddelde levensverwachting in Jezus’ dagen 40 jaar, als je sterk was 60-70, als je héél erg sterk was 80, lezen we in de psalm.
Jezus is met pensioen gegaan, kunnen we stellen.
Hij heeft sociaal gezien Zijn plicht gedaan, en kan nu gaan doen waar Zijn hart Hem toe roept: Zich helemaal wijden aan de dienst aan God.
Nu, u kunt u voorstellen, dat je dan behoefte hebt aan een gebaar. Je wilt laten zien dat je ergens voor staat. Ook voor jezelf.

En dan is daar het moment van de doop.
Een ernstig moment.
Johannes herkent Jezus, en weet dat hij de Gezalfde Gods voor zich heeft: de Messias. Wat moet hij hiermee? Hij is met de situatie verlegen. Ik moet door Jou gedoopt worden, want Jij staat dichter bij God dan ik, denkt hij...
En moet Jezus wel gedoopt worden? Waarom heeft God niet gezorgd dat hij een hoorn met zalf bij zich had die ochtend? Dat zou toch veel gepaster zijn? De Messias, de Christus in het Grieks, is toch de Gezalfde? Hoe – hoe moet dat?
Doe nu maar gewoon, zegt Jezus.
En Johannes neemt Jezus bij de hand, en dompelt Hem onder water. Ongetwijfeld zal hij er een gebed bij hebben uitgesproken. Een gebed om ontferming.
Hosanna, ontferm U toch over Hem die komt in de Naam van God.
En dan gebeurt er iets wonderlijks.
 De hemel gaat open, en Jezus hoort en ziet de bevestiging van Zijn roeping.
Mattheüs schrijft:
Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde.
17 En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.

Jezus wordt gezalfd met de Heilige Geest. In feite is de zalfolie in het hele Oude Testament alleen maar een teken van die Geest. 
El Greco
(Domenikos Theotokopoulos (Δομήνικος Θεοτοκόπουλος)) heeft dit tafereel een paar maal geschilderd.
Het ene schilderij dat ik ken bevindt zich in het Prado, het andere in de kathedraal in Toledo. De duif lijkt steeds de verbinding te vormen tussen Vader en Zoon. Op het schilderij in het Prado houden engelen een rode mantel klaar boven het hoofd van Jezus, terwijl Johannes Hem doopt met een doopschelp, zoals in die tijd gebruikelijk, en Hem dus niet onderdompelt in de Jordaan. Die rode mantel staat voor de werking van de Heilige Geest, en verwijst in feite naar de geboorte van de kerk.
Op het schilderij in Toledo is er nog steeds die mantel, nu een beetje links achter de Heer, maar voor Hem staat een jongeling in datzelfde rood, die Hem een wit kleed voorhoudt.
Op het eerste schilderij kijkt God de Vader direct naar beneden, je ziet Hem als het ware spreken, in het tweede geval kijkt Hij een beetje weg, en lijkt Hij het contact te laten leggen door de Geest, die met de duif en de twee rode vlakken van mantels als het ware de Heer inpakt in een driehoek van Geest.
Waarom ga ik hier zo uitgebreid op in? Omdat ook de evangeliën subtiele verschillen hebben in de vertelling van het ene gebeuren. Mattheüs schrijft: de hemel opende zich voor Hem. Alsof alleen Jezus dit kan zien. Ook in Marcus ziet Jezus de hemel openscheuren, en de Geest als een duif neerdalen. Alsof alleen Hij het kon opmerken. Lucas beschrijft het als een feit dat algemeen waarneembaar was, en in Johannes is het de Doper, die de duif ziet, en dan weet dat hier Degene is die doopt met de Heilige Geest.

Wat voor Jezus een privé-moment van bevestiging lijkt, heeft kennelijk een uitstraling voor heel de wereld.

En dan die Stemjij bent Mijn geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugdeGods stem.
Met een positieve boodschap, toch?

Ja, maar Jezus zal er ook direct het verhaal van Abraham in herkennen, die met zijn zoon, zijn enige, geliefde zoon, op weg gaat om te offeren. Het Hebreeuwse woord voor geliefde dat daar gebruikt is, betekent ook: enige.
Jij bent Mijn enige Zoon hoort Jezus.
En je moet op weg naar je dood.
Dat klinkt er in mee, voor Hem.
Dat is wel even slikken. Ook als je al dertig bent, en misschien nog maar een paar jaar hebt, menselijkerwijs.
Jezus weet dat het Zijn roeping is, een roeping die ook omschreven staat in Jesaja 42. Een roeping waar Hij niet prat op gaat, en waar Hij niet tegen protesteert.
Een roeping die uiteindelijk licht in de duisternis zal brengen voor hen blinden, maar vooral voor hen die gebonden zijn, gevangen zijn, vast zitten, voor hen die niet vrij zijn om hun eigen beslissingen te nemen en daar bij te blijvenEen roeping die ook voor onze oren is bestemd…
Kijk, daar gaat het Lam Gods, zal Johannes de volgende dag over Jezus tegen zijn eigen leerlingen zeggen.
En die gaan dan meteen naar Jezus toe, want dáár moeten ze zijn, weten ze.

En wij?
Weten wij wel waar we wezen willen?
Zeggen wij: ja, we bekeren ons, we gaan er iets aan doen, we laten ons dopen door Johannes, we gaan anders en beter leven! of volgen we Jezus door een leven in liefde die zichzelf wegschenkt, die zichzelf niet zoekt?
Want pas in díe liefde is God ons heel nabij.

