Voor eerdere diensten klik hier:

Zondag 11 na Trinitatis 15 augustus 2021 in de Lutherse kerk te Leerdam 


Organist: Ina Mostert-Meydam Voorzang: Jakkenanna en Willem van Eijk - van Dijk

Voorbereiding

Stilte

Klokgelui

Orgelspel : Partita “Was Gott tut, das ist wohlgetan” van Pachelbel

Afkondigingen en aansteken van de kaarsen.

Votum (oproep)
Wij zijn hier aanwezig in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Amen

Adiutorium (bemoediging)
Onze Hulp is in de Naam van de Heer   
die hemel en aarde gemaakt heeft.      
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet loslaat het werk van Zijn handen.

Heer vergeef ons al wat wij mis-deden.

En laat ons weer in vrede leven.
Amen.

Zo lief had God deze wereld, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft aan het verderf ontkomt, en eeuwig leven hebben mag!

Introïtus
Antifoon De Antifoon voor deze zondag wordt gezongen:  
ps. 68:36 (Willem)
 
En de psalm zeggen wij samen:
Staat God óp, dan stuiven Zijn vijanden uiteen,
Zijn haters vluchten als Hij verschijnt.
Maar de rechtvaardigen verblijden zich, zij juichen als God verschijnt, uitgelaten van vreugde.
Geprezen zij de Heer dag aan dag,
deze God draagt ons en redt ons.
(Ps. 68:2, 4, 20
Nogmaals de Antifoon: (Willem)

Allen: 

Kyrië en Gloria
Laten we de Heer aanroepen om ontferming met de nood van deze wereld,  die is groot - groter dan wij aankunnen - maar Hij is er bij, dus laten wij Zijn Naam prijzen,  omdat wij weten dat er aan Zijn barmhartigheid geen einde komt!  

Dienst van het Woord
Salutatio (groet)


  Zondagsgebed
Grote God
, dank dat wij mogen weten dat U sterker bent dan alles wat ons van U kan afhouden.
Sterk ons geloof en ons vertrouwen,
open ons hart voor Uw beloften,
Uw Woord en Uw Liefde,
door Jezus Christus, onze Heer,
nu en alle dagen van ons leven.
Amen

Lezing : Jesaja 35: 1 – 10
Jesaja 35 vormt samen met hoofdstuk 34 in feite het einde van de geschriften van de oorspronkelijke profeet Jesaja. In 36-39 zijn er nog verhalen over zijn levensloop, maar die zijn waarschijnlijk later toegevoegd. Hier kijkt Jesaja vooruit naar de eindtijd, de tijd van eenmaal, als Gods koninkrijk aan breekt, als Gods wil op aarde geschiedt zoals in de hemel...
Dan wordt de wereld eindelijk zoals die is bedoeld....

Een belofte, die ons moed mag inspreken, maar ons ook aanspoort zelf iets te doen met die moed.
We lezen in hoofdstuk 35 het lied van de toekomst:


1. Feest zullen ze samen vieren, de wildernis en de woestijn, ja, de dorre vlakte is dolblij, en bloeit volop met kleine hyacinten.
2. Volop zal ze bloeien, dolblij is ze, alleen maar uitgelatenheid en zingen (klinkt er); de glorie van de Libanon wordt haar gegeven als luister, de Karmel en de Sharon, díe zullen de glorie van de Aanwezige zien, de luister van onze God.

3. De slappe handen moeten zich spannen, en de wankele knieën moeten sterk staan.
4. Zeg tegen het hazenhart: Wees sterk, wees niet bang! Kijk toch, jullie God komt met wraak, met goddelijke vergelding; Hij komt jullie bevrijden.
5. Dan gaan de ogen open van de blinden, en de oren van de doven.
6. Dan springt als een hert de lamme, dan schreeuwt van vreugde de tong zonder taal, wanneer de wateren de wildernis doorsnijden en stromen de woestijn...
7. Het Fata Morgana wordt een moeras, het dorstige land wordt rijk aan waterbronnen; op de plek van het slangennest (komt) een lusthof met riet en papyrus.

8. Daar zal een snelweg zijn opgehoogd, en Heilige Weg zal die worden genoemd, daarover gaat geen onreine figuur, (die gaat zijn eigen weg), en dwazen dwalen er níet op rond.
9. Daar zal geen leeuw te vinden zijn, ja, roofdieren komen er niet op terecht, ze worden er niet aangetroffen, maar zij die zijn vrijgekocht wandelen (daar). 
10. Zij die door de Aanwezige zijn losgekocht keren terug en gaan naar Sion, onder vreugdekreten en levenslang blij.
Op hun hoofd vreugde en blijdschap, als ze ontvluchten aan rampen en zuchten...

We zingen over die tijd: ‘Wie in Gods schaduw wonen wil…

Gradualepsalm: Uit Tegen Het Duister  42
1 voorzang 2 allen 3 voorzang

A: En door de vleugels van Zijn trouw
ben jij gedekt. Zo redt Hij jou
van dreigend donker, van de plaag
die overdag een mens belaagt.
Hij, die Zijn engelen beval
jou te behoeden overal,
Hij houdt je staande in het spoor
en draagt je zelf het donker door.

V: Zoals Hij zelf gesproken heeft:
'Vertrouwen is niet tevergeefs.
Een antwoord ben Ik voor wie roept,
een onderdak voor wie Mij zoekt.
Ik houd je hoog een leven lang,
verjaag de schimmen van je angst.
Jou heb ik vrijheid toegedicht.
Mijn vrede vult je dag met licht!'

(tekst: Sytze de Vries, melodie: Willem Vogel)

Epistellezing: Efeziërs 5: 15 – 20
De gemeente is bekeerd, en mag nu leven in de Geest van Jezus, zonder om te kijken naar het duister dat achter hen ligt, en zonder in hun oude gewoonten te vervallen. ‘Ontwaak, jij die slaapt en sta op uit de dood, en Christus zal over je lichten’, dat is een geliefd  kerklied om mee verder te leven. Dan lezen we:
15 Let er dan nauwkeurig op hóé jullie je levenspad aflegt: niet als onwijzen, maar als wijzen,
16 waarbij je het beste maakt van de tijd, (die God je geeft) want het zijn kwade dagen!
17 Wees daarom niet onverstandig, maar zorg dat je een helder inzicht hebt in wat God wil.
18 En laat je niet vollopen met wijn, waar je een dronkenlap van wordt, maar laat je vol worden van de Geest,

19 en spreek daarbij onder elkaar met (aanhalingen van) psalmen en hymnen en geestelijke liederen, en zingt en psalmodieert in jullie harten voor de Heer,
20 en zeg God de Vader altijd voor alles dank in de Naam van onze Heer Jezus Christus

Psalmwoord: ‘Loof de Heer, roep luid Zijn Naam, maak Zijn daden bekend onder de volken’. (Ps. 105:1) Halleluja!


Lied: 700 1 en 2 voorzang, 3: allen. 


Soms een wolk die gul wil geven
schaduw op geblakerd land,
soms een zon die, hoogverheven,
zindert op het mulle zand;
bron van lachend, levend water,
bedding, beek, rivier, fontein,
stroom van heil- maar even later
opgedroogd en weer woestijn.


A. Als een woord dat weg wil wijzen,
richting geeft en ruimte biedt,
als een brood, een vast spijze,
soms, soms even - soms ook niet.
Soms, soms lijkt geen wind te waaien,
alles tevergeefs geweest
totdat weer in lichterlaaie
vonkt en vlamt: het vuur, de Geest!