Waar de mens gericht is op de ander, en niet op zichzelf, daar is ruimte voor God in ons leven. Daar kan God wonen, werkelijk Zichzelf wezen, ook in het mensenbestaan. God is in Jezus gekomen om te dienen. Dat is het hoogtepunt en het wezen van Gods liefde voor ons, en Hij nodigt ons uit om Hem daarin te volgen, om daarin mee te gaan. Om er van te getuigen.
Dat vooral.
De lezing uit 1 Johannes 4 is een manifest van de liefde. We zouden het moeten copiëren en ergens opplakken, of bij ons dragen, zodat we er steeds weer, altijd en overal naar kunnen kijken. Het is de kern van Gods koningschap: die liefde die geeft, die zorgt, die dient.
Die liefde, die het niet gaat om zichzelf, ook niet om  het eigen zieleheil, maar die het gaat om de ander. Dat koningschap wordt beleden en erkend met Epiphanie.
Laten we ons aan dat koningschap dan ook onderwerpen, en onderdanen zijn van die Koning van vrede en liefde. Ieder op onze eigen manier.
Dan zal de wereld steeds beter worden.
Ook hier, in Heusden en omstreken. Overal waar we leven en waar we samenkomen. En Jezus is dan de reden van al dat feestelijk samenzijn. Dan is het leven goed.
Amen.

Orgelspel

Antwoordlied: Gezang 375: 1,5,6,7 O, mijn ziele, looft de Here


Dienst van Gebeden en Gaven
Laten we opstaan en ons geloof belijden met onze broeders en zusters uit Indonesië.

Geloofsbelijdenis (Uit Indonesië)

Ik geloof in God die Liefde is,
En die de aarde
heeft toevertrouwd aan alle mensen
Ik geloof in Jezus Christus
Die gekomen is
Om ons heel te maken
En ons te bevrijden
Van alle onderdrukking.

                     Ik geloof in de Geest van God
                     Die werkt in en door allen
                     Die zich toekeren naar de waarheid.
                     Ik geloof in een gemeenschap van gelovigen
                     Die geroepen is tot dienst aan alle mensen.

Ik geloof in de belofte van God,
Dat hij uiteindelijk zal vernietigen
De macht van de zonde
In ons allen
En dat Hij op zal richten
Het rijk van gerechtigheid en vrede
Voor heel de mensheid.
Amen.

Inzameling van de gaven

Alles wat wij hebben , hebben wij van God gekregen,
om  door  te geven, om met velen te delen
     en er zo van te genieten.
Ook nu en hier kunnen we gestalte geven aan dat delen: allereest in de collecte

Dankgebed en smeking over de gaven
Heer God, wat wij hebben verdiend, wat wij hebben gekregen, is uit Uw genade.
Daarom kunt U er over beschikken, zoals U kunt beschikken over onze tijd, liefde en aandacht.
Wijs ons de weg. Om Jezus’ wil… Amen.

Voorbeden
Lieve God, wij danken U voor Uw grote liefde, die ons bestaan wilde delen, die ons wilde begrijpen van binnenuit en vanuit de ervaringen die wij als mensen ondergaan. Wij bidden U om Uw Heilige Geest en Haar gaven, opdat wij telkens weer, en telkens meer in staat zullen zijn om Jezus te volgen op de ware weg ten leven. Zo bidden wij U:
Heer ontferm u

Machtige God, wij danken U dat U ons telkens weer toont hoe macht moet worden gebruikt. Wij bidden U voor alle machtigen, verantwoordelijken, leiders van kerk en maatschappij, en ook voor onze eigen regering, koningin en synoden, om de leiding van Uw Heilige Geest en al Haar gaven. Maar ook voor ons zelf, waar ons handelen gevolgen heeft voor anderen, waar ons leefpatroon, ons kopen en consumeren, grote consequenties kan hebben voor mensen dichtbij en verweg, consequenties die wij dikwijls niet goed kunnen overzien, daar bidden we om Uw leiding in alle dingen.
Zo zingen we:
 
Lieve God, wij danken U voor deze wereld, die U ons ter beschikking hebt gesteld, opdat heel Uw schepping daar in vrede en veiligheid samen mag leven
Wij bidden U: help ons verantwoordelijk daarmee om te gaan, opdat onze kinderen en kindskinderen met dankbaarheid aan ons mogen denken, en zonder verwijten, en opdat U ons bij de eindafrekening op de schouder kunt kloppen, omdat we deden wat U van ons mocht verwachten. Help ons daarbij, zo bidden wij:

Voor onze zieken, voor allen die ons ter harte gaan, voor de dingen die wij niet onder woorden kunnen brengen, vragen wij de Geest om Zelf ons gebed te zijn… (Stil gebed)

En wij aanbidden en loven en smeken U zoals onze Heer Jezus het ons heeft geleerd:
Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden,
Laat Uw koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
doxologie3
Gemeente staat op
Slotlied gezang 479 = lied 978

Uitzending en Zegen
De Heer schenke ons als wij vanhier gaan
de
behoedzaamheid van Zijn handen,
de
goedheid van Zijn ogen,
de
glimlach van Zijn mond,
de
vastheid van Zijn stappen,
de
vrede van Zijn woorden,
de
warmte van Zijn hart,
het
vuur van Zijn Geest,
de vreugdevolle
geheimenis van Zijn aanwezigheid
opdat wij Zijn koningschap handen en voeten geven.

Laten we dan zo gaan naar onze plaats in het bestaan: 
De Heer van dood en leven,
de Moeder vol barmhartigheid,
schenkt ons allen overvloedig genade en liefde,
om Christus’ sterven en opstanding.
In Zijn dood sterft onze dood,
in Zijn Geest mogen wij verder leven,
nu en altijd.
Amen.

En dan is er altijd wel ergens koffiedrinken...