Allen gaan staan

Het Heilig Evangelie staat geschreven bij: Lucas 18: 9-14
Jezus spreekt over het bidden, en dat je daarbij niet de moed mag verliezen. Hij vertelt ze eerst de gelijkenis van de weduwe, die de rechter zó op zijn huid zat, dat hij haar uiteindelijk haar recht maar verschafte om van haar af te zijn. Dan gaat Hij verder:

9. Hij vertelde ook nog, met het oog op sommigen die er van overtuigd waren dat ze rechtvaardigen zijn, en die neerkijken op de anderen, de volgende gelijkenis:

10. Twee mannen klommen op naar de tempel om te gaan bidden, de één een Farizeeër, en de ander een ontvanger der directe belastingen.

11. Terwijl de Farizeeër zich breed maakte, bad hij bij zichzelf: ‘O God, ik zeg U dank, dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook zoals die belastingontvanger!
12. Ik vast tweemaal per week, ik geef tien procent van alles wat ik binnen krijg!’

13. Maar de ontvanger van de belastingen die helemaal achteraf stond, wilde zelfs de ogen niet opslaan naar de hemel, maar hij sloeg zich op de borst, terwijl hij zei: ‘O God, vergeef mij, zondaar!’


14. Ik zeg U: díe ging, in tegenstelling tot de ander,  gerechtvaardigd weg naar zijn huis; want iedereen die zichzelf op een verhoog zet zal van zijn voetstuk gehaald worden, maar wie een stap omlaag zet, die zal op een verhoog gezet worden!
Zalig die het Woord van God horen en er gehoor aan geven!


Credo
In antwoord op Gods woord willen wij ons geloof belijden door samen te zeggen:
Ik geloof in God,
       die wilde dat de wereld goed was,
       die mensen en dieren maakte,
       planten en bomen,
       vogels en vissen,    
en er van hield.

Ik geloof in God,
       die als een Vader zorgen wil,
       die als een Moeder ons omringt.

Ik geloof in Jezus -
       in wie Gods Liefde mens werd,
               om ons lot te delen
               ons leven, onze dood,
       die dwars door alles heen
       vast hield aan Zijn Vader -
en angst en dood overwon -
stervend aan het kruis.

Hij ging door de hel,
maar stond óp tot nieuw leven:
       de derde dag.

Ik geloof in de Geest
die Jezus ons zond,
       om ons dichter dan ooit
       bij God te doen zijn.
       Zij bidt en zingt en dankt in ons;
       geeft ons nieuw leven,
in eeuwigheid.

Daarom durven wij geloven
in goedheid, gerechtigheid, trouw....
... in Liefde en toekomst
zelfs voorbij de dood....
... in een kerk, waar mensen zijn
       als één lichaam, dat bestuurd wordt
               door Jezus, ons Hoofd....
... in één doop, die mensen nieuw maakt...
... in vergeving, in genade en hoop -
voor gewone mensen zoals wij.
Amen.


Allen gaan zitten.
29
Preek
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest.

Lieve gemeente, geliefde kinderen van God!

Goed en slecht lijken de sleutelwoorden vandaag.
De
goede mensen, zij die God willen dienen, mogen op de snelweg richting Zijn nabijheid gaan, maar wie dom is, wie niet weet of niet eens wíl weten, die verdwaalt in haar of zijn eigenwijsheid.
En die heeft als gezelschap de wilde dieren die een aanslag op je leven zijn.
Maar zover ís het nog niet, als
Jesaja namens de Aanwezige spreekt. Het is ergens tussen 750 en 700 voor Christus. In deze periode worden Israël en Juda bedreigd door het grote Assyrië, dat ten Noorden en Oosten van hen ligt. In Irak en Iran, ongeveer.
In plaats van te regeren in
geloof en vertrouwen op de Heer, die via profeten als Jesaja en anderen Zijn wil duidelijk laat weten, pappen de koningen aan met andere volkeren, en andere goden. Dat leidt op den lange duur tot de Babylonische ballingschap.
De lange duur.
God geeft Zijn mensen minstens 150 jaar de tijd om de juiste keuzes te maken, heel wat meer tijd dan wij nu hebben, in deze klimaatcrisis. Maar dat héél even ter zijde.
De Babylonische ballingschap begon met de deportatie na de inname van
Jeruzalem in 597 v. Chr. door de Babyloniërs
(onder Nebukadnezar II), en werd gevolgd door een tweede deportatie na de verwoesting van de tempel van Jeruzalem in 587 v.Chr. (Het is altijd een beetje lastig rekenen met die getallen vóór Christus. Ik denk dan -597 en -587. Dan werkt Jesaja tussen -750 en -700 v C.)
Die precieze getallen zijn ook niet zo belangrijk, als we maar weten dat de situatie adembenemend benauwend is, want ook op dat moment bedreigt de grote vijand hen. De taliban aan de poorten!
Maar
Jesaja herinnert het volk indirect aan de zware tocht door de woestijn, al eeuwen geleden, de woestijn waarin je soms in de verte water leek te zien, maar dat was schijn, het was een luchtspiegeling, een Fata Morgana … als je er dichtbij kwam, was het even dor en droog als de plek waar je éérst was. Maar de Aanwezige was er bij in de woestijn, en Hij hielp.

Jesaja belooft: als die dag komt waarop Gods beloften waar zullen zijn, dan zal het in de woestijn zo nat zijn als in een moeras! Echt waar.

Af en toe kunnen wij nu gewoon in de supermarkt fruit kopen dat uit de Sharonvallei komt. Dus!

Zelfs als het ergste gebeurt en ze hun vaderland moeten verlaten, zúllen ze terugkomen, gekroond met vreugde en blijdschap! Een prachtig perspectief. Maar daar moeten ze het niet op aan laten komen! Dat is zonde
Ze moeten nú kiezen voor
God, voor hún God.

Helaas, dat doen ze niet. Het komt ze duur te staan.
Er gaan generaties overheen eer ze terugkeren……

Wij zien hier in de media vrijwel dagelijks beelden van vluchtelingen, mensen zonder huis of haard, mensen die vluchten voor vuur of water, voor oorlogsgeweld of honger. We horen hoe ze door mooie praatjes worden geronseld om het laatste wat ze hebben, of alles wat ze kunnen lenen, te betalen aan mensensmokkelaars, die hen gouden bergen beloven.
Een snelweg naar de veiligheid van de rijke
landen.
Een optie die zelfs bewust wordt misbruikt door bepaalde regeringen!

Aan de andere kant doet deze lezing mij eveneens denken aan de situatie waarin wij hier ons bevinden. Ook wij worden gewaarschuwd voor een dreigende – een levensgevaarlijkesituatie, en het is niet alleen aan de regeringen, maar zeker ook aan ons, om de juiste maatregelen te nemen.
De goede
keuzes te doen. Want alle kleine beetjes helpen.

Wie terug wil naar het ‘oude normaal’, belandt op een zeer riskante dwaalweg. Net íets over de helft van het jaar hebben we met z’n allen alles al opgemaakt wat de aarde in een jaar kan produceren! Wat wij teveel gebruiken, stelen we niet alleen van onze kinderen, maar ook van mensen ver weg.

Dat is nooit Gods bedoeling geweest!

Hij liet 2750 jaar geleden waarschuwen, Hij waarschuwt ook ons hier en nu. Wij hebben nu de keus.

Laten we niet snel denken dat we het zo goed doen. Ja, misschien geven we wel onze tienden. 10% van je inkomen voor de actie kerkbalans en voor de armen, dat zou heel mooi zijn. Naast de gewone belastingen natuurlijk, waar de straatlantaarns van branden en allerlei wordt onderhouden, waardoor wij veilig en aangenaam leven.
Sommigen doen hun best. Ze vasten bijvoorbeeld. Eten geen of minder vlees…
Het is zo gemakkelijk om te denken dat je wel goed bezig bent, maar… als je niet echt kritisch naar jezelf kijkt, dan kan het toch gebeuren dat je zomaar eerder een trotse Farizeeër dan een berouwvolle Tollenaar bent.
Ik was op zoek naar wat plaatjes om tussen de tekst te plaatsen, en dat bleek heel verhelderend.
Goed voor een lezing met lichtbeelden (in de winter). ;-)
Je zag allerlei vaste mensbeelden. Onsympathieke
Farizeeërs, terwijl wij belastinginners van nature minstens zo onplezierig vinden. Net als in Jezus’ tijd!

Ook al zegt de vrome Farizeeër in zijn gebed (ze baden hardop in die tijd, dat weet u misschien wel), dat hij twee keer in de week een dag vast, vaak heeft de tekenaar hem een buikje gegeven.
En het plaatje dat ik had uitgekozen, toont hem in chique kleren, terwijl dat in de alledag van
Jezus waarschijnlijk omgekeerd was. Farizeeërs waren vaak gewone, vrome mensen.
Waarom dan dit plaatje?
Omdat het ons drie gezichtspunten laat zien.
Ik heb de afbeelding een beetje bewerkt, om het te verduidelijken.
(Zie boven bij Evangelie of klik hieronder op de links die blauw gekleurd zijn en onderstreept.) 

Links
zie je de Farizeeër, zoals die zichzelf ziet: in het licht van Gods welwillende aandacht
Misschien zien
we daar ook de tollenaar, zoals díe zichzelf ziet: achteraan, en zeker niet Gods waardering waard. 
Hij vraagt niet om een schouderklopje, maar om vergeving, om genade. Hij heeft niets te bieden.
Hij is een
schaduwfiguur. Een zondaar.
Maar op het plaatje rechts zie je dat het licht in feite komt uit de richting van
Jezus! En dat licht valt op hèm. 
De tollenaar, de belastingman, wordt gezien door
Jezus, wordt door Hem in het Licht gezet. Jezus kijkt met Gods liefdevolle ogen, en daarmee kijkt ook God vol liefde naar hem.
‘s Mans
geloof wordt hem tot gerechtigheid gerekend, en daarmee zet Jezus hem tot ieders verbazing in het zelfde rijtje als vader Abraham, van wie dat ook gezegd wordt.
Onze God is een wonderbaarlijke God, die ver uitsteekt boven ons doen en
denken. Onvoorstelbaar!

Wie je ook bent, wat je ook hebt gedaan of gelaten, bij God is genade voor wie daarom vraagt.
Meer hoeft niet. Je hoeft het maar te vragen.
Hij tilt je op, tot groter dan je bent.

En die Farizeeër? Ach, die vond al dat hij een rechtvaardige was. Hij kwam niets vragen of brengen, hij kwam voor een potje ‘Kijk mij eens!’.
Hij zakt voor
God door de mand. L

En wij dan? Jezus vertelt deze verhalen omdat Hij hoopt dat we Gods wil beter leren begrijpen.
Ik denk dat wij goed moeten luisteren naar verstandige mensen, goed moeten lezen, ook in de
Bijbel, en ons afvragen wat God van ons wil, hoe Hij wil dat wij omgaan met elkaar en met Zijn kostbare schepping! ‘Let er dan heel goed op hóé jullie leven’, staat er in de Epistel: ‘niet als onwijze mensen, maar als wijzen, en maak het beste van de tijd die God je geeft, want het zijn kwade dagen’!
Niet alleen voor die mensen in Efese (die toen werden vervolgd, en die op dit moment door het vuur én water worden bedreigd), maar ook voor ons. Voor heel onze wereld.
Covid, het klimaat, arm en rijk
LLL

Terwijl ik zo met deze lezingen bezig was, in de loop van deze week, realiseerde ik me dat het niet gaat om goed of slecht, maar om God en mens. God komt eerst. Logisch, Hij was er voor wij ontstonden, Hij heeft ons gewild en doen ontstaan.

Voor Israël, voor Efese en voor ons hier gaat het er om dat we dát zien en toepassen in ons leven: God op nummer één zetten.  

Wij kerken op zondag, de 1e dag, de dag van de  Opstanding. Was het ooit zo dat we mochten rusten op de 7e dag, en de tijd mochten nemen voor aanbidding en lofzang, voor het vinden van Gods verborgen omgang, en om zo op adem te komen, nu mogen we de eerste dag van de week begínnen met God. Dat is een groot geschenk.
Onze broeder
Maarten Luther heeft eens uitgelegd hoe hij zoveel werk kon verzetten.
Hij vertelde dat
hij, als hij een heel zware dag voor de boeg had, ’s morgens een uur (of zo) vroeger op stond, en dan extra tijd voor God nam.
Zijn stille tijd. Die gaf hem de
energie om er later tegenaan te gaan! Jézus ging vaak de berg op om met Zijn Vader te praten, zodat Hij daarna al die mensen weer aan kon. Velen van ons, en ik beken schuld, blijven ’s avonds graag lang voor de TV hangen, of spelen nog een uurtje extra met hun mobieltje.
Dan is het wel eens lastig
God echt aandachtig in Jezus’ Naam te danken voor de dag als we gaan slapen, of om fris en fruitig met Hem óp te staan.

Het vraagt inspanning van ons om de goede keuzes te maken. In ons privé leven, in ons maatschappelijk leven, én in ons geloofsleven, maar er staat niet voor niets: ‘De slappe handen moeten zich spannen, en de wankele knieën moeten sterk staan. Zeg tegen het hazenhart: Wees sterk, wees niet bang! Kijk toch, jullie God komt jullie bevrijden.

Hij heeft dat in Jezus gedaan.

In de Geest van Jezus kunnen we zingen en danken, kunnen we zien en weten wat de richting van ons leven moet zijn. Liefde is hét sleutelwoord!
Met Gods hulp, met Haar en met Hem kunnen we het aan. We staan er niet alleen voor.

Amen

Muziek
Sarabande uit 6 Violoncello Suite van J.S. Bach

Dienst van gaven en gebeden
collecte aan het eind van de dienst!!!

Alles wat wij hebben, hebben wij van God gekregen,
om  door  te geven, om te delen met velen,
     en er zo dubbel van te genieten.

Ook nu en hier en straks kunnen we gestalte geven aan dat delen: in de collecte. Na het gebed over de gaven zingen we: lied 908: 1, 2, 5

Collecte
       1. Voor het werk in de eigen gemeente
       2. Voor de Zomerzending: werk in Pakistan.  
15 augustus  Zomerzending    Kerk in Aktie
In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangsburger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Kerk in Aktie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden In de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren.

Gebed over de gaven

Heer God, wat wij hebben verdiend,
wat wij hebben gekregen,
het is alles uit Uw genade.
Daarom kunt U er over beschikken,
zoals U kunt beschikken over onze tijd,
liefde en aandacht.
Wij geven die met liefde aan U en anderen.
Wijs ons in dit alles de juiste weg.
Om Jezus’ wil. Amen.

Lied 908: 1 voorzang J+W, 2 allen, 5 J+W 

A. Ik heb U lief, o Gij mijn leven,
vriend die mij trouw zijt tot het eind.
Ik wil aan U mij overgeven,
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt.
Ik heb U lief, - o kom dan, kom,
Christus, mijn Bruidegom!

5. Hoe moet ik, hemelzon, U danken
voor 't licht dat Gij mij hebt gebracht?
Gij hebt mijn ziel, die arme, kranke,
voorgoed genezen van de nacht.
Gij kuste met Uw gouden mond,
o zon, mijn ziel gezond.Voorbeden
Laten we danken en bidden:

Genadige God, dank voor Uw wereld, die U zo mooi hebt gemaakt, planten en dieren, vogels en mensen. Help ons om daar goed mee om te gaan, niet met het oog op ons eigen gemak, maar met het oog op U, en het belang van heel Uw schepping.
Daarom wij bidden U: Heer, ontferm U.

Heilige God, Leeuw van Juda, geef dat we niet suffen en slapen, maar laat Christus over ons lichten, opdat we leeuwenmoed hebben, geen hazenhart, werk in ons door Uw Heilige Geest, en geef ons de energie om ieder op onze eigen plek te werken in Uw Koninkrijk, zodat wij Uw wil doen, en leven in liefde en verantwoordelijkheid.
Zo wij bidden U: Heer, ontferm U.

Liefdevolle God, wij danken U in Jezus’ Naam voor al het goede dat we van U hebben gekregen.
In deze gemeente, in ons land, in alle vrijheid, in onze gezondheid…
Wij bidden U voor allen die dat missen.
Wij bidden voor alle mensen in oorlogsgebieden. Wij denken aan hen die met pijn in het hart vandaag de Japanse capitulatie en bevrijding van Nederlands-Indië in 1945 herdenken. Er is nog zoveel pijn! Wij bidden U voor de vrouwen en meisjes in Afghanistan en in al die andere landen waar ze niet voor vol worden aangezien. Vergeef ons als we zonder het te merken anderen zien als minder waard, minder dan onszelf of onze vrienden. Het spijt ons. Geef ons een open oog en een open hart voor de wereld om ons heen, en help ons met Uw ogen te kijken, met Uw hart te luisteren, in de Geest van Jezus te leven. Zo wij bidden U: Heer, ontferm U.

Barmhartige God, leid ons in alles door Uw Geest.
Wij bidden U voor de slachtoffers van het natuurgeweld in Haïti en Japan, maar ook voor hen die geraakt zijn door het vuur, en door overstromingen, voor hen die vluchten voor oorlog en honger.
Vergeet niet dat Uw Zoon als kind moest vluchten naar Egypte.
Wij bidden U voor onze zieken, voor allen die hier niet kunnen zijn.
In de stilte van dit uur, in de stilte van Uw Huis bidden wij U voor al die mensen en zaken die ons ter harte gaan…

Zo wij bidden U: Heer, ontferm U.

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome.
Uw Wil geschiede, gelijk in de hemel,
zo ook op aarde;
geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking.
maar verlos ons van het kwade.

 

Allen gaan staan

Slotlied : lied 908: 6

A. Blijf, Heer, mij met Uw gunst genegen,
dat ik niet weer verdwalen zal;
houd Gij mijn voeten op Uw wegen,
dan brengen zij mij niet ten val.
O licht, dat op mijn leven viel,
verlicht mij lijf en ziel.

Na de zegen zingen we, in plaats van het ‘Amen’, vers 7

Zegen:
De Heer schenkt ons
de behoedzaamheid van Zijn handen,
de goedheid van Zijn ogen,
de glimlach van Zijn mond,
 
de vastheid van Zijn stappen,
de vrede van Zijn woorden,
de warmte van Zijn hart,
het vuur van Zijn Geest,
het vreugdevolle geheimenis
van Zijn aanwezigheid.

Zo zegent ons en alle mensen
de Vader, de Zoon en
de Heilige Geest.     
Amen!Lied 908:7 Allen
Ik heb U lief, o wonderschone,
ik heb U lief, Gij zijt mijn God.
Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen;
ik heb U lief, ook in de nood.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
gezegend Aangezicht!

De kaarsen worden gedoofd
Orgelspel


Nederland
N
ationale Indië Herdenking
Datum: zondag 15 augustus 2021
Land / gebied: Nederland (Den Haag)
Soort: Herdenking

Jaarlijkse herdenking op 15 augustus van de Japanse capitulatie en bevrijding van Nederlands-Indië in 1945. Hiermee kwam een officieel einde aan de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden.
Bij de herdenkingsplechtigheid bij het Indisch Monument in Den Haag worden alle slachtoffers van de Japanse onderdrukking in en om voormalig Nederlands-Indië gedurende de Tweede Wereldoorlog herdacht.